Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 11:1-23

11  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Inzwai mashoko esungano iyi! “Unofanira kuataura+ kuvarume vaJudha nevagari vomuJerusarema,  uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Munhu asingateereri mashoko esungano iyi ngaatukwe,+  andakarayira madzitateguru enyu pazuva randakaabudisa munyika yeIjipiti,+ muvira resimbi,+ ndichiti, ‘Teererai inzwi rangu, uye itai zvinhu maererano nezvose zvandinokurayirai;+ muchava vanhu vangu uye ini ndichava Mwari wenyu,+  kuti ndiite mhiko yandakapikira madzitateguru enyu,+ kuti ndiape nyika inoyerera mukaka nouchi,+ sezvazvakaita nhasi.’”’” Zvino ndakapindura ndikati: “Ameni, haiwa Jehovha.”  Jehovha akati kwandiri: “Zivisa mashoko aya ose mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema,+ uchiti, ‘Inzwai, mashoko esungano iyi, muaite.+  Nokuti ndakarayira kwazvo madzitateguru enyu pazuva randakaabudisa munyika yeIjipiti+ kusvikira nhasi, ndichifumomuka uye ndichirayira, ndichiti: “Teererai inzwi rangu.”+  Asi ivo havana kuteerera kana kurereka nzeve dzavo,+ asi mumwe nomumwe akaramba achifamba mukuoma kwomwoyo wake wakaipa;+ naizvozvo ndakavaunzira mashoko ose esungano ino andakavarayira kuti vaite, asi avasina kuita.’”  Jehovha akatizve kwandiri: “Kumukira kwakawanikwa pakati pevarume vaJudha uye pakati pevagari vomuJerusarema.+ 10  Vakadzokera kuzvikanganiso zvemadzitateguru avo+ okutanga, ayo akaramba kuteerera mashoko angu, asi akatevera vamwe vanamwari kuti avashumire.+ Imba yaIsraeri neimba yaJudha dzakaputsa sungano yangu yandakaita nemadzitateguru avo.+ 11  Naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘Tarirai ndiri kuunza dambudziko+ pavari, ravasingazokwanisi kubuda mariri;+ uye vachashevedzera kwandiri kuti vabatsirwe, asi handizovateereri.+ 12  Maguta aJudha nevagari vomuJerusarema vachaenda, voshevedzera kuna vanamwari vavari kukwidzira utsi hwezvibayiro kuti vabatsirwe,+ asi hazvizovaunziri kuponeswa munguva yedambudziko ravo.+ 13  Nokuti vanamwari vako vazhinji semaguta ako,+ haiwa iwe Judha; uye makaisa atari zhinji semigwagwa yeJerusarema nokuda kwechinhu chinonyadzisa,+ atari dzokuti mukwidzire Bhaari utsi hwezvibayiro.’+ 14  “Zvino iwe, usanyengeterera vanhu ava, uye usachema uchiteterera nokuda kwavo kana kunyengetera,+ nokuti ndichange ndisiri kuteerera panguva yavachashevedzera kwandiri pamusoro pedambudziko ravo.+ 15  “Mudiwa wangu anotsvakei muimba yangu,+ zvokuti vazhinji vavo vaite chinhu ichi,+ iko kufunga kwakaipa?+ Vachaita kuti zvipfuure zvichibva pauri nenyama tsvene,+ dambudziko rako parinouya here? Panguva iyoyo uchapembera nomufaro here?+ 16  Jehovha akakutumidza kuti ‘muorivhi wakasvibirira, wakanaka une michero uye unotaridzika zvakanaka.’+ Nokutinhira kukuru, iye akatungidza moto kuti uupise, uye vakatyora mapazi awo.+ 17  “Jehovha wemauto, Mudyari wako,+ akutaurira dambudziko nokuda kwezvakaipa zveimba yaIsraeri+ neimba yaJudha zvavakaita kuti vandigumbure nokukwidzira Bhaari utsi hwezvibayiro.”+ 18  Jehovha akandiudza kuti ndizive. Panguva iyoyo makandionesa zvavakaita.+ 19  Ndakanga ndakaita segwayana gono, rakapfava, rinounzwa kuzourayiwa,+ uye handina kuziva kuti vaindifungira mazano+ vachiti: “Ngatiparadzei muti pamwe chete nezvokudya zvawo, uye ngatimubvisei panyika yevapenyu,+ kuti zita rake rirege kuyeukwazve.” 20  Asi Jehovha wemauto anotonga nokururama;+ anoongorora itsvo nomwoyo.+ Haiwa regai ndione kuvatsiva kwenyu, nokuti ndakakuzivisai mhosva yangu.+ 21  Naizvozvo zvanzi naJehovha kuvarume vokuAnatoti+ vari kutsvaka mweya wako, vachiti: “Usaprofita uchishandisa zita raJehovha,+ kuti urege kufira mumaoko edu”; 22  naizvozvo zvanzi naJehovha wemauto: “Tarirai ndiri kufunga nezvavo. Majaya achaurayiwa nebakatwa.+ Vanakomana vavo nevanasikana vavo vachafa nenzara.+ 23  Hapana kunyange nevavachasarirwa navo, nokuti ndichaunza dambudziko pavarume vokuAnatoti,+ gore ravachafungwa nezvavo.”+

Mashoko Emuzasi