Jeremiya 1:1-19

1  Aya ndiwo mashoko aJeremiya+ mwanakomana waHirikiya, mumwe wevapristi vaiva muAnatoti+ munyika yaBhenjamini;+  uyo shoko raJehovha rakauya kwaari mumazuva aJosiya+ mwanakomana waAmone,+ mambo waJudha, mugore rechigumi nematatu rokutonga kwake.+  Rakaramba richiuya mumazuva aJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, kusvikira pakupera kwegore rechigumi nerimwe chete raZedhekiya+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, kusvikira Jerusarema ratapwa mumwedzi wechishanu.+  Zvino shoko raJehovha rakatanga kuuya kwandiri, richiti:  “Ndakakuziva+ ndisati ndakuumba mudumbu,+ uye ndakakutsaura usati wabuda muchibereko.+ Ndakakuita muprofita kumarudzi.”  Asi ini ndakati: “Maiwe, haiwa, Changamire Ishe Jehovha! Tarirai handigoni kutaura,+ nokuti ndinongovawo hangu mukomana.”+  Zvino Jehovha akati kwandiri: “Usati, ‘Ndinongovawo hangu mukomana.’ Asi unofanira kuenda kuna vose vandichakutuma kwavari; uye unofanira kutaura zvose zvandichakurayira.+  Usatya zviso zvavo,+ nokuti ‘Ini ndinewe kuti ndikununure,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”  Ipapo Jehovha akatambanudza ruoko rwake, akaita kuti rugunzve muromo wangu.+ Jehovha akabva ati kwandiri: “Tarira ndaisa mashoko angu mumuromo mako.+ 10  Ona, nhasi ndakugadza kuti uve nesimba pamarudzi uye paumambo,+ kuti udzure nokukoromora nokuparadza nokuputsa,+ kuvaka nokudyara.”+ 11  Shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: “Jeremiya, uri kuonei?” Naizvozvo ndakati: “Ndiri kuona nhungirwa yomuarumondi.” 12  Jehovha akati kwandiri: “Waona zvakanaka, nokuti ndiri kuramba ndakasvinurira shoko rangu kuti ndiriite.”+ 13  Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri kechipiri, richiti: “Uri kuonei?” Naizvozvo ndakati: “Ndiri kuona gate riri kufutidzirwa moto, uye muromo waro wakafuratira kuchamhembe.” 14  Jehovha akati kwandiri: “Vagari vose vomunyika vachasunungurirwa dambudziko richibva kuchamhembe.+ 15  Nokuti ‘tarirai ndichashevedza mhuri dzose dzoumambo hwokuchamhembe,’ ndizvo zvinotaura Jehovha;+ ‘uye imwe neimwe ichauya yoisa chigaro chayo choumambo pavanopinda napo pamagedhi eJerusarema,+ nepamasvingo aro kumativi ose nemaguta ose aJudha.+ 16  Ndichataura navo zvandakatonga pamusoro pezvakaipa zvavo zvose,+ pakuti vakandisiya+ uye vanoramba vachikwidzira vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro+ uye vachikotamira mabasa emaoko avo.’+ 17  “Asi iwe, sunga muhudyu mako,+ usimuke, utaure navo zvose zvandinokurayira. Usavhundutswa navo,+ kuti ndirege kukuvhundutsa pamberi pavo. 18  Asi ini, tarira nhasi ndakuita guta rakavakirirwa, mbiru yesimbi uye masvingo emhangura+ kuti urwisane nenyika yose,+ nemadzimambo aJudha, nemachinda ake, nevapristi vake uye nevanhu vomunyika yacho.+ 19  Vacharwa newe, asi havazokukundi,+ nokuti ‘Ini ndinewe,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kuti ndikununure.’”+

Mashoko Emuzasi