Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jakobho 4:1-17

4  Hondo dzinobvepi nokurwa kuri pakati penyu kunobvepi? Hazvibvi pane izvi, iko kuchiva+ kwenyu kwokuti mufadze nyama kunorwisana nenhengo dzenyu here?+  Munochiva, asi hamuna chamuinacho. Munoramba muchiponda+ uye muchichochora,+ asi hapana chamunokwanisa kuwana. Munoramba muchirwa+ uye muchiita hondo. Hamuna chamuinacho nokuti hamukumbiri Mwari.  Munokumbira, asi hamugamuchiri, nokuti munokumbirira chinangwa chisina kururama,+ kuti mushandise zvinhu zvacho pakuchiva kwenyu kuti mufadze nyama.+  Imi mhombwekadzi,+ hamuzivi here kuti kushamwaridzana nenyika kuvengana naMwari?+ Naizvozvo, munhu wose anoda kuva shamwari+ yenyika anozviita muvengi waMwari.+  Munoti rugwaro runotaura pasina here, kuti: “Mafungiro+ akagara matiri anoramba achipanga kuita shanje”?  Zvisinei, mutsa usina kukodzera kuwanwa waanoratidza mukuru kwazvo.+ Nokudaro rugwaro rwacho runoti: “Mwari anoshora vanozvikudza,+ asi anoratidza mutsa usina kukodzera kuwanwa kune vanozvininipisa.”+  Naizvozvo, zviisei pasi+ paMwari; asi rwisanai naDhiyabhorosi,+ uye iye achakutizai.+  Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.+ Chenesai maoko enyu, imi vatadzi,+ munatse mwoyo yenyu,+ imi mune mwoyo miviri.+  Suwai mucheme, musvimhe misodzi.+ Kuseka kwenyu ngakuchinje kuve kuchema, mufaro wenyu uve kusuruvara.+ 10  Zvininipisei pamberi paJehovha,+ uye iye achakukwidziridzai.+ 11  Hama, regai kureverana zvakaipa.+ Iye anorevera hama yake zvakaipa kana anotonga+ hama yake anorevera mutemo zvakaipa uye anotonga mutemo. Zvino kana uchitonga mutemo, hauiti zvinodiwa nomutemo, asi uri mutongi.+ 12  Kune munhu mumwe chete anopa mitemo uye mutongi,+ iye anokwanisa kuponesa nokuparadza.+ Asi iwe, ndiwe ani kuti utonge muvakidzani wako?+ 13  Chinzwai, zvino, imi munoti: “Nhasi kana mangwana tichaenda kuguta iri uye tichapedza gore tiri ikoko, uye tichaita bhizimisi towana mubereko,”+ 14  imi musingazivi zvichange zvakaita upenyu hwenyu mangwana.+ Nokuti muri mhute inooneka nguva duku yobva yanyangarika.+ 15  Panzvimbo paizvozvo, munofanira kuti: “Kana Jehovha achida,+ tichararama toitawo ichi kana icho.”+ 16  Asi zvino munodada pakuzvikudza kwenyu kwokuzvitutumadza.+ Kudada kwose kwakadaro kwakaipa. 17  Naizvozvo, kana munhu achiziva kuita zvakarurama asi asingazviiti,+ iye ari kuita chivi.+

Mashoko Emuzasi