Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jakobho 3:1-18

3  Hama dzangu, havasi vazhinji venyu vanofanira kuva vadzidzisi,+ zvatinoziva kuti tichawana mutongo mukuru.+  Nokuti tose tinokanganisa kazhinji.+ Kana munhu asingakanganisi pakutaura,+ iyeyu munhu akakwana,+ anokwanisawo kudzora muviri wake wose.  Kana tichiisa matomu+ mumiromo yemabhiza kuti atiteerere,+ tinodzorawo miviri yawo yose.  Tarirai! Zvikepe, kunyange zvakakura kwazvo uye zvichifambiswa nemhepo dzine simba, zvinodzorwa nechidzoreso+ chidukuduku kuti zviende kunoda munhu anenge achidzora.  Saizvozvowo, rurimi inhengo duku asi runozvikudza kwazvo.+ Tarirai! Zvinoda moto muduku sei kupisa sango guru kwazvo!  Naizvozvo, rurimi moto.+ Rurimi rwakafanana nenyika izere nezvinhu zvisina kururama pakati penhengo dzedu, nokuti runosvibisa muviri wose+ rwopisa mararamiro enguva dzose uye irwo rwozopiswa neGehena.  Nokuti marudzi ose emhuka dzomusango neeshiri neezvinhu zvinokambaira nezvisikwa zvomugungwa angapingudzwa uye akapingudzwa nevanhu.+  Asi pavanhu hapana kana mumwe chete anogona kupingudza rurimi. Irwo chinhu chisingadzoreki chinokuvadza, chakazara nouturu hunouraya.+  Narwo tinorumbidza Jehovha,+ ivo Baba,+ asi narwo tinotuka+ vanhu vakavapo “vakafanana naMwari.”+ 10  Mumuromo mumwe chete munobuda kurumbidza nokutuka. Hama dzangu, hazvina kukodzera kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika saizvozvi.+ 11  Chitubu+ chinoita kuti mvura inonaka neinovava itubuke pamuromo mumwe chete here? 12  Hama dzangu, muonde ungabereka maorivhi kana kuti muzambiringa ungabereka maonde here?+ Uyewo mvura ine munyu haigoni kubudisa mvura inotapira. 13  Ndiani akachenjera uye anonzwisisa pakati penyu? Ngaaratidze nomufambiro wake wakanaka mabasa+ ake nounyoro hwouchenjeri. 14  Asi kana muine godo rinovava+ nokukakavara+ mumwoyo menyu, musazvikudza+ muchirevera chokwadi nhema.+ 15  Uhwu hahusi uchenjeri hunobva kumusoro,+ asi ndohwepanyika,+ hwemhuka, hwoudhimoni.+ 16  Nokuti pane godo+ nokukakavara, ndipo pane nyonganyonga nezvinhu zvose zvakaipa.+ 17  Asi uchenjeri+ hunobva kumusoro, kutanga, hwakachena,+ uyewo hune rugare,+ hunonzwisisa,+ hunoda kuteerera, huzere nengoni nezvibereko zvakanaka,+ hahusaruri,+ hahunyengeri.+ 18  Zvakare, mbeu yechibereko+ chokururama+ inodyarwa murugare+ nokuda kwevaya vanoita kuti pave norugare.+

Mashoko Emuzasi