Jakobho 1:1-27

1  Jakobho,+ muranda+ waMwari nowaShe Jesu Kristu, kumadzinza ane gumi nemaviri+ akapararira+ kwose kwose: Kwaziwai!  Hama dzangu, pamunosangana nemiedzo yakasiyana-siyana, farai kwazvo,+  zvamunoziva kuti kutenda kwenyu uku kwakaedzwa kunoita kuti pave nokutsungirira.+  Asi kutsungirira ngakupedze basa rakwo, kuti muve vakakwana+ uye vakanaka muzvinhu zvose, pasina chamunoshayiwa.+  Naizvozvo, kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri,+ ngaarambe achikumbira Mwari,+ uye iye achahupiwa;+ nokuti iye ane rupo kuna vose uye haazvidzi.+  Asi ngaarambe achikumbira+ aine kutenda, aine chokwadi nazvo,+ nokuti munhu asina chokwadi nazvo akafanana nefungu regungwa rinofambiswa nemhepo+ richisairirwa kwose kwose nemhepo.  Chokwadi, munhu iyeye ngaarege kufunga kuti ane chimwe chinhu chaachagamuchira kubva kuna Jehovha;+  iye munhu ane mwoyo miviri,+ asina kutsiga+ munzira dzake dzose.  Asi hama yakaderera ngaipembere nomufaro pamusoro pokukwidziridzwa kwayo,+ 10  uye mupfumi+ pamusoro pokuninipiswa kwake, nokuti achapfuura seruva rezvinomera.+ 11  Nokuti zuva rinobuda nokupisa kwaro kukuru, roita kuti zvinomera zvisvave, maruva azvo odonha uye runako rwazvo rwokunze rwoparara. Saizvozvowo, mupfumi achasvava mumararamiro ake.+ 12  Anofara munhu anoramba achitsungirira muedzo,+ nokuti paanotenderwa achagamuchira korona youpenyu,+ yakapikirwa naJehovha kune vaya vanoramba vachimuda.+ 13  Paanenge achiedzwa,+ munhu ngaarege kuti: “Ndiri kuedzwa naMwari.” Nokuti hapana munhu angaedza Mwari nezvinhu zvakaipa uyewo iye haaedzi munhu. 14  Asi mumwe nomumwe anoedzwa nokutorwa mwoyo onyengerwa nokuchiva kwake.+ 15  Ipapo kuchiva pakunenge kwakura, kunobereka chivi;+ chiviwo pachinenge chaitwa, chinokonzera rufu.+ 16  Musatsauswa,+ hama dzangu dzinodiwa. 17  Zvipo zvose zvakanaka+ nezvinopiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro,+ nokuti zvinoburuka zvichibva kuna Baba vezviedza zvokudenga,+ uye ivo havambochinji sokufamba kunoita mumvuri.+ 18  Nokuti ndizvo zvaakada,+ akatibereka neshoko rake rechokwadi,+ kuti tive zvimwe zvibereko zvokutanga+ zvezvisikwa zvake. 19  Zivai izvi, hama dzangu dzinodiwa. Munhu wose anofanira kukurumidza kunzwa, anonoke kutaura,+ anonoke kuva nehasha;+ 20  nokuti hasha dzomunhu hadziiti kuti pave nokururama kwaMwari.+ 21  Nokudaro bvisai tsvina yose nechinhu chiya chisingadiwi, ihwo uipi,+ uye gamuchirai nounyoro kusimwa kweshoko+ rinokwanisa kuponesa mweya yenyu.+ 22  Zvisinei, ivai vaiti veshoko,+ kwete vanzwi chete, muchizvinyengera nokufunga kwenhema.+ 23  Nokuti kana munhu ari munzwi weshoko, asiri muiti,+ iyeyu akafanana nomunhu anotarira chiso chake chaakazvarwa nacho mugirazi. 24  Nokuti anozvitarira, oenda, obva akanganwa kuti iye munhu akaita sei. 25  Asi iye anonyatsotarira mumutemo wakakwana+ worusununguko uye anorambira mauri, munhu iyeye achafara+ paanouita, nokuti haana kuva munzwi anokanganwa, asi muiti webasa.+ 26  Kana munhu chero upi zvake achizviona somunhu anonamata zvakarurama+ asi asingadzori rurimi rwake,+ achiramba achinyengera mwoyo wake,+ kunamata kwomunhu uyu hakuna zvakunobatsira.+ 27  Kunamata kwakachena+ uye kusina kusvibiswa+ mukuona kwaMwari wedu uye Baba vedu ndouku: kutarisira nherera+ nechirikadzi+ pakutambudzika kwadzo,+ uye kuzvichengeta usina ruvara+ rwenyika.+

Mashoko Emuzasi