Isaya 8:1-22

8  Zvino Jehovha akati kwandiri: “Tora hwendefa+ guru unyore pariri nechinyoreso chomunhuwo zvake kuti, ‘Maheri-sharari-hashi-bhazi.’  Rega ndipupurirwe+ nezvapupu+ zvakatendeka, mupristi+ Uriya naZekariya mwanakomana waJebherekiya.”  Ndakabva ndaswedera pedyo nomuprofitakadzi, iye akava nepamuviri uye kwapera nguva yakati akasununguka mwanakomana.+ Zvino Jehovha akati kwandiri: “Mutumidze kuti Maheri-sharari-hashi-bhazi,  nokuti mukomana wacho asati agona kushevedzera kuti,+ ‘Baba vangu!’ uye ‘Amai vangu!’ mumwe munhu achaendesa pfuma yeDhamasiko nezvakapambwa zveSamariya pamberi pamambo weAsiriya.”+  Jehovha akataurazve kwandiri achiti:  “Nokuti vanhu ava varamba+ mvura yeShiroa+ inoyerera zvinyoronyoro, uye vari kupembera nomufaro+ nokuda kwaRezini nomwanakomana waRemariya;+  naizvozvo, tarira! Jehovha achavaunzira+ mvura yoRwizi+ ine simba uye zhinji, iye mambo weAsiriya+ nembiri yake yose.+ Achabuda pahova dzake dzose oenda kumahombekombe ake ose,  opfuura nepakati paJudha. Achafashamira opfuura.+ Achasvika pamutsipa.+ Achatambanudza mapapiro+ ake kuti azadze kufara kwenyika yako, haiwa iwe Emanueri!”+  Itai zvinokuvadza, haiwa imi marudzi, muputswe-putswe; uye teererai, imi mose muri kumativi ari kure enyika!+ Zvisungei,+ muputswe-putswe!+ Zvisungei, muputswe-putswe! 10  Rongai zano, asi richaputswa!+ Taurai shoko chero ripi zvaro, asi harizomiri, nokuti Mwari anesu!+ 11  Nokuti Jehovha akataura neni nesimba roruoko rwake, kuti andiregedzese kufamba nenzira yevanhu ava, achiti: 12  “Musati, ‘Kumukira!’ pamusoro pezvose izvo vanhu ava vanoramba vachiti nezvazvo, ‘Kumukira!’+ uye musatya zvavanotya, uyewo musazvidedera.+ 13  Jehovha wemauto—Ndiye wamunofanira kuita mutsvene,+ ndiye wamunofanira kutya,+ uye Ndiye anofanira kukudederesai.”+ 14  Iye achava senzvimbo tsvene;+ asi sedombo rokurovera pariri, seibwe rokugumbura+ kudzimba dzose mbiri dzaIsraeri, sechiteyeso nomusungo kuvagari vomuJerusarema.+ 15  Vazhinji vavo vachagumburwa uye vachawa, voputswa, vachateyiwa nomusungo, vobatwa.+ 16  Peta chipupuriro,+ isa chisimbiso pamutemo pakati pevadzidzi vangu!+ 17  Ndicharamba ndakatarisira kuna Jehovha,+ ari kuvanzira imba yaJakobho chiso chake,+ ndichava netariro maari.+ 18  Tarirai! Ini nevana vandakapiwa naJehovha+ tiri zviratidzo+ nezvishamiso pakati paIsraeri, zvinobva kuna Jehovha wemauto, anogara muGomo reZiyoni.+ 19  Zvino kana vakati kwamuri: “Bvunzai masvikiro+ kana kuti vafemberi vanorira+ uye vanotaura nemanzwi ari pasi-pasi,” vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here?+ Vanofanira kubvunza vanhu vakafa nokuda kwevanhu vapenyu here?+ 20  Bvunzai mutemo nechipupuriro!+ Chokwadi ivo vacharamba vachitaura maererano nemashoko aya+ asingazovi nechiedza chemambakwedza.+ 21  Mumwe nomumwe achapfuura nomunyika yacho achinetseka kwazvo uye aine nzara;+ nokuti ane nzara uye atsamwa, iye achatuka mambo wake naMwari wake+ uye achanyatsotarira kumusoro. 22  Achatarira pasi, oona kutambudzika nerima,+ kusviba, nguva dzakaoma nezarima risina chiedza.+

Mashoko Emuzasi