Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 66:1-24

66  Zvanzi naJehovha: “Matenga ndiwo chigaro changu choumambo+ uye nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu.+ Saka, imba yamungandivakira iri kupi,+ uye nzvimbo yangu yokuzororera iri kupi?”+  “Zvino ruoko rwangu rwakaita zvinhu zvose izvi, zvokuti zvose izvi zvakavapo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ipapo, ndichatarira munhu uyu, iye anotambudzika neakasuruvara+ uye anodedereswa neshoko rangu.+  “Munhu anouraya nzombe akaita souya anouraya munhu.+ Anobayira makwai akaita souya anotyora mutsipa wembwa.+ Anopa chipo akaita souya anopa ropa renguruve!+ Anopa chiyeuchidzo chezvinonhuhwirira zvichena+ akaita souya anoonga nemashoko emashiripiti.+ Ndivowo vaya vakasarudza nzira dzavo, uye mweya yavo yakafarira zvinhu zvavo zvinonyangadza.+  Iniwo, ndichasarudza nzira dzokuvaitira nadzo zvakaipa;+ uye ndichavaunzira zvinhu zvinovatyisa;+ nokuti ndakashevedza, asi hakuna akapindura; ndakataura, asi hakuna akateerera;+ uye vakaramba vachiita zvakaipa pamberi pangu, uye vakasarudza chinhu chandisina kufarira.”+  Inzwai shoko raJehovha, imi munodedereswa neshoko rake:+ “Hama dzenyu dziri kukuvengai,+ dziri kukudzingai nokuda kwezita rangu,+ dzakati: ‘Jehovha ngaakudzwe!’+ Iye achazviratidza achifara nokuda kwenyu,+ uye ivo ndivo vachanyadziswa.”+  Kune mheremhere iri kubva muguta, inzwi riri kubva mutemberi!+ Iro inzwi raJehovha ari kutsiva vavengi vake zvakavakodzera.+  Akasununguka asati atanga kurwadziwa.+ Akabereka mwanakomana asati arwadziwa.+  Ndiani akambonzwa chinhu chakadai?+ Ndiani akamboona zvinhu zvakadai?+ Nyika+ ingaberekwa nezuva rimwe chete panongouya kurwadziwa here?+ Kana kuti rudzi+ rungaberekwa pakarepo here?+ Nokuti Ziyoni parakangorwadziwa rakabva rabereka vana varo.  “Zvino ini, ndingaita kuti munhu atange kusununguka ndikasaita kuti asununguke here?”+ Jehovha anodaro. “Kana kuti ndingaita kuti munhu asununguke ndovhara chibereko here?” Mwari wako adaro. 10  Farai neJerusarema uye farai naro,+ imi mose munorida.+ Pemberai naro nomufaro, imi mose munoramba muchirichema;+ 11  nokuti muchayamwa zamu rokunyaradza kwose kwarinoita moguta; nokuti muchayamwa munyatso wokukudzwa kwaro mofara kwazvo.+ 12  Nokuti zvanzi naJehovha: “Tarirai ndiri kuripa rugare rwakaita sorwizi+ nokukudzwa kwemarudzi kwakaita sorukova rwakafashamira,+ uye chokwadi muchayamwa.+ Muchatakurwa parutivi, uye mucharezvwa muri pamabvi.+ 13  Somurume anoramba achinyaradzwa naamai vake, saizvozvowo ini ndicharamba ndichikunyaradzai;+ uye muchanyaradzwa pamusoro peJerusarema.+ 14  Muchaona, uye mwoyo yenyu ichapembera nomufaro,+ uye mapfupa+ enyu achamera sezvinoita uswa huchiri huduku.+ Ruoko rwaJehovha ruchaziviswa kuvashumiri vake,+ asi achapa vavengi vake mhosva.”+ 15  “Nokuti tarirai Jehovha anouya somoto,+ uye ngoro dzake dzakaita sedutu,+ kuti atsive kutsamwa kwake nehasha huru uye kutuka kwake nemirazvo yomoto.+ 16  Nokuti chokwadi Jehovha achatonga vanhu vose nebakatwa rake somoto;+ uye vachaurayiwa naJehovha vachava vazhinji.+ 17  Vaya vanozvitsvenesa uye vanozvichenesa kuti vapinde muminda+ vari shure kwouya ari pakati, vachidya nyama yenguruve+ nechinhu chinosemesa, nemidune,+ vachapera vose pamwe chete,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 18  “Kana ari mabasa avo+ nokufunga kwavo,+ ndiri kuuya kuti ndiunganidze marudzi ose nendimi;+ uye vachauya voona kubwinya kwangu.”+ 19  “Ndichaisa chiratidzo pakati pavo,+ uye ndichatuma vamwe vevakapukunyuka kumarudzi,+ kuTashishi,+ Puri, neRudhi,+ vaya vanopfura nouta, Tubhari neJavhani,+ zvitsuwa+ zviri kure, vasina kunzwa mashoko pamusoro pangu kana kuti kuona kubwinya kwangu;+ uye vachazivisa kubwinya kwangu pakati pemarudzi.+ 20  Vachaunza hama dzenyu dzose dzichibva kumarudzi ose+ kuti dzive chipo kuna Jehovha,+ dziri pamabhiza nomungoro dzehondo nomungoro dzine matenga nepamanyurusi nepangamera hadzi dzinomhanya kwazvo,+ dzichikwira kugomo rangu dzvene,+ Jerusarema,” Jehovha adaro, “sezvinoitwa nevanakomana vaIsraeri pavanouya nechipo chiri mumudziyo wakachena muimba yaJehovha.”+ 21  “Ndichatorawo vamwe kwavari kuti vave vapristi, kuti vave vaRevhi,” Jehovha adaro. 22  “Nokuti matenga matsva+ nenyika itsva+ zvandiri kusika zvazvinoramba zviripo pamberi pangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “saizvozvowo vana venyu+ nezita renyu zvicharamba zviripo.”+ 23  “Zvino kubvira pakugara kwomwedzi kusvikira pakugara kwomwedzi uye kubvira pasabata kusvikira pasabata vanhu vose vachauya kuzokotama pamberi pangu,”+ Jehovha adaro. 24  “Vachabuda votarira zvitunha zvevarume vainditadzira;+ nokuti honye dziri pavari hadzizofi uye moto wavo hauzodzimwi,+ uye vachava chinhu chinosembura vanhu vose.”+

Mashoko Emuzasi