Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 64:1-12

64  Haiwa dai makanga mabvarura matenga, dai makanga maburuka,+ dai makomo akanga adengenyeswa nemi,+  seapo moto unopisa tsotso, uye moto unovirisa mvura, kuti muzivise mhandu dzenyu zita renyu,+ kuti marudzi adedereswe nemi!+  Pamakaita zvinhu zvinotyisa+ zvataisagona kutarisira, makaburuka. Makomo akadengenyeswa nemi.+  Kubvira kare kare hapana kana akanzwa,+ uyewo hapana akamboteerera, uyewo hapana ziso rakaona mumwe Mwari, kunze kwenyu,+ imi munoshandira iye anoramba achitarisira kwamuri.+  Makasangana nomunhu aipembera nomufaro uye aiita zvakarurama,+ vaya vairamba vachikuyeukai munzira dzenyu.+ Tarirai! Patairamba tichitadza,+ imi makatsamwa+—takaramba takadaro kwenguva refu, zvino tingaponeswa here?+  Tava somunhu asina kuchena, tose zvedu, mabasa edu ose akarurama akaita senguo dzepanguva yokuva kumwedzi;+ uye tose zvedu tichaoma semashizha,+ uye kukanganisa kwedu kuchatitakura sezvinoita mhepo.+  Hakuna anodana zita renyu,+ hakuna anomuka kuti akubatei; nokuti mativanzira chiso chenyu,+ uye munoita kuti tinyangarike+ nesimba rokukanganisa kwedu.  Asi zvino, haiwa Jehovha, imi muri Baba vedu.+ Isu tiri ivhu,+ imi muri Muumbi+ wedu; tose zvedu tiri basa roruoko rwenyu.+  Haiwa Jehovha, musanyanyisa kutsamwa,+ uye musayeuka kukanganisa kwedu nokusingaperi.+ Tapota, zvino tarirai: isu tose tiri vanhu venyu.+ 10  Maguta enyu matsvene+ ava renje. Ziyoni+ rava renje chairo, Jerusarema rava dongo.+ 11  Imba yedu youtsvene norunako,+ mamakarumbidzirwa nemadzitateguru edu,+ yava chinhu chokupisa nomoto;+ uye zvinhu zvedu zvose zvinokosha+ zvaparadzwa. 12  Haiwa Jehovha, mucharamba muchizvidzora pasinei nezvinhu izvi here?+ Mucharamba makanyarara motirega tichitambudzwa zvakanyanyisa here?+

Mashoko Emuzasi