Isaya 62:1-12

62  Handizorambi ndisingaiti chinhu nokuda kweZiyoni,+ uye handizorambi ndakanyarara nokuda kweJerusarema+ kusvikira kururama kwaro kwabuda sokupenya,+ uye kuponeswa kwaro sezhenje romoto rinobvira.+  “Zvino marudzi achaona kururama kwako,+ haiwa iwe mukadzi,+ uye madzimambo ose achaona kukudzwa kwako.+ Uchashevedzwa nezita idzva,+ richasarudzwa nomuromo waJehovha.  Uchava korona yorunako muruoko rwaJehovha,+ uye uchava ngowani youmambo muchanza chaMwari wako.  Hauzonzizve mukadzi akasiyiwa zvachose;+ uye nyika yako haizonzizve dongo;+ asi iwe uchanzi Mufaro Wangu Uri Maari,+ uye nyika yako ichanzi Mudzimai Womuridzi. Nokuti Jehovha achange akufarira, uye nyika yako ichava mudzimai womuridzi.+  Nokuti jaya zvarinoroora mhandara kuti ive mudzimai waro, vanakomana vako vachakuroora kuti uve mudzimai.+ Mwari wako achakufarira,+ sokufarira mwenga kunoita muroori.+  Haiwa Jerusarema, ndaisa varindi+ pamusoro pemasvingo ako. Ngavarege kunyarara zuva rose nousiku hwose, nguva dzose.+ “Imi muri kutaura nezvaJehovha,+ regai kunyarara,+  musamuzorodza kusvikira arisimbisa zvakasimba, chokwadi kusvikira aita kuti Jerusarema rirumbidzwe munyika.”+  Jehovha apika noruoko+ rwake rworudyi uye noruoko rwake rune simba+ achiti: “Handizopizve vavengi vako zviyo zvako kuti zvive zvokudya zvavo,+ uyewo vokune imwe nyika havazonwi waini yako itsva,+ yawakashandira zvakaoma.  Asi vaya vari kuzviunganidza ndivo vachazvidya, uye zvechokwadi vacharumbidza Jehovha; uye vaya vari kuiunganidza ndivo vachainwira muzvivanze zvangu zvitsvene.”+ 10  Budai, budai nepamagedhi. Gadzirai nzira yevanhu vacho.+ Umbiridzai, umbiridzai mugwagwa mukuru. Ubvisei matombo.+ Simudzirai marudzi chiratidzo.+ 11  Tarirai! Jehovha akaita kuti zvinzwike kumugumo wenyika+ achiti: “Itii, kumwanasikana weZiyoni,+ ‘Tarira! Ruponeso rwako ruri kuuya.+ Tarira! Iye ane mubayiro waanopa,+ uye mubhadharo waanopa uri pamberi pake.’”+ 12  Zvino vanhu vachavatumidza kuti vanhu vatsvene,+ vaya vakadzikinurwa naJehovha;+ asi iwe uchatumidzwa kuti Akatsvakwa, Guta Risina Kusiyiwa Zvachose.+

Mashoko Emuzasi