Isaya 61:1-11

61  Mudzimu waChangamire Ishe Jehovha uri pandiri,+ nokuti Jehovha akandizodza+ kuti ndizivise vanyoro+ mashoko akanaka. Akandituma kuti ndisunge maronda evakaora mwoyo,+ kuti ndizivise vaya vakatapwa+ kusunungurwa nokusvinudzwa kwemaziso kuvasungwa;+  kuti ndizivise gore rokufarirwa naJehovha+ nezuva rokutsiva kwaMwari wedu;+ kuti ndinyaradze vose vanochema;+  kuti ndipe vaya vanochema pamusoro peZiyoni, kuti ndivape chishongo chomusoro panzvimbo pemadota,+ mafuta okupembera nomufaro+ panzvimbo pokuchema, jasi rokurumbidza panzvimbo pokuora mwoyo;+ uye ivo vachanzi miti mikuru yokururama,+ zvakadyarwa naJehovha,+ kuti apiwe runako.+  Vachavakazve nzvimbo dzakaparadzwa kare;+ vachamutsa nzvimbo dzakaitwa matongo dzomunguva yekare,+ uye vachamutsidzira maguta akaparadzwa,+ idzo nzvimbo dzakaitwa matongo kwezvizvarwa nezvizvarwa.  “Vanhu vamusingazivi vachamira vofudza mapoka enyu ezvipfuwo,+ uye vokune imwe nyika+ vachava varimi venyu nevatarisiri venyu vemizambiringa.+  Asi imi muchanzi vapristi vaJehovha;+ imi muchanzi vashumiri+ vaMwari wedu. Muchadya pfuma yemarudzi,+ uye muchataura pamusoro penyu muchifara kwazvo mukukudzwa kwawo.+  Panzvimbo penyadzi dzenyu pachava nemigove miviri,+ panzvimbo pokunyadziswa vachashevedzera vachifara pamusoro pomugove wavo.+ Naizvozvo vachaita kuti migove miviri ive yavo munyika yavo.+ Vachafara nokusingagumi.+  Nokuti ini, Jehovha, ndinoda kururamisira,+ ndinovenga ugororo pamwe chete nokusarurama.+ Ndichapa mubayiro wavo nokutendeka,+ uye ndichaita navo sungano inogara nokusingagumi.+  Vana vavo vachazivikanwa pakati pemarudzi,+ uye vazukuru vavo pakati pevanhu. Vose vaya vari kuvaona vachavaziva,+ kuti ndivo vana vakakomborerwa naJehovha.”+ 10  Chokwadi ndichapemberera Jehovha nomufaro.+ Mweya wangu uchafarira Mwari wangu.+ Nokuti akandipfekedza nguo dzoruponeso;+ akandiputira nejasi risina maoko rokururama,+ kufanana nomuroori uyo anopfeka chishongo chomumusoro+ sezvinoita mupristi, uye sezvinoita mwenga anoshonga zvishongo zvake.+ 11  Nokuti nyika zvainobudisa zvinomera zvayo, uye munda zvaunomeresa zvinhu zvakadyarwa mauri,+ saizvozvowo Changamire Ishe Jehovha achameresa kururama+ nokurumbidza pamberi pemarudzi ose.+

Mashoko Emuzasi