Isaya 60:1-22

60  “Simuka,+ haiwa iwe mukadzi, vhenekera,+ nokuti chiedza chako chauya+ uye kubwinya kwaJehovha kwapenyera pauri.+  Nokuti, tarira! rima+ richafukidza nyika, uye zarima richafukidza mapoka emarudzi; asi Jehovha achapenyera pauri, uye kubwinya kwake kuchaonekwa pauri.+  Marudzi achaenda kuchiedza chako,+ uye madzimambo+ kukupenya kwokuvhenekera kwako.+  “Tarira kumativi ose uone! Ivo vose zvavo vaungana;+ vauya kwauri.+ Vanakomana vako vanoramba vachiuya vachibva kure, vanasikana vako vachatarisirwa vakatakurwa parutivi.+  Panguva iyoyo uchaona uye uchafara,+ mwoyo wako uchadedera wokura, nokuti kupfuma kwegungwa kuchananga kwauri; pfuma yemarudzi ichauya kwauri.+  Boka rengamera riri kuti nyandu nyandu richakufukidza, iyo mikono miduku yengamera dzaMidhiyani nevaEfa.+ Vose vaya vanobva kuShebha+—vachauya. Vachatakura ndarama nezvinonhuhwirira zvichena. Vachazivisa kurumbidzwa kwaJehovha.+  Mapoka ose ezvipfuwo evaKedhari+—achaungana kwauri. Makondohwe aNebhayoti+—achakushumira.+ Zvichakwira paatari yangu zvatenderwa,+ uye ndichaita kuti imba yangu yorunako ive yakanaka.+  “Ndivanaani ava vanouya vachibhururuka segore,+ senjiva dzinouya kumasuo echirugu chadzo?  Nokuti zvitsuwa zvicharamba zvichitarira kwandiri,+ uyewo ngarava dzeTashishi+ dziine tariro sepakutanga, kuti dziunze vanakomana vako kubva kure,+ vaine sirivha yavo nendarama yavo,+ vachienda kuzita+ raJehovha Mwari wako nokuMutsvene waIsraeri,+ nokuti achange aita kuti uve akanaka.+ 10  Vokune imwe nyika vachavaka masvingo ako,+ madzimambo avo achakushumira;+ nokuti ndichange ndakurova ndakatsamwa,+ asi ndichakunzwira ngoni ndichikufarira.+ 11  “Magedhi ako acharamba akavhurika nguva dzose;+ haazovharwi masikati kana usiku, kuti vauye nepfuma yemarudzi kwauri,+ uye madzimambo awo achange achitungamirira.+ 12  Nokuti rudzi chero rupi zvarwo noumambo chero hupi zvahwo husingazokushandiri huchaparara; uye chokwadi marudzi achaparadzwa.+ 13  “Kunaka kweRebhanoni kuchauya kwauri, muti womujunipa, nomupfuri nomusaipresi panguva imwe chete,+ kuti ndiite kuti nzvimbo yenzvimbo yangu tsvene inake;+ uye ndichakudza nzvimbo yetsoka dzangu.+ 14  “Vanakomana vevaya vari kukutambudza vachauya kwauri, vachikotama;+ vaya vose vasingakuremekedzi vachakotama patsoka dzako,+ uye vachakutumidza kuti guta raJehovha, Ziyoni+ roMutsvene waIsraeri. 15  “Panzvimbo pokuti uve akasiyiwa zvachose neanovengwa, usisina munhu anopfuura nomauri,+ ndichaita kuti uve chinhu chokudada nacho nokusingagumi, chinopembererwa nomufaro kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 16  Uchayamwa mukaka wemarudzi,+ uchayamwa zamu remadzimambo;+ uye chokwadi uchaziva kuti ini Jehovha,+ ndini Muponesi wako,+ uye Ane Simba+ waJakobho ndiye Mudzikinuri wako.+ 17  Panzvimbo pemhangura ndichaunza ndarama,+ panzvimbo pesimbi ndichaunza sirivha, panzvimbo pematanda, mhangura, panzvimbo pematombo, simbi; uye ndichagadza rugare kuti ruve vatariri+ vako uye kururama kuti kuve vanokupa basa.+ 18  “Chisimba hachichazonzwikizve munyika yako, kupamba kana kuparadza mukati memiganhu yako.+ Uchatumidza masvingo ako kuti Ruponeso,+ nemagedhi ako kuti Kurumbidza. 19  Zuva harizovizve chiedza chako masikati, mwedzi hauzokupizve chiedza nokuda kwokupenya. Asi Jehovha achava chiedza chinogara nokusingagumi kwauri,+ uye Mwari wako achava runako rwako.+ 20  Zuva rako harizovirizve, uyewo mwedzi wako hauzoperi; nokuti Jehovha achava chiedza chinogara nokusingagumi kwauri,+ uye mazuva okuchema kwako achange apera.+ 21  Vanhu vako, vose zvavo vachava vakarurama;+ vachaita kuti nyika yacho ive yavo nokusingagumi,+ nhungirwa yandakadyara,+ basa remaoko angu,+ kuti ndipiwe runako.+ 22  Muduku achava chiuru uye akadukupa achava rudzi rune simba.+ Ini Jehovha, ndichazvikurumidzisa panguva yazvo.”+

Mashoko Emuzasi