Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 6:1-13

6  Mugore rakafa Mambo Uziya,+ ini ndakaona Jehovha+ akagara pachigaro choumambo+ chirefu uye chakakwirira, uye mupendero wenguo yake wakanga wakazadza temberi.+  Maserafi akanga akamira kumusoro kwake.+ Rimwe nerimwe rakanga riine mapapiro matanhatu. Rairamba rakafukidza chiso charo nemaviri,+ uye rairamba rakafukidza tsoka dzaro nemaviri, uye raibhururuka nemaviri.  Zvino iri rakashevedzera kune iro rikati: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiye Jehovha wemauto.+ Zvinhu zvizere munyika yose zvinoratidza kubwinya kwake.”  Mahinji+ aiva pazvikumbaridzo akatanga kuzununguswa nenzwi reakanga achishevedzera, uye zvishoma nezvishoma imba yacho yakazara noutsi.+  Zvino ndakati: “Ndine nhamo! Nokuti ndangofanana nomunhu aparadzwa, nokuti ndiri munhu ane miromo isina kuchena,+ uye ndiri kugara pakati pevanhu vane miromo isina kuchena;+ nokuti maziso angu aona Mambo, iye Jehovha wemauto!”+  Rimwe remaserafi acho rakabva rabhururuka richiuya kwandiri, uye muruoko rwaro makanga muine zimbe+ rinopfuta rarakanga rabvisa paatari nechokubatisa.+  Rakagunzva muromo wangu+ rikati: “Tarira! Iri ragunzva miromo yako, kukanganisa kwako kwabva uye chivi chako chayananisirwa.”+  Zvino ndakanzwa inzwi raJehovha richiti: “Ndichatuma ani, uye ndiani achatiendera?”+ Ini ndikati: “Ndiri pano! Nditumei.”+  Iye akati: “Enda, uti kuvanhu ava, ‘Rambai muchinzwa, haiwa imi vanhu, asi musanzwisisa; rambai muchiona, asi musawana zivo chero ipi zvayo.’+ 10  Ita kuti mwoyo yevanhu ava ive mikukutu,+ ita kuti nzeve dzavo dzidzivire,+ namatidza maziso avo, kuti varege kuona nemaziso avo uye varege kunzwa nenzeve dzavo, kuti mwoyo yavo irege kunzwisisa uye kuti varege kutendeuka vazviporese.”+ 11  Ini ndakati: “Kusvikira rini, haiwa Jehovha?”+ Iye akabva ati: “Kusvikira maguta ava matongo, asisina anogara maari, dzimba dzisisina munhu wepanyika anogaramo, uye nyika yacho yaparadzwa, yava nzvimbo isina chinhu;+ 12  kusvikira Jehovha aendesa vanhu vepanyika kure, uye kuva matongo kwacho kwava kukuru kwazvo pakati penyika yacho.+ 13  Mairi muchange muine chegumi,+ uye chichavazve chinhu chokupisa, somuti mukuru uye somuti muhombe, iyo inoti kana yatemwa,+ panosara chigutsa;+ vana* vatsvene vachava chigutsa chacho.”+

Mashoko Emuzasi

Isa 6:​13 Kureva, “mbeu.”