Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 58:1-14

58  “Shevedzera kwazvo; usarega.+ Danidzira sezvinoita hwamanda, udza vanhu vangu nezvokumukira+ kwavo, uye udza imba yaJakobho zvivi zvavo.  Asi vakaramba vachinditsvaka zuva nezuva, vaifarira kuziva nzira dzangu,+ sorudzi rwaiita zvakarurama uye rwakanga rusina kusiya kururamisira kwaMwari warwo,+ pakuti vakaramba vachindikumbira kutonga kwakarurama, vachiswedera pedyo naMwari wavakanga vafarira,+  “‘Takatsanyirei imi mukasaona,+ uye takatambudzirei mweya yedu+ imi mukasacherechedza?’+ “Chokwadi maifarira zuva rokutsanya kwenyu, pakwaiva nevanhu venyu vose vaishanda zvakaoma vamakaramba muchimanikidza kuti vashande.+  Chokwadi maitsanyira kupopotedzana nokurwisana,+ uye kurovana netsiva yezvakaipa.+ Hamuna kuramba muchitsanya sezvamaizoita muzuva rokuti muite kuti inzwi renyu rinzwike kumusoro here?  Kutsanya kwandinosarudza kunofanira kuva souku here, sezuva rokuti munhu wepanyika atambudze mweya wake?+ Rokukotamisa musoro wake sezvinoita nhokwe, uye kuti awaridze sagawo zvaro nemadota kuti zvive nzvimbo yake yokurara?+ Ndiko kwamunoti kutsanya uye zuva rinogamuchirwa naJehovha here?+  “Uku hakusi kutsanya kwandinosarudza here? Kusunungura zvisungo zvomumakumbo zvezvakaipa,+ kusunungura zvisungo zvejoko,+ uye kusunungura vakadzvinyirirwa,+ uye kuti imi mutyore majoko ose nepakati here?+  Hakusi kukamurira ane nzara zvokudya zvako,+ uye kuti upinze vanhu vanotambudzika, vasina misha muimba yako here?+ Kuti, kana ukaona munhu asina kupfeka, umupfekedze,+ uye kuti urege kuvanda hama dzako here?+  “Zvino chiedza chako chichabuda sokutsvuka kunoita utonga;+ uye uchakurumidza kupora.+ Kururama kwako kuchafamba pamberi pako;+ kubwinya kwaJehovha kuchava murindi wako weshure.+  Uchashevedza, uye Jehovha achapindura; uchachemera kubatsirwa,+ uye iye achati, ‘Ndiri pano!’ “Kana uchizobvisa joko+ pakati pako, kunongedza nomunwe+ nokutaura zvinhu zvinokuvadza;+ 10  uchizopa ane nzara zvinodiwa nomweya wako,+ uye uchizogutsa vari kutambudzika, chiedza chakowo chichapenya kunyange murima, uye rima rako richaita semasikati.+ 11  Jehovha achakutungamirira+ nguva dzose+ uye achagutsa mweya wako munyika yakatsva,+ achasimbisa mapfupa ako;+ uye iwe uchava somunda une mvura,+ uye setsime remvura, rine mvura isingapwi. 12  Vanhu vachavaka nzvimbo dzakaparadzwa kare kare varayirwa newe;+ uchavakawo nheyo dzave dzakaparara kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ Uchanzi mugadziri wepakaputsika,+ mumutsidziri wemigwagwa yokuti ugare pedyo nayo. 13  “Kana uchizodzora tsoka yako pasabata kuti urege kuita zvaunofarira muzuva rangu dzvene,+ uchizotumidza sabata kuti mufaro mukuru, zuva dzvene raJehovha, riya riri kukudzwa,+ uye uchizorikudza panzvimbo pokuita zvaunoda, panzvimbo pokutsvaka zvinokufadza uye kutaura shoko; 14  ipapo uchafarira Jehovha kwazvo,+ ndichakukwidza panzvimbo dzakakwirira dzenyika;+ uye ndichaita kuti udye nhaka yepfuma yaJakobho tateguru vako,+ nokuti muromo waJehovha wazvitaura.”+

Mashoko Emuzasi