Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 57:1-21

57  Munhu akarurama aparara,+ asi hakuna munhu ane hanya nazvo.+ Varume vane mutsa worudo vari kuiswa kwakaiswa vakafa,+ pasina munhu anoona kuti munhu akarurama abviswa nokuda kwedambudziko.+  Iye anopinda murugare;+ vanozorora+ pamibhedha yavo,+ mumwe nomumwe ari kufamba zvakarurama.+  “Zvino imi, swederai pano,+ imi vanakomana vomukadzi anofembera,+ vana vemhombwe nevomukadzi anoita zvoupfambi:+  Muri kufara kwazvo pamusoro paani?+ Ndiani wamuri kuramba muchishamira muromo kwazvo, muchiramba muchibudisira rurimi?+ Hamusi vana vokudarika, vana venhema here,+  vaya vari kumutsa kuchiva pakati pemiti mikuru,+ pasi pemiti yose yakasvibirira,+ vachiurayira vana mumipata ine hova pasi pemikaha yemabwe?+  “Mugove wako waiva pamwe chete nematombo anotsvedzerera omumupata une rukova.+ Iwo—ndiwo aiva mugove wako.+ Zvakare, wakaadururira chinopiwa chinonwiwa,+ wakapa chipo. Ndichazvinyaradza nokuda kwezvinhu izvi here?+  Wakaisa mubhedha wako pagomo refu uye rakakwirira.+ Wakakwira ikokowo kunopa chibayiro.+  Wakaisa chiyeuchidzo chako seri kwesuo negwatidziro.+ Nokuti wakazvifukura uri kure neni, ukakwira; wakakudza mubhedha wako.+ Wakaita sungano navo. Wakada kurara navo.+ Wakaona nhengo yomunhurume.  Wakaenda kuna Mereki nemafuta, ukaramba uchiwanza mafuta ako okuzora.+ Wakaramba uchitumira nhume dzako kure, zvokuti wakaderedzera zvinhu kuSheori.+ 10  Wakashanda zvakaoma munzira dzako zhinji.+ Hauna kuti, ‘Hazvina tariro!’ Simba rako rakamutsidzirwa.+ Ndokusaka usina kurwara.+ 11  “Wakatyisidzirwa naani zvokuti wakatya,+ ukareva nhema?+ Asi hauna kundiyeuka.+ Hapana chawakava nehanya nacho.+ Handina kuramba ndakanyarara here ndichivanza zvinhu?+ Naizvozvo wakanga usingandityiwo.+ 12  Ini ndichazivisa kururama kwako+ nemabasa ako,+ kuti hazvizokubatsiri.+ 13  Paunoshevedzera kuti ubatsirwe, zvawakaunganidza hazvizokununuri,+ asi mhepo ichazvitakura zvose zvazvo.+ Mhepo inofemwa ichazvibvisa, asi anotizira mandiri+ achagara nhaka yenyika uye achaita kuti gomo rangu dzvene+ rive rake. 14  Zvino mumwe achati, ‘Umbiridzai, umbiridzai! Gadzirai nzira.+ Bvisai zvinopinganidza zvose munzira yevanhu vangu.’”+ 15  Nokuti zvanzi neAkakwirira, Iye ari Kumusoro,+ anogara nokusingaperi+ uye ane zita dzvene:+ “Ndinogara pakakwirira nomunzvimbo tsvene,+ ndinogarawo nomunhu akadzvinyirirwa neanozvininipisa,+ kuti ndimutsidzire mafungiro evanozvininipisa uye ndimutsidzire mwoyo yevari kudzvinyirirwa.+ 16  Nokuti handizorwi nokusingagumi, uyewo handizotsamwi nokusingaperi;+ nokuti simba roupenyu richakundikana nemhosva yangu,+ kunyange zvisikwa zvinofema zvandakaita.+ 17  “Ndakatsamwira kuipa kwepfuma yake isina kururama,+ ndikamurova, ndichivanza chiso changu,+ pandakanga ndakatsamwa. Asi iye akaramba achifamba nenzira yomwoyo wake somutsauki.+ 18  Ndakaona nzira dzake; ndikamuporesa,+ ndikamutungamirira,+ ndikamuripa nokunyaradza+ iye nevanochema pamwe chete naye.”+ 19  “Ndiri kusika zvibereko zvemiromo.+ Rugare runoramba ruripo ruchava kune ari kure nokune ari pedyo,”+ Jehovha adaro, “uye ndichamuporesa.”+ 20  “Asi vakaipa vakaita segungwa riri kubvongodzwa, parinenge risingakwanisi kudzikama, mvura yaro inoramba ichibudisa masora omugungwa nematope.” 21  Zvanzi naMwari wangu, “Hakuna rugare nokuda kwevakaipa.”+

Mashoko Emuzasi