Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 55:1-13

55  Nhai imi, imi mose mune nyota!+ Uyai kumvura.+ Vaya vasina mari! Uyai, tengai mudye.+ Chokwadi, uyai mutenge waini+ nomukaka+ kunyange musina mari uye pasina mutengo.+  Munorambirei muchiripira mari nokuda kwezvisiri zvokudya, munoshandirei zvakaoma nokuda kwezvisingagutsi?+ Nyatsonditeererai, mudye zvakanaka,+ mweya yenyu ifarire kwazvo zvakakora.+  Rerekai nzeve dzenyu+ muuye kwandiri.+ Teererai, mweya yenyu irambe iri mipenyu,+ uye ndichabva ndangoita nemi sungano inogara nokusingagumi+ pamusoro pomutsa worudo wakatendeka kuna Dhavhidhi.+  Tarirai! Ndakaita kuti iye ave+ chapupu+ kumapoka emarudzi,+ kuti ave mutungamiriri+ nomudzori+ wemapoka emarudzi.  Tarira! Uchashevedza rudzi rwausingazivi,+ uye vaya vorumwe rudzi vasina kumbokuziva vachatokumhanyira,+ nokuda kwaJehovha Mwari wako,+ uye nokuda kwoMutsvene waIsraeri,+ nokuti achange aita kuti uve akanaka.+  Tsvakai Jehovha, achiri kuwanika.+ Danai kwaari achiri pedyo.+  Munhu akaipa ngaasiye nzira yake,+ uye munhu anokuvadza ngaasiye kufunga kwake;+ uye ngaadzokere kuna Jehovha, iye achamunzwira ngoni,+ uye kuna Mwari wedu, nokuti achakanganwira zvikuru.+  “Nokuti kufunga kwenyu hakusi kufunga kwangu,+ uyewo nzira dzangu hadzisi nzira dzenyu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “Nokuti sokukwirira kwakaita matenga kupfuura nyika,+ saizvozvowo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu,+ uye kufunga kwangu kupfuura kufunga kwenyu.+ 10  Mvura inonaya nechando zvazvinoburuka zvichibva kumatenga, zvisingadzokeri ikoko, zvonyorovesa nyika kwazvo, zvoita kuti ibereke nokuita kuti imere,+ mudyari opiwa mbeu uye munhu anodya zvokudya,+ 11  ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu.+ Harizodzoki kwandiri risina zvaraita,+ asi richaita zvandinofarira,+ uye richabudirira pane zvandinoritumira.+ 12  “Nokuti muchabuda muchifara,+ uye muchaunzwa muine rugare.+ Makomo nezvikomo zvichafara pamberi penyu nokushevedzera kwokufara,+ uye miti yomusango yose ichaombera.+ 13  Panzvimbo pedenhere reminzwa pachamera mujunipa.+ Panzvimbo porukato runobaya pachamera mukute.+ Zvichava chinhu chakakurumbira kuna Jehovha,+ chiratidzo chisingazoparadzwi nokusingagumi.”+

Mashoko Emuzasi