Isaya 52:1-15

52  Muka, muka, pfeka simba rako,+ haiwa iwe Ziyoni! Pfeka nguo dzako dzakanaka,+ haiwa iwe Jerusarema, guta dzvene!+ Nokuti munhu asina kudzingiswa uye asina kuchena haazopindizve mauri.+  Zvizunze guruva,+ simuka, gara pachigaro, haiwa iwe Jerusarema. Sunungura zvisungo zviri mumutsipa mako, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni akatapwa.+  Nokuti zvanzi naJehovha: “Makatengeswa pasina chakabviswa,+ uye muchadzikinurwa pasina mari.”+  Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Pakutanga vanhu vangu vakaenda kuIjipiti kuti vagare ikoko vari vatorwa;+ asi Asiriya yakavadzvinyirira pasina chikonzero.”  “Zvino, ndinodei pano?” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti vanhu vangu vakatorwa pasina chakabviswa.+ Vaya vari kuvatonga vakaramba vachiungudza,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye nguva dzose, muswere wose, zita rangu ranga risiri kuremekedzwa.+  Nokuda kwaizvozvo vanhu vangu vachaziva zita rangu,+ uyewo nokuda kwaizvozvo vachaziva muzuva iroro, nokuti ndini Iye ari kutaura.+ Tarirai! Ndini iye.”  Dzakanaka sei pamusoro pemakomo tsoka+ dzaiye ari kuuya nemashoko akanaka,+ iye ari kuzivisa rugare,+ iye ari kuuya nemashoko akanaka echimwe chinhu chiri nani,+ iye ari kuzivisa ruponeso,+ iye ari kuti kuZiyoni: “Mwari wako ava mambo!”+  Teerera! Varindi+ vako vashevedzera.+ Vanoramba vachishevedzera pamwe chete vachifara; nokuti vachaonana chiso nechiso,+ Jehovha paanodzorerazve Ziyoni.+  Farai, shevedzerai pamwe chete muchifara, imi nzvimbo dzakaparadzwa dzeJerusarema,+ nokuti Jehovha anyaradza vanhu vake;+ adzikinura Jerusarema.+ 10  Jehovha achaita kuti ruoko rwake rutsvene ruonekwe nemarudzi ose;+ uye migumo yose yenyika ichaona ruponeso rwaMwari wedu.+ 11  Ibvai, ibvai, budai imomo,+ musabata chinhu chisina kuchena;+ budai pakati paro,+ rambai makachena, imi munotakura midziyo yaJehovha.+ 12  Nokuti muchabuda musingavhunduki, uye muchaenda musingatizi.+ Nokuti Jehovha achange achikutungamirirai,+ uye Mwari waIsraeri achava murindi wenyu weshure.+ 13  Tarirai! Mushumiri+ wangu achaita nenjere.+ Achava munzvimbo yepamusoro uye achava pamusorosoro okwidziridzwa kwazvo.+ 14  Vazhinji zvavakaramba vakamutarira vachishamiswa+—saizvozvo kushatiswa kwechitarisiko chake+ kwakanga kuchipfuura kuya kwevanhu vose uye chimiro chake chikuru+ chaipfuura chiya chevanakomana vevanhu— 15  saizvozvo achavhundutsa marudzi mazhinji.+ Madzimambo achamuvharira miromo yawo,+ nokuti achaona zvaasina kumborondedzererwa, uye achafunga zvaakanga asina kumbonzwa.+

Mashoko Emuzasi