Isaya 51:1-23

51  “Nditeererei, imi muri kutevera kururama,+ imi muri kutsvaka kuwana Jehovha.+ Tarirai dombo+ ramakatemwa mukabviswa pariri, uye gomba romugodhi ramakacherwa mariri.  Tarirai kuna Abrahamu+ baba venyu+ nokuna Sara+ akakuberekai zvishoma nezvishoma achirwadziwa nokusununguka. Nokuti akanga ari mumwe chete pandakamushevedza,+ ndikamukomborera uye ndikaita kuti awande.+  Nokuti Jehovha achanyaradza Ziyoni.+ Chokwadi achanyaradza nzvimbo dzaro dzose dzakaparadzwa,+ achaita kuti renje raro rive seEdheni+ uye bani raro rerenje rive somunda waJehovha.+ Kupembera nomufaro uye kufara zvichawanikwa mariri, kuonga neinzwi rokuimba.+  “Nditeererei, haiwa imi vanhu vangu; ndinzwei, imi boka rangu remarudzi.+ Nokuti ndichabudisa mutemo,+ uye ndichaita kuti zvandakatonga zvive chiedza kumarudzi.+  Kururama kwangu kwava pedyo.+ Ruponeso rwangu+ ruchabuda, uye maoko angu achatonga marudzi.+ Zvitsuwa zvichatarira kwandiri,+ uye zvichamirira ruoko rwangu.+  “Tarirai kumatenga,+ uye tarirai nyika iri pasi. Nokuti matenga achapararira-pararira sezvinoita utsi,+ nyika ichasakara sezvinoita nguo,+ uye vanogara mairi vachafa sezvinoita unyunyu. Asi ruponeso rwangu ruchavapo nokusingagumi,+ uye kururama kwangu hakuzoputswi.+  “Nditeererei, imi munoziva kururama, vanhu vane mutemo wangu mumwoyo mavo.+ Musatya kuzvidza kwevanhuwo zvavo, uye musavhundutswa nemashoko avo okutuka.+  Nokuti chipfukuto chichavadya sokunge kuti inguo, uye chitemamachira chichavadya sokunge kuti imvere dzemakwai.+ Asi kururama kwangu kuchavapo nokusingagumi, uye ruponeso rwangu ruchavapo kusvikira kuzvizvarwa zvisingaverengeki.”+  Muka, muka, pfeka simba,+ haiwa iwe ruoko rwaJehovha!+ Muka sepamazuva ekare kare, somuzvizvarwa zvomunguva yakapfuura.+ Hausi iwe wakagura-gura Rakabhi,+ wakabaya zimhuka romugungwa here?+ 10  Hausi iwe wakaomesa gungwa, iyo mvura yakadzika here?+ Hausi iwe wakaita nzira panzvimbo dzakadzika dzegungwa kuti vakadzikinurwa vayambuke here?+ 11  Vakadzikinurwa vaJehovha vachabva vadzoka uye vachasvika kuZiyoni vachishevedzera nomufaro,+ uye kufara nokusingagumi kuchava pamisoro yavo.+ Vachapembera nomufaro uye vachafara.+ Shungu nokugomera zvichatiza.+ 12  “Ini—ndini ndiri kukunyaradzai.+ “Ndiwe ani kuti utye munhuwo zvake achafa,+ uye mwanakomana wevanhu achaitwa souswa hwakasvibirira?+ 13  Ndiwe ani kuti ukanganwe Jehovha Muiti wako,+ Iye anotatamura matenga+ nokuvaka nheyo dzenyika,+ zvokuti nguva dzose waiswerotya hasha dzaiye ari kukukomberedza,+ sokunge kuti akagadzirira kukuparadza?+ Dziripi hasha dzaiye ari kukukomberedza?+ 14  “Iye ari kukotama akasungwa necheni achakurumidza kusunungurwa,+ kuti arege kupinda murufu, imo mugomba+ uye kuti zvokudya zvake zvirege kushayikwa.+ 15  “Asi ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anonyandura gungwa kuti mafungu aro arege kugadzikana.+ Jehovha wemauto ndiro zita rake.+ 16  Ndichaisa mashoko angu mumuromo mako,+ uye ndichakufukidza nomumvuri woruoko rwangu,+ kuti ndidyare matenga+ uye ndivake nheyo dzenyika+ uye nditi kuZiyoni, ‘Muri vanhu vangu.’+ 17  “Muka, muka, simuka, haiwa iwe Jerusarema,+ iwe wakanwira paruoko rwaJehovha kapu yake yehasha.+ Wakanwira mumudziyo wokunwira, iyo kapu inodzedzeresa, ukapedza yose.+ 18  Kwakanga kusina kana mumwe wevanakomana+ vose vaakabereka aimutungamirira, uye kwakanga kusina kana mumwe wevanakomana vose vaakarera aimubata ruoko.+ 19  Zvinhu zviviri izvozvo zvakanga zvichikuwira.+ Ndiani achakunzwira tsitsi?+ Kupambwa nokuputsika, uye nzara nebakatwa!+ Ndiani achakunyaradza?+ 20  Vanakomana vako vati rukutu.+ Varara kumusoro kwemigwagwa yose segwai romusango rakabatwa mumambure,+ sevaya vakazadzwa nehasha dzaJehovha,+ iko kutuka kwaMwari wako.”+ 21  Naizvozvo teerera izvi, ndapota, haiwa iwe mukadzi+ anotambudzika uye akadhakwa, asi kwete newaini.+ 22  Zvanzi naIshe wako, Jehovha, iye Mwari wako, uyo anorwira+ vanhu vake: “Tarira! Ndichabvisa kapu inodzedzeresa muruoko rwako.+ Mudziyo wokunwira, kapu yangu yehasha—hauzodzokorori kuinwirazve.+ 23  Ndichaiisa muruoko rwevaya vari kukutsamwisa,+ vakati kumweya wako, ‘Kotama kuti tiyambuke,’ zvokuti waisiita musana wako senyika, uye somugwagwa kune vaya vaiyambuka.”+

Mashoko Emuzasi