Isaya 49:1-26

49  Nditeererei, haiwa imi zvitsuwa,+ uye teererai, imi mapoka emarudzi+ ari kure. Jehovha akandishevedza+ ndichiri mudumbu.+ Akataura zita rangu ndichiri mukati maamai vangu.+  Akaita kuti muromo wangu uve sebakatwa rakapinza.+ Akandifukidza+ nomumvuri+ woruoko rwake. Zvishoma nezvishoma akandiita museve wakabwinyiswa. Akandivanza mugoba rake.  Akati kwandiri: “Uri mushumiri wangu,+ haiwa iwe Israeri, ndiwe wandichashandisa kuratidza runako rwangu.”+  Asi ini ndakati: “Ndakashanda zvakaoma pasina.+ Nokuti ndakapedzera simba rangu pazvinhu zvisiri zvechokwadi nezvisina zvazvinobatsira.+ Chokwadi kururamisirwa kwangu kuri kuna Jehovha,+ uye mubayiro wangu uri kuna Mwari wangu.”+  Zvino Jehovha, Iye aindiumba ndiri mudumbu kuti ndive mushumiri wake,+ ati ndidzorere Jakobho kwaari,+ kuti vaIsraeri vaungane kwaari.+ Ndichakudzwa pamberi paJehovha, uye Mwari wangu achange ava simba rangu.  Iye akati: “Chave chiri chinhu chikuru kwazvo kuti iwe uve mushumiri wangu, kuti umutse madzinza aJakobho uye kuti udzose vakachengetedzwa vaIsraeri;+ ndakuitawo kuti uve chiedza chemamwe marudzi,+ kuti ruponeso rwangu rusvike kumugumo wenyika.”+  Jehovha, Mudzikinuri waIsraeri,+ Mutsvene wake, ati kumunhu ane mweya unozvidzwa,+ kuna iye anosemwa norudzi,+ kumushandi wevatongi:+ “Madzimambo achaona uye achasimuka,+ uye machinda achakotama, nokuda kwaJehovha, iye akatendeka,+ Mutsvene waIsraeri, anokusarudza.”+  Zvanzi naJehovha: “Ndakakupindura panguva yakakodzera,+ ndakakubatsira pazuva roruponeso;+ uye ndakaramba ndichikuchengetedza kuti ndiite kuti uve sungano yevanhu,+ kuti umutsidzire nyika,+ uite kuti vavezve nenhaka dzakanga dzaparadzwa,+  uti kuvasungwa,+ ‘Budai!’+ kune vaya vari murima,+ ‘Zviratidzei!’+ Vachafura pedyo nenzira, uye vachafura pamakwara ose akapfumbira.+ 10  Havazovi nenzara,+ uyewo havazovi nenyota,+ uyewo havazopiswi nokupisa kukuru kana kuti nezuva.+ Nokuti Iye ari kuvanzwira tsitsi achavatungamirira,+ uye achavaendesa kuzvitubu zvemvura.+ 11  Ndichaita kuti makomo angu ose ave nzira, uye migwagwa yangu yose mikuru ichava pakakwirira.+ 12  Tarira! Ava vachauya vachibva kure,+ uye, tarira! ava vachibva kuchamhembe+ nokumavirira,+ ava vachibva kunyika yeSinimu.” 13  Shevedzerai muchifara, imi matenga,+ uye fara, iwe nyika.+ Makomo ngaafare nokushevedzera kwokufara.+ Nokuti Jehovha anyaradza vanhu vake,+ uye anonzwira tsitsi vanhu vake vanotambudzika.+ 14  Asi Ziyoni rakaramba richiti: “Jehovha andisiya,+ Jehovha andikanganwa.”+ 15  Mudzimai angakanganwa mwana wake anoyamwa zvokuti angasanzwira tsitsi mwanakomana wedumbu rake here?+ Kunyange vakadzi ava vangakanganwa havo,+ asi ini handizokukanganwi.+ 16  Tarira! Ndakakunyora pazvanza zvangu ndichiita zvokukutemera.+ Masvingo ako ari pamberi pangu nguva dzose.+ 17  Vanakomana vako vakurumidza. Vaya vari kukuputsa nevari kukuparadza vachabuda mauri. 18  Tarira kumativi ose uone. Vose zvavo vaungana.+ Vauya kwauri. “Noupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaura Jehovha,+ “uchavapfeka vose sezvinoitwa zvishongo, uye uchavasungirira pauri sezvinoita mwenga.+ 19  Kunyange paine nzvimbo dzako dzakaparadzwa nenzvimbo dzako dzakaitwa matongo nenyika yezvakaparadzwa zvako,+ kunyange zvino wakanyanya kutsvikinyidzika zvokusagona kugarwa, vaya vanokuparadza vave vari kure,+ 20  asi vanakomana vepanguva yokushayikirwa+ kwako vachati kwauri, ‘Nzvimbo yacho yanyanya kutsvikinyidzika nokuda kwedu.+ Tipei nzvimbo, kuti tigare.’+ 21  Uchati mumwoyo mako, ‘Ndiani akandiberekera ava, zvandiri mukadzi akashayikirwa nevana uye asingabereki, akatapwa uye akaitwa musungwa?+ Ko ava vakarerwa naani?+ Tarira! Ndakasiyiwa ndiri ndoga.+ Ava—vanga vari kupi?’”+ 22  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai! Ndichasimudzira marudzi ruoko rwangu,+ uye ndichasimudzira marudzi chiratidzo changu.+ Vachauya nevanakomana vako vari pachipfuva, uye vachatakura vanasikana vako papfudzi.+ 23  Madzimambo achava vatarisiri vako,+ uye machindakadzi avo achava vakadzi vanokurerera. Vachakukotamira zviso zvavo zvakatarira pasi,+ vachananzva guruva retsoka dzako;+ uye uchaziva kuti ndini Jehovha, asingazonyadzisi vaya vanotarira kwandiri.”+ 24  Murume ane simba angatorerwa vaakatotora here,+ kana kuti boka renhapwa dzomudzvinyiriri ringatiza here?+ 25  Asi zvanzi naJehovha: “Kunyange boka renhapwa dzomurume ane simba richatorwa,+ uye vaya vakatorwa kare nomudzvinyiriri vachatiza.+ Ini ndicharwa naani naani anokurwisa,+ uye ini ndichaponesa vanakomana vako.+ 26  Ndichaita kuti vaya vanokuitira utsinye vadye nyama yavo; uye vachadhakwa neropa ravo sezvavanoita newaini inotapira. Nyama yose ichaziva kuti ini, Jehovha,+ ndini Muponesi+ wako noMudzikinuri+ wako, iye Ane Simba waJakobho.”+

Mashoko Emuzasi