Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 43:1-28

43  Zvino zvanzi naJehovha, Musiki+ wako, haiwa iwe Jakobho, uye Muumbi+ wako, haiwa iwe Israeri: “Usatya, nokuti ndakakudzikinura.+ Ndakakushevedza nezita rako.+ Uri wangu.+  Kana ukapfuura nomumvura,+ ndichava newe;+ uye nomunzizi, hadzizokuyeredzi.+ Kana ukafamba nomumoto, hauzopiswi, uyewo murazvo hauzokubvuraudzi.+  Nokuti ndini Jehovha Mwari wako, Mutsvene waIsraeri Muponesi+ wako. Ndakaita kuti Ijipiti ive rudzikinuro nokuda kwako,+ Itiopiya+ neSebha panzvimbo yako.  Nokuti wave uchikosha kwandiri,+ wanzi unokudzwa, uye ini ndakuda.+ Ndichaisa vanhu panzvimbo yako, uye mapoka evanhu panzvimbo yomweya wako.+  “Usatya, nokuti ndinewe.+ Ndichaunza vana vako kubva kunobuda zuva, uye ndichakuunganidza kubva kumavirazuva.+  Ndichati kuchamhembe,+ ‘Regedza!’ uye kumaodzanyemba, ‘Usadzivisa. Uyai nevanakomana vangu vari kure, uye nevanasikana vangu vari kumugumo wenyika,+  munhu wose anoshevedzwa nezita rangu+ uye wandakasikira kukudzwa kwangu,+ wandakaumba, chokwadi iye wandakaita.’+  “Uyai nemapofu kunyange aine maziso, nematsi kunyange dziine nzeve.+  Marudzi ngaaungane ose panzvimbo imwe chete, uye mapoka emarudzi ngaaungane.+ Ndiani pakati pawo angataura izvi?+ Uye angaita kuti tinzwe zvinhu zvokutanga here?+ Ngaagovere zvapupu zvawo,+ kuti anzi akarurama, kana kuti iwo ngaanzwe ati, ‘Ichokwadi!’”+ 10  “Imi muri zvapupu zvangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “mushumiri wangu wandakasarudza,+ kuti muzive+ uye mutende mandiri,+ kuti munzwisise kuti ndini Iye mumwe chete.+ Ndisati ndavapo hapana Mwari akaumbwa,+ uye pashure pangu pakaramba pasina mumwe.+ 11  Ini—ndini Jehovha,+ kunze kwangu hakuna mumwe muponesi.”+ 12  “Ini ndakazivisa, ndakaponesa uye ndakaita kuti zvinzwiwe,+ pakwakanga kusina mwari wokumwe pakati penyu.+ Naizvozvo imi muri zvapupu zvangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye ini ndini Mwari.+ 13  Uyewo, nguva yose ndini Iye mumwe chete;+ hapana mumwe anonunura paruoko rwangu.+ Ndichaita basa,+ ndiani angaridzivisa?”+ 14  Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wenyu,+ Mutsvene waIsraeri:+ “Ndichatuma vanhu kuBhabhironi nokuda kwenyu uye ndichawisira pasi mizariro yemajeri,+ nevaKadheya vari mungarava vachirira.+ 15  Ndini Jehovha Mutsvene wenyu,+ Musiki waIsraeri,+ Mambo wenyu.”+ 16  Zvanzi naJehovha, Iye ari kugadzira nzira mugungwa nomugwagwa mumvura ine simba,+ 17  Iye ari kubudisa ngoro yehondo nebhiza, uto rehondo nevane simba panguva imwe chete:+ “Vacharara pasi.+ Havazomuki.+ Chokwadi vachadzimwa.+ Vachadzimwa somwenje wetambo yomufurakisi.”+ 18  “Musayeuka zvinhu zvokutanga, uye musafunga zvinhu zvekare. 19  Tarirai! Ndiri kuita chinhu chitsva.+ Zvino chichaitika. Hamuzochizivi here?+ Chokwadi, ndichagadzira nzira inopfuura nomurenje,+ inopfuura nomunzizi dzomugwenga.+ 20  Mhuka yomusango ichandikudza,+ hunguhwe nemhou;+ nokuti ndichange ndaisa mvura murenje, nzizi mugwenga,+ kuti ndiite kuti vanhu vangu, vandakasarudza,+ vanwe, 21  ivo vanhu vandakazviumbira, kuti varondedzere kurumbidzwa kwangu.+ 22  “Asi hauna kundishevedza, haiwa iwe Jakobho,+ nokuti waneta neni, haiwa iwe Israeri.+ 23  Hauna kundiunzira makwai ezvinopiwa zvako zvinopiswa zvakakwana, uye hauna kundikudza nezvibayiro zvako.+ Handina kukumanikidza kuti undishumire nechipo, uyewo handina kukunetesa nezvinonhuhwirira zvichena.+ 24  Hauna kunditengera ipwa dzinonhuhwirira+ nemari chero ipi zvayo; uye hauna kundigutsa nemafuta ezvibayiro zvako.+ Chokwadi wakandimanikidza kuti ndishandire zvivi zvako; wandinetesa nokukanganisa kwako.+ 25  “Ini—ndini Iye ari kudzima+ kudarika+ kwako nokuda kwangu,+ uye handizoyeuki zvivi zvako.+ 26  Ndiyeuchidze; ngatitongane;+ taura nhoroondo yako kuti ururamiswe.+ 27  Baba vako vokutanga, vakatadza,+ uye vatauriri vako vakanditadzira.+ 28  Naizvozvo ndichasvibisa machinda enzvimbo tsvene, uye ndichaita kuti Jakobho ave munhu achaparadzwa chose uye Israeri atukwe.+

Mashoko Emuzasi