Isaya 4:1-6

4  Zvino vakadzi vanomwe vachabata murume mumwe chete pazuva iroro,+ vachiti: “Tichadya zvokudya zvedu uye tichapfeka majasi edu; asi dai tikangoshevedzwa nezita rako chete kuti tibvise kuzvidzwa+ kwedu.”  Chinoitwa naJehovha kuti chitungire+ chichava chokushongedza nacho nechokubwinya+ pazuva iroro, zvibereko zvenyika zvichava chinhu chokudada+ nacho uye chinhu chakanaka nokuda kwevaIsraeri vaya vakapukunyuka.+  Vanosara muZiyoni nevakasara muJerusarema vachanzi vatsvene kwaari,+ iye munhu wose akanyorwa nokuda kwoupenyu muJerusarema.+  Jehovha paanenge ageza tsvina yevanasikana veZiyoni,+ achageza+ kuteura ropa+ kweJerusarema pakati paro nesimba rokutonga uye nesimba rokupisa,+  panzvimbo dzose dzisingachinji dzeGomo reZiyoni+ nepanzvimbo yaro yokuunganira, Jehovha achasikawo gore noutsi masikati, uye chiedza chomurazvo womoto+ usiku;+ nokuti pakubwinya kwose pachava nechinodzivirira.+  Pachava nedumba rokuti pave nomumvuri masikati pakupisa kukuru,+ uye rokupotera nerepokuvanda dutu rine mvura uye pakunaya.+

Mashoko Emuzasi