Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 37:1-38

37  Zvino Mambo Hezekiya paakangozvinzwa, akabva abvarura nguo dzake, akapfeka masaga,+ akapinda mumba maJehovha.+  Akatumawo Eriyakimu,+ aitarisira imba, naShebna munyori+ nevarume vakuru vevapristi+ vakapfeka masaga kumuprofita+ Isaya+ mwanakomana waAmozi.  Zvino vakati kwaari: “Zvanzi naHezekiya, ‘Nhasi izuva rokutambudzika+ nerokutukwa nerokuvirimirwa,+ nokuti vanakomana vasvika pamuromo wechibereko, asi hapana simba rokusununguka.+  Zvichida Jehovha Mwari wenyu achanzwa mashoko aRabhisheki,+ akatumwa naishe wake mambo weAsiriya kuti ashore+ Mwari mupenyu, uye achaita kuti azvidavirire nokuda kwemashoko anzwiwa naJehovha Mwari wenyu.+ Nyengetererai+ vaya vakasara varipo.’”+  Naizvozvo vashandi vaMambo Hezekiya vakapinda maiva naIsaya.+  Isaya akabva ati kwavari: “Muti kuna ishe wenyu, ‘Zvanzi naJehovha:+ “Usatya+ mashoko awanzwa andatukwa nawo nevashandi+ vamambo weAsiriya.  Tarira ndichaita kuti anetseke,+ achanzwa mashoko+ odzokera kunyika yake; uye ndichaita kuti aurayiwe nebakatwa ari munyika yake.”’”+  Pashure paizvozvo Rabhisheki+ akadzoka, akawana mambo weAsiriya achirwa neRibna,+ nokuti akanga anzwa kuti akanga abva kuRakishi.+  Zvino akanzwa zvichinzi nezvaTihaka+ mambo weItiopiya: “Iye auya kuzorwa newe.” Paakazvinzwa, akabva atuma nhume+ kuna Hezekiya, achiti: 10  “Muti kuna Hezekiya mambo waJudha, ‘Mwari wako wauri kuvimba naye ngaarege kukunyengera,+ achiti: “Jerusarema harizoiswi muruoko rwamambo weAsiriya.”+ 11  Tarira! Iwe wakanzwa zvakaitwa nemadzimambo eAsiriya kunyika dzose nokudziparadza chose,+ zvino iwe uchanunurwa here?+ 12  Vanamwari+ vemamwe marudzi akaparadzwa nemadzitateguru angu vakaanunura here,+ Gozani+ neHarani+ neRezefi nevanakomana vokuEdheni+ vaiva muTeri-asari? 13  Mambo weHamati+ ari kupi namambo weApadhi+ namambo weguta reSefavhaimu+—weHena neweIvha?’”+ 14  Hezekiya akabva atora tsamba yacho muruoko rwenhume, akaiverenga,+ Hezekiya achibva aenda kuimba yaJehovha, akaibhedhenura pamberi paJehovha.+ 15  Hezekiya akatanga kunyengetera kuna Jehovha,+ achiti: 16  “Haiwa Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri,+ agere pamusoro pemakerubhi, imi moga ndimi Mwari wechokwadi paumambo hwose hwenyika.+ Ndimi makaita matenga nenyika.+ 17  Haiwa Jehovha, rerekai nzeve yenyu, munzwe.+ Haiwa Jehovha, svinudzai maziso enyu,+ muone, uye inzwai mashoko ose aSaniheribhi+ aatumira kuti ashore Mwari mupenyu.+ 18  Haiwa Jehovha, ichokwadi kuti madzimambo eAsiriya akaparadza nyika dzose, nenyika yawo pachawo.+ 19  Vanamwari vawo vakakandwa mumoto,+ nokuti vakanga vasiri vanamwari,+ asi zvinhu zvakagadzirwa nemaoko omunhu,+ danda nedombo, zvokuti akavaparadza.+ 20  Asi zvino, haiwa Jehovha Mwari wedu,+ tiponesei paruoko rwake,+ kuti umambo hwose hwenyika huzive kuti imi, haiwa Jehovha, ndimi Mwari moga.”+ 21  Zvino Isaya mwanakomana waAmozi akatumira shoko kuna Hezekiya, achiti: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Nokuti wanyengetera kwandiri pamusoro paSaniheribhi mambo weAsiriya,+ 22  izvi ndizvo zvataurwa naJehovha pamusoro pake: “Mhandara yeZiyoni yakuzvidza, yakunyomba.+ Mwanasikana weJerusarema adzungudza musoro wake ari shure kwako.+ 23  Ndiani wawakashora+ uye wawakatuka?+ Wakashevedzera kuna ani+ Uye unotarira kumusoro nemaziso ako here?+ Wakazviitira Mutsvene waIsraeri!+ 24  Wakashora Jehovha uchishandisa vashandi vako ukati,+ ‘Nengoro dzangu zhinji dzehondo ini+ Ndichakwira pamusoro penzvimbo dzine makomo,+ Iwo mativi ari kure kwazvo eRebhanoni;+ Ndichatema misidhari yaro mirefu, mijunipa yaro yakanaka kwazvo.+ Ndichapinda kumusorosoro kwaro, iro sango romunda waro wemichero.+ 25  Ndichachera tsime ndonwa mvura, Ndichaomesa migero yose yeIjipiti+ yorwizi rwaNire+ netsoka dzangu.’ 26  Hauna kunzwa here?+ Kubvira kunguva yekare ndizvo zvandichaita.+ Ndakatozvironga kubvira pamazuva akapfuura.+ Zvino ndichazviita.+ Uchaita kuti maguta akavakirirwa ave matongo semirwi yezvakaparadzwa.+ 27  Maoko evagari vawo achashayiwa simba;+ Vachavhundutswa uye vachanyadziswa.+ Vachafanana nezvinomera zvomusango nouswa huchiri huduku hwakasvibirira,+ Souswa hwepamatenga edzimba+ nohwepakatenuka-tenuka pahunopiswa nemhepo yokumabvazuva.+ 28  Ndinonyatsoziva kugara kwako wakanyarara, kubuda+ kwako nokupinda kwako,+ Uye kunditsamwira kwako,+ 29  Nokuti kunditsamwira kwako+ nokudzvova kwako zvasvika munzeve dzangu.+ Ndichaisa chokukochekera nacho changu mumhino mako nematomu angu pakati pemiromo yako,+ Ndichakudzorera nenzira yawakauya nayo.”+ 30  “‘Ichi ndicho chichava chiratidzo kwauri: Gore rino muchadya zvinongomera zvoga,+ mugore rechipiri muchadya mahoko; asi mugore rechitatu dyarai mbeu, mukohwe, uye dyarai minda yemizambiringa mudye zvibereko zvayo.+ 31  Zvino vaya veimba yaJudha vachapukunyuka, vaya vachasara,+ vachadzika midzi pasi vobereka zvibereko kumusoro.+ 32  Nokuti vachasara vachabuda+ muJerusarema uye vaya vachapukunyuka vachabuda muGomo reZiyoni.+ Kushingaira kwaJehovha wemauto kuchazviita.+ 33  “‘Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiriya:+ “Haazopindi muguta rino,+ uyewo haazopfuri nomuseve imomo, kana kunangana naro nenhoo, kana kurigadzirira rusvingo rwokurikomba narwo.”’+ 34  “‘Achadzokera nenzira yaakauya nayo, uye haazopindi muguta rino,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.+ 35  ‘Ndichadzivirira+ guta rino kuti ndiriponese nokuda kwangu+ uye nokuda kwomushumiri wangu Dhavhidhi.’”+ 36  Zvino ngirozi+ yaJehovha yakaenda, ikauraya zviuru zana nemakumi masere nezvishanu mumusasa wevaAsiriya.+ Vanhu pavakafumomuka, vakaona vose vava zvitunha.+ 37  Nokudaro Saniheribhi+ mambo weAsiriya akabva, akaenda, akadzokera,+ akanogara kuNinivhi.+ 38  Zvino zvaakanga achikotama ari muimba yaNisroki+ mwari wake,+ Adramereki naSharezeri, vanakomana vake, vakamuuraya nebakatwa,+ ivo vakatizira kunyika yeArarati.+ Mwanakomana wake Esari-hadhoni+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi