Isaya 36:1-22

36  Zvino mugore rechigumi nemana raMambo Hezekiya, Saniheribhi+ mambo weAsiriya+ akauya kuzorwisa maguta ose akanga akavakirirwa aJudha, akaatora.+  Mambo weAsiriya akazotuma Rabhisheki+ kuti abve muRakishi+ aende kuJerusarema,+ kuna Mambo Hezekiya, aine uto guru rehondo, uye akamira pamugero+ wedziva rokumusoro+ pamugwagwa mukuru wokumunda womugezi wenguo.+  Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, aitarisira imba yacho, naShebna+ munyori naJoa+ mwanakomana waAsafi+ munyori wezvaiitika+ vakabva vabuda, vakaenda kwaaiva.  Naizvozvo Rabhisheki akati kwavari: “Ndapota, itii kuna Hezekiya, ‘Zvanzi namambo mukuru,+ iye mambo weAsiriya:+ “Chii chaunovimba nacho?+  Iwe wakati (asi zvinongova zvinhu zviri kutaurwa), ‘Kune zano nesimba zvokurwa.’+ Zvino unovimba naani, zvawakandipandukira?+  Tarira! Unovimba nokutsigira kwetsanga iyi yakapwanyika,+ iyo Ijipiti,+ inoti kana munhu akazvitsigisa nayo inopinda muchanza chake yochibaya. Ndizvo zvakaita Farao+ mambo weIjipiti kuna vose vaya vanovimba naye.+  Kana ukati kwandiri, ‘Tinovimba naJehovha Mwari wedu,’ haasi iye ane nzvimbo dzakakwirira+ uye ane atari dzakabviswa naHezekiya here,+ achiti kuna Judha neJerusarema, ‘Kotamirai pamberi peatari iyi’?”’+  Saka ndapota, bhejerana+ naishe wangu mambo weAsiriya,+ uye rega ndikupe mabhiza zviuru zviviri kuti ndione kana iwe uchikwanisa kuisa vatasvi paari.+  Saka ungadzosa sei gavhuna mumwe chete wevashandi vaduku vaishe wangu,+ asi iwe uchivimba neIjipiti kuti uwane ngoro nevatasvi vemabhiza?+ 10  Zvino ini ndauya kuzorwa nenyika ino kuti ndiiparadze ndisina kubvumirwa naJehovha here? Jehovha akati kwandiri,+ ‘Enda unorwisa nyika iyi, uiparadze.’”+ 11  Zvino Eriyakimu+ naShebna+ naJoa+ vakati kuna Rabhisheki:+ “Tapota, taurai henyu nevashandi venyu nomutauro wechiSiriya,+ nokuti tiri kuteerera; musataura nesu nomutauro wevaJudha+ vanhu vari parusvingo vachinzwa.”+ 12  Asi Rabhisheki akati: “Ishe wangu andituma kuna ishe wenyu uye kwamuri kuti nditaure mashoko aya here? Haana kundituma kuvanhu vagere parusvingo, kuti vadye tsvina yavo nokunwa weti yavo pamwe chete nemi here?”+ 13  Zvino Rabhisheki akaramba akamira,+ akashevedzera nenzwi guru nomutauro wevaJudha,+ akati: “Inzwai mashoko amambo mukuru, iye mambo weAsiriya.+ 14  Zvanzi namambo, ‘Hezekiya ngaarege kukunyengerai,+ nokuti haakwanisi kukununurai.+ 15  Hezekiya ngaarege kuita kuti muvimbe naJehovha,+ achiti: “Chokwadi Jehovha achatinunura.+ Guta rino harisi kuzoiswa muruoko rwamambo weAsiriya.”+ 16  Musateerera Hezekiya, nokuti zvanzi namambo weAsiriya: “Yananai neni,+ muuye kwandiri, mumwe nomumwe adye muzambiringa wake, mumwe nomumwe adye muonde wake+ uye mumwe nomumwe anwe mvura yomumugodhi wake,+ 17  kusvikira ndauya ndokuendesai kunyika yakaita senyika yenyu,+ nyika ine zviyo newaini itsva, nyika ine zvokudya neminda yemizambiringa; 18  kuti Hezekiya arege kukufurirai,+ achiti, ‘Jehovha achatinunura.’ Mumwe nomumwe wavanamwari vemamwe marudzi akanunura nyika yake paruoko rwamambo weAsiriya here?+ 19  Vanamwari veHamati+ neApadhi+ vari kupi? Vanamwari veSefavhaimu+ vari kupi? Vakanunura Samariya paruoko rwangu here?+ 20  Pavanamwari vose vomunyika idzi, ndevapi vakanunura nyika yavo paruoko rwangu+ zvokuti Jehovha anganunura Jerusarema paruoko rwangu?”’”+ 21  Zvino ivo vakaramba vakanyarara, havana kumupindura kana shoko rimwe chete,+ nokuti murayiro wamambo wakanga uchiti: “Musamupindura.”+ 22  Asi Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, aitarisira imba,+ naShebna+ munyori naJoa+ mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika, vakasvika kuna Hezekiya nguo dzavo dzakabvaruka,+ vakamuudza mashoko aRabhisheki.+

Mashoko Emuzasi