Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 35:1-10

35  Renje nenzvimbo isina mvura zvichapembera nomufaro,+ bani rerenje richafara rotumbuka sesafuroni.+  Chokwadi richatumbuka,+ richafara nomufaro uye nokushevedzera kwokufara.+ Richapiwa kunaka kweRebhanoni,+ iko kubwinya kweKameri+ nokweSharoni.+ Pachava nevaya vachaona kukudzwa kwaJehovha,+ iko kubwinya kwaMwari wedu.+  Simbisai maoko asina simba, uye simbisai mabvi anogweda-gweda.+  Itii kune vaya vanozvidya mwoyo:+ “Simbai.+ Musatya.+ Tarirai! Mwari wenyu achauya nokutsiva,+ Mwari achauya nematsive.+ Iye achauya okuponesai.”+  Panguva iyoyo maziso emapofu achasvinudzwa,+ uye nzeve dzematsi dzichavhurwa.+  Panguva iyoyo munhu akaremara achakwakuka sezvinoita nondo hono,+ rurimi rwembeveve ruchashevedzera ruchifara.+ Nokuti mvura ichange yatubuka murenje, uye hova mubani rerenje.  Nyika yakaoma nokupisa ichange yaita sedziva rine tsanga zhinji, nyika yakaoma ichange yaita sezvitubu zvemvura.+ Munzvimbo inogara hunguhwe,+ iyo nzvimbo yadzo yokuzororera muchava nouswa hwakasvibirira netsanga nenhokwe.+  Pachava nomugwagwa mukuru,+ iyo nzira; uye ichanzi Nzira yoUtsvene.+ Munhu asina kuchena haazofambi nayo.+ Ichava youya ari kufamba munzira yacho, uye hapana mapenzi achadzungaira mairi.  Hapana shumba ichava imomo, uye zvikara zvinorura hazvizooneki mairi.+ Hapana chichavamo;+ uye vaya vakadzikinurwa vachafamba imomo.+ 10  Vakadzikinurwa naJehovha vachadzoka,+ vachasvika kuZiyoni vachishevedzera nomufaro;+ uye kufara nokusingagumi kuchava pamisoro yavo.+ Vachapembera nomufaro uye vachafara, shungu nokugomera zvichatiza.+

Mashoko Emuzasi