Isaya 33:1-24

33  Une nhamo iwe uri kupamba, asi iwe usiri kupambwa, uye iwe uri kunyengera, asi vamwe vasina kukunyengera!+ Kana wangopedza kupamba, uchapambwawo.+ Kana wangopedza kunyengera, vachakunyengerawo.+  Haiwa Jehovha, tinzwirei nyasha.+ Takatarisira kwamuri.+ Ivai ruoko+ rwedu mangwanani+ oga oga, chokwadi ivai ruponeso rwedu munguva yokutambudzika.+  Marudzi akatiza paakanzwa ruzha.+ Marudzi akapararira pamakasimuka.+  Zvakapambwa+ zvenyu zvichaunganidzwa sezvinoita mapete paanounganidza, sokudirana kwemapute emhashu dziri kumhanyira munhu.+  Jehovha achakwidziridzwa,+ nokuti ari kugara kumusoro.+ Achazadza Ziyoni nokururamisira nokururama.+  Kuvimbika kwenguva dzako kuchava kuponeswa kuzhinji+—uchenjeri nezivo,+ kutya Jehovha,+ ndizvo pfuma yake.  Tarira! Magamba avo akashevedzera ari mumugwagwa; nhume dzorugare+ dzichasvimha misodzi kwazvo.  Migwagwa mikuru yaparadzwa;+ uya aifamba nomugwara haasisipo.+ Akaputsa sungano;+ akazvidza maguta;+ haana kumbofunga nezvomunhuwo zvake.+  Nyika iri kuchema, yaoma.+ Rebhanoni ratsverudzwa;+ raparara. Sharoni+ rava sebani rerenje; uye Bhashani neKameri ari kuzunza mashizha awo.+ 10  “Zvino ndichasimuka,”+ anodaro Jehovha, “zvino ndichazvikwidziridza;+ zvino ndichazviisa pamusoro.+ 11  Imi munobata pamuviri pouswa hwakaoma;+ muchabereka mashanga. Mafungiro enyu, achakuparadzai+ sezvinoita moto.+ 12  Marudzi achava sesuko rakatsva. Vachapiswa nomoto seminzwa yakatemwa.+ 13  Imi muri kure, inzwai zvandichaita!+ Imi muri pedyo, zivai kuva nesimba kwangu.+ 14  Vatadzi vari muZiyoni vava kutya;+ vatsauki+ vabatwa nokudedera, vachiti: ‘Ndiani wedu angagara chero nguva ipi zvayo nomoto unoparadza?+ Ndiani wedu angagara chero nguva ipi zvayo nomoto mukuru kwazvo unogara kwenguva refu?’+ 15  “Kune munhu ari kufamba mukururama+ kunoramba kuripo uye ari kutaura zvakarurama,+ ari kuramba pfuma isina kururama inobva pakubiridzira,+ ari kuzunza maoko ake kuti arege kubata pfumbamuromo,+ ari kuvhara nzeve yake kuti arege kuteerera kuteura ropa, uye ari kutsinzina maziso ake kuti arege kuona zvakaipa.+ 16  Ndiye achagara panzvimbo dzakakwirira;+ nzvimbo yake yakakwirira yakachengeteka ichava nzvimbo dzakaoma kusvika, dzine mabwe.+ Achapiwa zvokudya zvake;+ mvura yake haizoperi.”+ 17  Maziso ako achaona mambo akanaka;+ achaona nyika iri kure.+ 18  Mwoyo wako uchataura nemanzwi ari pasi pasi+ pamusoro pechinhu chinotyisa uchiti: “Munyori ari kupi? Anoripa ari kupi?+ Anoverenga shongwe+ ari kupi?” 19  Hauzooni vanhu vanovirima, vanhu vane mutauro wakaoma kwazvo zvokusagona kuuteerera, vane rurimi runokakama rwausinganzwisisi.+ 20  Tarira Ziyoni,+ iro taundi renguva dzemitambo yedu!+ Maziso ako achaona Jerusarema nzvimbo yokugara ine runyararo, tende risina munhu acharongedza.+ Hoko dzetende raro hadzizombodzurwi, hapana kana tambo dzaro dzichadamburwa nepakati.+ 21  Asi ikoko Jehovha, iye Mukuru,+ achava nzvimbo ine nzizi+ nemigero yakafara kwatiri. Hapana boka remagwa anokwasviwa richafamba napo, uye hapana ngarava huru ichapfuura napo. 22  Nokuti Jehovha ndiye Mutongi+ wedu, Jehovha ndiye Mupi wemirau+ yedu, Jehovha ndiye Mambo+ wedu; iye achatiponesa.+ 23  Tambo dzako dzichati dembutembu; hadzizobati zvakasimba danda radzo refu rakamira kuti tote; hadzizotambanudzi seiri rengarava. Panguva iyoyo zvakapambwa zvakawanda zvichagoverwa; vakaremara vachatora zvakapambwa zvizhinji.+ 24  Hakuna mugari wemo achati: “Ndiri kurwara.”+ Vanhu vachagara munyika yacho vachava vaya vakaregererwa kukanganisa kwavo.+

Mashoko Emuzasi