Isaya 32:1-20

32  Tarirai! Mambo+ achatonga kuti pave nokururama;+ uye machinda, achatonga semachinda+ kuti pave nokururamisira.  Mumwe nomumwe achava senzvimbo yokuvanda mhepo nenzvimbo yokuvanda dutu rine mvura,+ sehova dzemvura panyika isina mvura,+ somumvuri weibwe guru panyika yafa nenyota.+  Maziso evaya vari kuona haazonamatirani, nenzeve dzevaya vari kunzwa dzichateerera.+  Mwoyo yevaya vanonyanyokurumidzira zvinhu ichanyatsofunga pamusoro pezivo,+ uye rurimi rwevanokakama ruchataura zvinonzwika ruchikurumidza.+  Benzi harizonzi rine rupo; munhu asina tsika, haazonzi anokudzwa;+  nokuti benzi richataura zvoupenzi chete,+ mwoyo waro uchaita zvinhu zvinokuvadza,+ uchatsauka+ uye uchataura zvakaipa nezvaJehovha, uchaendesa mweya womunhu ane nzara usina kuguta,+ uye rinoendesa munhu ane nyota asina chokunwa.  Nzira dzomunhu asina tsika dzakaipa;+ iye anopa mazano nokuda kwemabasa okusazvibata,+ kuti aparadze vanotambudzika nemashoko enhema,+ kunyange murombo paanotaura zvakarurama.  Munhu ane rupo anopa mazano nokuda kwezvinhu zvorupo; uye iye achasimuka nokuda kwezvinhu zvorupo.+  “Simukai, imi vakadzi vagere zvakanaka, teererai inzwi rangu!+ Imi vanasikana vasina hanya, inzwai shoko rangu! 10  Mugore rimwe chete nemazuva akati, imi vasina hanya muchadedera,+ nokuti kutanha mazambiringa kuchange kwapera asi hapana kuunganidza michero kuchasvika.+ 11  Dederai, imi vakadzi vagere zvakanaka! Gwagwadzai, imi vasina hanya! Pfekenurai muve vasina kupfeka, uye sungirai masaga muzviuno.+ 12  Zvirovei pazvipfuva muchichemera+ minda yakanaka+ nomuzambiringa unobereka zvibereko. 13  Panyika yevanhu vangu panomera minzwa chete, makwenzi ane minzwa,+ nokuti zviri padzimba dzose dzokupembera nomufaro, chokwadi zviri pataundi rinofara kwazvo.+ 14  Nokuti shongwe yokugara yasiyiwa,+ ruzha rweguta rwasiyiwa; Oferi+ nenharire zvangova minda isina chinhu, munopembera mbizi nomufaro, mafuro emapoka ezvipfuwo nokusingagumi; 15  kusvikira mudzimu wadururirwa patiri uchibva kumusoro,+ renje rava munda wemichero, uye munda wemichero wava kunzi isango chairo.+ 16  “Kururamisira kuchagara murenje, uye kururama kuchagara mumunda wemichero.+ 17  Basa rokururama kwechokwadi richava rugare;+ uye kubatsira kwokururama kwechokwadi, kuchava runyararo nokuchengeteka nokusingagumi.+ 18  Vanhu vangu vachagara munzvimbo yokugara ine rugare nomunzvimbo dzokugara dzechivimbo chizere nomunzvimbo dzokuzororera dzakanyarara.+ 19  Chimvuramabwe chichadonha panowa sango+ uye guta richaderera+ chose. 20  “Munofara imi muri kudyara mbeu pedyo nemvura yose,+ munosairira nzombe nembongoro mumunda.”+

Mashoko Emuzasi