Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 3:1-26

3  Nokuti, tarirai! Ishe wechokwadi,+ Jehovha wemauto, ari kubvisa muJerusarema+ nomuJudha zvinoraramisa nezvinosimbisa, zvokudya zvose zvinoraramisa nemvura yose inoraramisa,+  murume ane simba nomurwi, mutongi nomuprofita,+ anoshopera nomukweguru,+  mukuru wemakumi mashanu+ nomurume anoremekedzwa kwazvo, anopa mazano nenyanzvi yezvemashiripiti, uye nen’anga ine unyanzvi.+  Ndichaita kuti vakomana vave machinda avo, uye vane simba vasina hanya vachavatonga.+  Vanhu vachadzvinyirirana, mumwe nomumwe achidzvinyirira wokwake.+ Vachamukirana, mukomana neharahwa,+ anozvidzwa neanofanira kukudzwa.+  Nokuti mumwe nomumwe achabata hama yake mumba mababa vake, achiti: “Iwe une jasi. Iva mutungamiriri+ wedu, uye tarisira murwi uyu wezvakaparadzwa.”  Iye achashevedzera pazuva iroro, achiti: “Handizovi murapi wemaronda; uye mumba mangu hamuna zvokudya kana jasi. Musandigadza kuti ndive mutungamiriri wevanhu.”  Nokuti Jerusarema ragumburwa uye Judha rawa,+ nokuti rurimi rwavo nezvavakaita zvinorwisana naJehovha,+ pakupandukira mumaziso ake anobwinya.+  Zviso zvavo zvinovapupurira,+ uye vanozivisa nezvechivi chavo sechiya cheSodhoma.+ Havana kuchivanza. Mweya yavo ine nhamo! Nokuti vakazvipa dambudziko.+ 10  Taurai, kuti zvichava zvakanaka kumunhu akarurama,+ nokuti vachadya zvibereko zvezvavakaita.+ 11  Munhu akaipa ane nhamo!—Ane dambudziko; nokuti achaitirwa sezvaakaitawo nemaoko ake!+ 12  Vanhu vangu vanoitirwa zvinorwadza nevanovapa basa, uye vanotongwa nevakadziwo zvavo.+ Haiwa vanhu vangu, vaya vanokutungamirirai vari kukudzungairisai,+ uye vakakanganisa nzira yemakwara enyu.+ 13  Jehovha ari kumira kuti arwise uye ari kusimuka kuti ape marudzi mutongo.+ 14  Jehovha achatonga vakwegura vevanhu vake nemachinda avo.+ “Imi makapisa munda wemizambiringa. Zvakatorerwa anotambudzika nougororo zviri mudzimba dzenyu.+ 15  Munorevei zvamunopwanya vanhu vangu, uye zvamunokuya zviso zvevanotambudzika?”+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe, Jehovha wemauto. 16  Jehovha anoti: “Nokuti vanasikana veZiyoni vava kuzvikudza uye vanofamba huro dzavo dzakarebeswa vachiita mesomeso, vanofamba vachidyadaira, uye vanoti ngwere-ngwere nezviri mutsoka dzavo,+ 17  Jehovha achaitawo kuti nhongonya dzemisoro yevanasikana veZiyoni dzizare nemhezi,+ uye Jehovha achafukura huma dzavo.+ 18  Nezuva iroro Jehovha achabvisa runako rwendarira nemachira anosungwa mumusoro nezvishongo zvakaita somwedzi,+ 19  mhete dzinorembera nezvishongo zvemaoko nezvifukidziro,+ 20  zvishongo zvomusoro nouketani hwomumakumbo nemachira anosungwa nechomumazamu+ ne‘dzimba dzomweya’ nemazango anoshongwa,+ 21  marin’i epaminwe nemarin’i epamhino,+ 22  nguo refu dzomutambo nemajasi nemachari nezvikwama, 23  magirazi omumaoko+ nenguo dzomukati nengowani+ nezvifukidziro zvikuru.+ 24  “Panzvimbo pemafuta ebharisamu+ pachava nomweya unonhuhwa; panzvimbo pebhandi, tambo; panzvimbo pebvudzi rakarukwa nounyanzvi, mhanza;+ panzvimbo penguo yakanaka kwazvo, kusungira masaga;+ panzvimbo porunako, vanga.+ 25  Vanhu vako vachaparadzwa nebakatwa, uye simba rako richaparadzwa nehondo.+ 26  Masuo aro achachema+ nokusuruvara, uye richatsvairwa. Richagara pasi chaipo.”+

Mashoko Emuzasi