Isaya 29:1-24

29  “Arieri+ rine nhamo, iro Arieri, taundi rakadzikwa musasa naDhavhidhi!+ Wedzerai gore pane rimwe gore; regai mitambo+ iitwe yose.  Ndichaomesera+ Arieri, pachava nokuchema nokurira,+ uye richava sechoto cheatari yaMwari+ kwandiri.  Ndichakudzikira musasa kumativi ose, ndichakukomba norumhanda ndokuvakira masvingo okukurwisa nawo.+  Uchaderera zvokuti uchataura uri pasi chaipo, uye kutaura kwako kuchanzwikira pasi pasi sokuri muguruva.+ Inzwi rako richava riri pasi seresvikiro, uye kutaura kwako kucharira kuri muguruva.+  Boka revanhu vaya vausingazivi richava soupfu hwakatsetseka,+ uye boka revadzvinyiriri+ sehundi iri kupfuura.+ Zvichangoerekana zvaitika, pakarepo.+  Jehovha wemauto achafunga nezvenyu nemabhanan’ana, nokudengenyeka, nokutinhira kukuru, dutu nemhepo ine mvura, uye murazvo womoto unoparadza.”+  Zvichava sepakurota, pane zvinoratidzwa usiku, pamusoro peboka remarudzi ose ari kurwa neArieri,+ aya ose ari kurwa naro, neshongwe dzokurirwisa nevaya vari kuriomesera.+  Chokwadi zvichava sepanorota munhu ane nzara achidya, asi omuka mweya wake uine nzara;+ uye sepanorota munhu ane nyota achinwa, asi omuka akaneta uye mweya wake uine nyota; ndizvo zvichaita boka remarudzi ose ari kurwa neGomo reZiyoni.+  Rambai makamira, mushamiswe;+ zvipofumadzei, mupofumare.+ Vadhakwa,+ asi kwete newaini; vadzedzereka, asi kwete nedoro rinodhaka.+ 10  Nokuti Jehovha aita kuti mubatwe nehope huru;+ avhara maziso enyu, imi vaprofita,+ uye afukidza misoro+ yenyu, imi vaoni.+ 11  Zvakaratidzwa zvezvinhu zvose zvinova semashoko ebhuku rakanamwa+ kwamuri, ravanopa mumwe munhu anogona kuverenga zvakanyorwa zvacho, vachiti: “Tapota, verenga zvinonzwika zvinhu izvi,” asi iye achati: “Handikwanisi, nokuti rakanamwa”;+ 12  uye bhuku racho richapiwa mumwe munhu asingagoni kuverenga, mumwe munhu achati: “Ndapota, verenga zvinonzwika zvinhu izvi,” asi iye achati: “Handitombogoni kuverenga.” 13  Zvino Jehovha anoti: “Vanhu ava zvavakava pedyo neni nemiromo yavo, vakandikudza nemiromo yavo chete,+ vakaisa mwoyo yavo kure neni,+ uye kunditya kwavo kukava murayiro wevanhu uri kudzidziswa,+ 14  naizvozvo ndini ndichaitazve zvinoshamisa nevanhu ava,+ nenzira inoshamisa uye nechinhu chinoshamisa; uchenjeri hwevanhu vavo vakachenjera huchaparara, nokunzwisisa kwevanhu vavo vakangwara kuchavanda.”+ 15  Vane nhamo vaya vanovanzira Jehovha kwazvo zvavanoronga,+ vane mabasa akaitirwa munzvimbo ine rima,+ pavanenge vachiti: “Ndiani ari kutiona, uye ndiani ari kuziva nezvedu?”+ 16  Makatsauka kwazvo! Muumbi anganzi ivhu here?+ Chinhu chakaitwa chingati here pamusoro peakachiita: “Haana kundiita”?+ Chinhu chakaumbwa chinoti here pamusoro pomuumbi wacho: “Haana kunzwisisa”?+ 17  Haisi nguva duku kwazvo yasara here, kuti Rebhanoni rishandurwe kuva munda wemichero+ uye kuti munda wemichero unzi isango?+ 18  Pazuva iroro matsi dzichanzwa mashoko ebhuku racho,+ maziso emapofu achaona ari muzarima uye ari murima.+ 19  Vanyoro+ vachawedzera kufarira kwavo Jehovha, uye varombo vari pakati pevanhu vachafarira Mutsvene waIsraeri,+ 20  nokuti mudzvinyiriri+ achaguma, anozvirumbidza achapera,+ vose vaya vanoramba vakasvinurira kuita zvinokuvadza+ vachagurwa, 21  vaya vari kutadzisa munhu neshoko rake,+ vaya vanoisira hwambo iye ari kutsiura ari pagedhi,+ uye vaya vanosundira parutivi munhu akarurama nenharo dzisina zvadzinobatsira.+ 22  Naizvozvo Jehovha ati kuimba yaJakobho, iye akadzikinura Abrahamu:+ “Iko zvino Jakobho haazonyari, uyewo iko zvino chiso chake hachizochenuruki;+ 23  nokuti paanoona vana vake, iro basa remaoko angu, vari pakati pake,+ vachatsvenesa zita rangu,+ uye vachatsvenesa Mutsvene waJakobho,+ uye vacharemekedza vachitya+ Mwari waIsraeri. 24  Vaya vari kukanganisa pakufunga kwavo vachanzwisisa, uye vaya vari kunyunyuta vachadzidza murayiridzo.”+

Mashoko Emuzasi