Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 28:1-29

28  Ine nhamo korona huru yezvidhakwa zvaEfremu,+ uye rine nhamo ruva riri kusvava rokushongedzwa kwake kworunako, riri kumusoro kwomupata wakaorera wevaya vanokurirwa newaini!  Tarira! Jehovha ane mumwe akasimba uye akagwinya.+ Achakanda pasi nesimba sezvinoita dutu rechimvuramabwe rine mabhanan’ana,+ iro dutu rinoparadza, sezvinoita dutu rine mabhanan’ana remvura ine simba, inofashamira.+  Korona huru dzezvidhakwa zvaEfremu dzichatsikwa-tsikwa+ netsoka.  Ruva riri kusvava+ rokushongedzwa kwake kworunako riri kumusoro kwomupata wakaorera richava seonde rokutanga+ zhizha risati rasvika, rinoti kana richionekwa nomuoni, anorimedza richiri muchanza chake.  Pazuva iroro Jehovha wemauto achava korona yokushongedzwa,+ chiremba chorunako+ kuvanhu vake vaya vachasara,+  kururamisira kune agere pakutonga,+ uye simba kune vaya vachadzosa kurwa pagedhi.+  Avawo—vaitwa kuti varasike newaini, vadzungairiswa nedoro rinodhaka. Mupristi nomuprofita+—vaitwa kuti varasike nedoro rinodhaka, vavhiringidzwa newaini, vadzungairiswa+ nedoro rinodhaka; varasika pakuona kwavo, vakanganisa kutonga.  Nokuti matafura ose azara nemarutsi anosemesa+—hapana paasiri.  Ndianiko waachadzidzisa zivo,+ uye ndiani waachaita kuti anzwisise zvakanzwiwa?+ Ndevaya vakarumurwa pamukaka, vaya vakabviswa pamazamu here?+ 10  Nokuti zvinongova “murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, tambo yokuyeresa pamusoro petambo yokuyeresa, tambo yokuyeresa pamusoro petambo yokuyeresa, kuno zvishoma, uko zvishoma.”+ 11  Nokuti iye achataura nevanhu+ ava achishandisa vaya vanokakama nemiromo+ yavo uye achishandisa mutauro wakasiyana,+ 12  vaya vaakaudza kuti: “Iyi ndiyo nzvimbo yokuzororera. Zorodzai apera simba. Iyi ndiyo nzvimbo yokugara zvakanaka,” asi vakanga vasingadi kunzwa.+ 13  Shoko raJehovha richava kwavari “murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, tambo yokuyeresa pamusoro petambo yokuyeresa, tambo yokuyeresa pamusoro petambo yokuyeresa,+ kuno zvishoma, uko zvishoma,” kuti vaende, vawe negotsi, vatyoke, vateyiwe uye vabatwe.+ 14  Naizvozvo inzwai shoko raJehovha, imi vadadi, imi vatongi+ vevanhu ava vari muJerusarema: 15  Nokuti imi makati: “Takaita sungano noRufu;+ uye takaona zvakaratidzwa+ tiri pamwe chete neSheori; mafashamo anongoerekana afashukira, kana akapfuura nepano, haangasviki kwatiri, nokuti takaita kuti nhema dzive kwokupotera+ kwedu uye takavanda munhema”;+ 16  naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai ndiri kuisa dombo+ kuti rive nheyo muZiyoni,+ dombo rakaedzwa,+ dombo repakona+ rinokosha renheyo yakasimba.+ Hapana anotenda achavhunduka.+ 17  Ndichaita kuti kururamisira kuve tambo yokuyeresa+ uye kururama+ kuve chokuenzanisa nacho; chimvuramabwe+ chichakukura kwokupotera kwenhema,+ uye mvura ichafashamira nzvimbo yokuvanda.+ 18  Sungano yenyu yamakaita noRufu ichanyangarika,+ zvamakaratidzwa zviya muri pamwe chete neSheori hazvingamiri.+ Mafashamo anongoerekana afashukira, paanopfuura nepano+—muchavawo nzvimbo yawo yokutsika-tsika.+ 19  Pose paanopfuura nepano, achakutorai,+ nokuti mangwanani oga oga achapfuura nepano, masikati nousiku; uye achava chikonzero choga chokubvundisa+ kuti vamwe vanzwisise zvakanzwiwa.” 20  Nokuti mubhedha wava mupfupi kwazvo zvokuti munhu haangakwanisi kutambarara, uye jira rakarukwa iduku kwazvo paanenge achizviputira. 21  Nokuti Jehovha achasimuka sezvaakaita paGomo rePerazimu,+ achatsamwa sezvaakaita mubani riri pedyo neGibhiyoni,+ kuti aite chiito chake—chiito chake chinoshamisa—uye kuti aite basa rake—basa rake rinoshamisa.+ 22  Zvino regai kuva vazvidzi,+ kuti zvisungo zvenyu zvirege kuva zvakasimba, nokuti pane kuparadzwa, icho chinhu chatemerwa nyika yose,+ chandanzwa nezvacho naChangamire+ Ishe, Jehovha wemauto. 23  Inzwai, uye teererai inzwi rangu; nyatsoteererai uye teererai shoko rangu. 24  Murimi anoswerera+ kurima here, kutimbira nokuputsa mavhinga mumunda make, kuti adyare mbeu?+ 25  Kana auenzanisa, haakushi kumini nhema omwaya kumini,+ haaisi gorosi, mapfunde,+ nebhari munzvimbo yakatarwa,+ uye sipereti+ kuti uve muganhu+ wake here? 26  Mumwe munhu anomururamisa+ maererano nezvakarurama. Mwari wake anomurayiridza.+ 27  Nokuti kumini nhema haipurwi nemhuro;+ uye vhiri rengoro harifambiswi pamusoro pekumini. Nokuti kumini nhema nguva dzose inopurwa norutanda,+ uye kumini inopurwa netsvimbo. 28  Zviyo zvechingwa zvinotsemurwa-tsemurwa nguva dzose here? Nokuti munhu haamborambi+ achizvitsika-tsika.+ Anofambisa vhiri rengoro yake nemabhiza ake ehondo, asi haazozvitsemuri-tsemuri.+ 29  Izviwo ndizvo zvabva kuna Jehovha wemauto,+ akaronga zvinhu zvinoshamisa, akaita basa rinobudirira kwazvo.+

Mashoko Emuzasi