Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 24:1-23

24  Tarirai! Jehovha achabvisa zvinhu zvose panyika achiiita dongo,+ uye aipidigura,+ akaparadzira vanogara pairi.+  Zvino zvichaitirwa vanhu ndizvo zvichaitirwawo mupristi; zvichaitirwa mushandi ndizvo zvichaitirwawo tenzi wake; zvichaitirwa mushandikadzi ndizvo zvichaitirwawo tenzikadzi wake; zvichaitirwa mutengi ndizvo zvichaitirwawo mutengesi; zvichaitirwa mukweretesi ndizvo zvichaitirwawo mukwereti; zvichaitirwa anotora mubereko ndizvo zvichaitirwawo anobhadhara mubereko.+  Chokwadi nyika ichabviswa zvinhu zvose, uye ichapambwa,+ nokuti Jehovha ataura shoko iri.+  Nyika iri kuchema,+ yaparara. Nyika inobereka yaoma, yaparara. Vaya vakakwirira pavanhu vomunyika yacho vava vashoma.+  Nyika yasvibiswa nevagari vayo,+ nokuti vadarika mitemo,+ vachinja murau,+ vaputsa sungano inogara nokusingagumi.+  Ndokusaka kutuka kwakaparadza nyika,+ uye vaya vanogara mairi vachinzi vane mhosva. Ndokusaka vagari vomunyika yacho vava vashoma, uye kwasara vanhuwo zvavo vashomanana kwazvo.+  Waini itsva iri kuchema, muzambiringa waoma,+ vose vaya vane mwoyo inofara vari kugomera.+  Kupembera nomufaro kwokuridza makandira kwapera, ruzha rwevanofara kwazvo rwaguma, kupembera nomufaro kwokuridza rudimbwa kwapera.+  Ivo vanonwa waini pasina rwiyo; doro rinodhaka rinovava vaya vari kurinwa. 10  Taundi rakasiyiwa raputswa;+ dzimba dzose dzavharwa kuti dzirege kupindwa. 11  Mumigwagwa munonzwika kuchema nokuda kwokushayikwa kwewaini. Kufara kwose kwaguma; kupembera nomufaro kwenyika kwaenda.+ 12  Muguta masara muine kukatyamara; gedhi rapwanyiwa kuva murwiwo zvawo wezvaparadzwa.+ 13  Nokuti zvichava saizvozvo pakati penyika, pakati pemarudzi, sokuzunzwa kwomuorivhi,+ sokuunganidza zvakasaririra kana kukohwa mazambiringa kwapera.+ 14  Ivo vachashevedzera, vachashevedzera vachifara. Vachashevedzera vachipururudza vari kugungwa nokuda kwoukuru hwaJehovha.+ 15  Ndokusaka vachakudza Jehovha vari munzvimbo yechiedza,+ vachakudza zita raJehovha,+ Mwari waIsraeri vari muzvitsuwa zvegungwa.+ 16  Kune nziyo dzatanzwa dzichiimbwa kumugumo wenyika,+ dzichiti: “Akarurama+ Ngaashongedzwe!” Asi ndinoti: “Ndaonda,+ ndaonda! Ndine nhamo! Vatengesi vanonyengera vanyengera.+ Chokwadi vatengesi vanonyengera vanyengera nounyengeri.”+ 17  Kutya negomba nechiteyeso zviri pauri, iwe mugari womunyika.+ 18  Ani naani achatiza kurira kwechinhu chinotyiwa achawira mugomba, uye ani naani achabuda mugomba achabatwa nechiteyeso.+ Nokuti magedhi emvura ari kumusoro achavhurwa,+ uye nheyo dzenyika dzichazununguka.+ 19  Nyika yatsemuka chose, nyika yazununguswa chose, nyika yadzedzereswa chose.+ 20  Nyika inotatarika chose somunhu akadhakwa, uye yavheya-vheya sedumba.+ Kudarika kwayo kunoiremera,+ uye ichawa, zvokuti haizomukizve.+ 21  Zvino pazuva iroro Jehovha achafunga nezveuto rokumusoro riri kumusoro, uye nezvemadzimambo enyika ari panyika.+ 22  Vachaunganidzwa sokuunganidzirwa mugomba+ kunoitwa vasungwa, vovharirwa mujeri repasi;+ uye vachatongwa pashure pemazuva mazhinji.+ 23  Jenaguru ratsveruka, uye zuva rinopenya ranyara,+ nokuti Jehovha wemauto ava mambo+ anobwinya muGomo reZiyoni+ nomuJerusarema nepamberi pevarume vakwegura.+

Mashoko Emuzasi