Isaya 23:1-18

23  Chirevo pamusoro peTire:+ Ungudzai, imi ngarava dzeTashishi!+ nokuti rapambwa kuti rirege kuva chiteshi chengarava, kuti rirege kuva nzvimbo yokupinda mairi.+ Vakazviratidzwa vari kunyika yeKitimu.+  Nyararai, imi vagari vomunyika yomumhenderekedzo yegungwa. Vatengesi vanobva kuSidhoni,+ vanoyambuka gungwa—vakupfumisai.  Mbeu yeShihori+ yakatakurwa nepamusoro pemvura zhinji, iro goho raNire, mari yarinowana; uye zvakava mubereko wemarudzi.+  Nyara, haiwa iwe Sidhoni;+ haiwa iwe nhare yegungwa, nokuti gungwa rati: “Handina kumborwadziwa nokusununguka, uye handina kumbobereka, kana kurera majaya, kana kukudza mhandara.”+  Vanhu vacharwadziwa kwazvo pavachaudzwa nezveTire,+ sezvavakaita pavakaudzwa nezveIjipiti.+  Yambukirai kuTashishi; ungudzai, imi vagari vomunyika yomumhenderekedzo yegungwa.  Iri ndiro guta renyu raipembera nomufaro kubvira pamazuva ekare kare, kubvira panguva yaro yepakutangatanga here? Tsoka dzaro dzaisiriendesa kure kuti rinogara riri mutorwa.  Ndiani asarudzira+ Tire izvi, iro raipa korona, raiva nevatengesi vaiva machinda, raiva nevatengesi venyika vaikudzwa?+  Jehovha wemauto ndiye asarudza+ izvi, kuti azvidze kudada kworunako rwose,+ kuti ashore vanokudzwa vose vepanyika.+ 10  Pararira uzadze nyika yako soRwizi rwaNire, haiwa iwe mwanasikana weTashishi.+ Hapasisinazve nzvimbo inogadzirwa ngarava.+ 11  Iye atambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa; adederesa umambo.+ Jehovha arayira pamusoro peFenikiya, kuti atsakatise nhare dzayo.+ 12  Iye anoti: “Usambopemberazve nomufaro,+ haiwa iwe wakadzvinyirirwa, mhandara yeSidhoni.+ Simuka, yambukira kuKitimu.+ Kunyange ikoko haungazorori.” 13  Tarira! Nyika yevaKadheya.+ Ava ndivo vanhu vacho—Asiriya+ haina kuva iyo—vakarivakira zvinogara murenje.+ Vakamisa shongwe dzavo dzokurwisa guta;+ vakaparadza chose shongwe dzaro dzokugara;+ mumwe munhu akariita dongo rakakoromoka.+ 14  Ungudzai, imi ngarava dzeTashishi, nokuti nhare yenyu yapambwa.+ 15  Zvino pazuva iroro Tire richakanganwika kwemakore makumi manomwe,+ kufanana nemazuva amambo mumwe chete. Panopera makore makumi manomwe Tire richaitirwa zviri murwiyo rwepfambi runoti: 16  “Tora rudimbwa, pota neguta, haiwa iwe pfambi+ yakakanganwika. Nyatsoridza tambo dzezviridzwa; wanza nziyo dzako, kuti uyeukwe.” 17  Zvino panopera makore makumi manomwe Jehovha achafunga nezveTire, uye richadzokera kumubhadharo waro+ roita zvechipfambi noumambo hwose hwenyika huri panyika.+ 18  Mubereko waro nomubhadharo+ waro zvichava chinhu chitsvene kuna Jehovha. Hazvizochengetwi, kana kuunganidzwa, nokuti mubhadharo waro uchava wevaya vanogara pamberi paJehovha,+ kuti vadye, vagute uye nokuda kwezvokufuka zvakanaka kwazvo.+

Mashoko Emuzasi