Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 22:1-25

22  Chirevo chomupata wezvakaratidzwa:+ Saka, maita seiko zvamakwira mose pamusoro pematenga edzimba?+  Wakanga uzere nenyonganyonga, guta risina kugadzikana, taundi rinopembera nomufaro.+ Vanhu vako vakaurayiwa havazi vaya vakaurayiwa nebakatwa, kana vaya vakafira muhondo.+  Vatungamiriri+ vako vose vakatiza panguva imwe chete.+ Vakasungwa pasina uta. Vanhu vako vose vakawanikwa vakasungwa pamwe chete.+ Vakanga vatizira kure.  Ndokusaka ndati: “Musaramba makanditarira. Ndicharatidza shungu pakusvimha misodzi.+ Musaramba muchindinyaradza pamusoro pokupambwa kwomwanasikana wevanhu vangu.+  Nokuti Changamire Ishe, Jehovha wemauto, ane zuva rokuvhiringidzika+ nerokutsikwa-tsikwa+ nerokukangaidzwa+ mumupata wezvakaratidzwa. Kune anokoromora rusvingo,+ uye kune kushevedzera kugomo.+  Eramu+ atora goba, mungoro yehondo yomunhu wepanyika, ine mabhiza ehondo; uye Kiri+ yafukura nhoo.  Mapani ako akanaka kwazvo achazara nengoro dzehondo, chokwadi mabhiza ehondo achamira pagedhi,  uye mumwe munhu achabvisa chinhu chinovhara chaJudha. Pazuva iroro uchatarira kuzvombo+ zveimba yokusango,+  muchaona nzvimbo dzakatsemuka dzeGuta raDhavhidhi, nokuti dzichange dziri zhinji.+ Muchachera mvura yedziva rezasi.+ 10  Muchaverenga dzimba dzomuJerusarema. Muchaputsawo dzimba kuti muite kuti rusvingo+ rusakwirike. 11  Muchagadzira dziva rokuchingidzira pakati pemasvingo maviri nokuda kwemvura yedziva rekare.+ Asi hamuzotariri kuMuiti wazvo Mukuru, uye hamuzooni iye akazviita kare kare. 12  “Zvino Changamire+ Ishe, Jehovha wemauto, acharayira pazuva iroro kuti vasvimhe misodzi,+ kuti vacheme, kuti vagerwe muparavara uye kuti vasungire masaga.+ 13  Asi, tarirai! vachapembera nomufaro uye vachafara, vachauraya mombe nokuuraya makwai, vachadya nyama nokunwa waini+ vachiti, ‘Ngatidye uye ngatinwe, nokuti mangwana tichafa.’”+ 14  Jehovha wemauto akazvizivisa munzeve dzangu kuti:+ “‘Hamuzoyananisirwi kukanganisa+ uku kusvikira mafa,’+ Changamire Ishe, Jehovha wemauto, adaro.” 15  Zvanzi naChangamire Ishe, Jehovha wemauto: “Enda upinde mune mutariri uyu, muna Shebna,+ ari kutarisira imba+ yacho uti, 16  ‘Uri kudei pano, uye unoda ani pano, zvawazvivezera guva pano?’+ Iye ari kuzvivezera guva pakakwirira; ari kuzvicherera nzvimbo yokugara paibwe. 17  ‘Tarira! Jehovha achakukanda pasi nesimba kwazvo, haiwa iwe murume akagwinya, uye achakubata nesimba. 18  Chokwadi achakupeta-peta zvakasimba, sebhora rokukanda munyika yakafara. Uchafira ikoko, uye ngoro dzokukudzwa kwako dzichava ruzvidzo rweimba yatenzi wako ikoko. 19  Ndichakudzinga panzvimbo yako; uye mumwe munhu achakuputsira pasi uchibva pabasa rako.+ 20  “‘Zvino pazuva iroro ndichashevedza mushumiri wangu,+ iye Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya.+ 21  Ndichamupfekedza nguo yako refu, ndichamusunga zvakasimba nebhandi rako rejira,+ ndichaisa simba rako rokutonga muruoko rwake; uye iye achava baba vomugari womuJerusarema neveimba yaJudha.+ 22  Ndichaisa kiyi+ yeimba yaDhavhidhi papfudzi rake, achavhura pasina ani naani anovhara, uye achavhara pasina ani naani anovhura.+ 23  Ndichamurovera sehoko+ munzvimbo inogara nokusingaperi, uye achava sechigaro choumambo chokukudzwa kuimba yababa vake.+ 24  Vachaturika kukudzwa kwose kweimba yababa vake paari, vazukuru nenhungirwa, midziyo yose miduku, midziyo yakaita sendiro pamwe chete nemidziyo yose yezvirongo zvikuru. 25  “‘Pazuva iroro,’ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘hoko+ yakaroverwa panzvimbo inogara nokusingaperi ichabviswa,+ ichatemwa yowira pasi, uye mutoro uri pairi uchagurwa, nokuti Jehovha azvitaura.’”+

Mashoko Emuzasi