Isaya 21:1-17

21  Chirevo pamusoro perenje regungwa:+ Chimwe chinhu chiri kubva kunyika inotyisa, sedutu+ rokumaodzanyemba riri kupfuura, riri kubva kurenje.+  Ndakaratidzwa chiratidzo chinorwadza:+ Mutengesi anonyengera ari kunyengera, uye mupambi ari kupamba.+ Kwira, haiwa iwe Eramu! Komba, haiwa iwe Medhiya!+ Ndagumisa kugomera kwose kunokonzerwa naye.+  Ndokusaka muhudyu mangu mazara nokurwadziwa kwazvo.+ Ndava kurwadziwa, sokurwadziwa kunoita mukadzi ari kusununguka.+ Ndavhiringidzwa zvokuti handinzwi; ndanetseka zvokuti handioni.  Mwoyo wangu wadzungaira; kudedera kwandityisa. Rubvunzavaeni rwandaida rwaitwa chinodederesa kwandiri.+  Gadzirai tafura yezvokudya, rongai zvigaro, idyai, inwai!+ Simukai, imi machinda,+ zodzai nhoo.+  Nokuti Jehovha ati kwandiri: “Enda, isa murindi kuti ataure zvinhu chaizvo zvaanoona.”+  Zvino iye akaona ngoro yehondo ichikweviwa nemabhiza maviri ehondo, ngoro yehondo yembongoro, ngoro yehondo yengamera. Akanyatsoteerera, akateerera kwazvo.  Akashevedzera seshumba,+ achiti: “Haiwa Jehovha, ndimire nguva dzose panharire masikati, uye ndimire panzvimbo yangu yokurindira usiku hwose.+  Zvino tarirai, kuri kuuya ngoro yehondo ine varume, ichikweviwa nemabhiza maviri ehondo!”+ Akashevedzera, achiti: “Rawa! Bhabhironi rawa,+ uye iye aputsira pasi mifananidzo yose yakavezwa yavanamwari varo!”+ 10  Haiwa vakapurwa vangu uye mwanakomana weburiro rangu,+ ndakakuudzai zvandakanzwa kuna Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri. 11  Chirevo pamusoro peDhuma: Kune mumwe munhu ari kushevedzera kwandiri ari kuSeiri,+ achiti: “Murindi, zvakadini nenguva yousiku? Murindi, zvakadini nenguva yousiku?”+ 12  Murindi wacho akati: “Mangwanani achasvika, uyewo usiku huchasvika. Kana mukabvunza, bvunzai henyu. Uyaizve!” 13  Chirevo pamusoro pebani rerenje: Mucharara musango mubani rerenje, haiwa imi mapoka evafambi evarume vaDhedhani.+ 14  Uyai nemvura kuti muchingure ane nyota. Haiwa imi vagari vomunyika yeTema,+ gamuchirai ari kutiza muine zvokudya zvake. 15  Nokuti ivo vatiza mapakatwa, bakatwa rakavhomorwa, uta hwakakungwa uye kupisa kwehondo. 16  Nokuti Jehovha ati kwandiri: “Gore risati rapera, maererano nemakore omunhu wemaricho,+ kukudzwa kwose kwaKedhari+ kuchaguma. 17  Vaya vari kusara pavarume vanopfura nouta, varume vane simba vevanakomana vaKedhari, vachava vashomanana,+ nokuti Jehovha, Mwari waIsraeri, azvitaura.”+

Mashoko Emuzasi