Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 2:1-22

2  Chinhu chakaonekwa naIsaya mwanakomana waAmozi pamusoro peJudha neJerusarema:+  Zvino nemazuva okupedzisira+ gomo reimba+ yaJehovha richasimbiswa kwazvo kupfuura misoro yemakomo,+ richakwidziridzwa kupfuura zvikomo;+ uye marudzi ose achadirana achienda kwariri.+  Marudzi mazhinji achaenda achiti: “Uyai,+ ngatikwirei kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho; iye achatirayiridza nezvenzira dzake, uye isu tichafamba mumakwara ake.”+ Nokuti mutemo uchabuda muZiyoni, uye shoko raJehovha richabuda muJerusarema.+  Achatonga pakati pemarudzi,+ oruramisa+ zvinhu pamusoro pemarudzi mazhinji.+ Vachapfura mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo nemapfumo avo kuti ave zvokuchekereresa miti.+ Rumwe rudzi haruzosimudziri rumwe rudzi bakatwa, havazodzidzizve kurwa.+  Haiwa imi vanhu veimba yaJakobho, uyai tifambe muchiedza chaJehovha.+  Nokuti makasiya vanhu venyu, iyo imba yaJakobho.+ Nokuti vazara nezvinobva kuMabvazuva,+ vanoita zvemashiripiti+ sezvinoita vaFiristiya, uye vanowanzwa nevana vevanhu vokune dzimwe nyika.+  Nyika yavo yakazara nesirivha nendarama, uye pfuma yavo haiperi.+ Nyika yavo yakazara nemabhiza, uye ngoro dzavo hadziperi.+  Nyika yavo yakazara navanamwari vasina zvavanobatsira.+ Vanokotamira basa remaoko avo, chinhu chakaitwa neminwe yavo.+  Munhu wepanyika anozvideredza, munhu anova akaderera, uye hazviiti kuti muvaregerere.+ 10  Pinda mudombo uvande muguruva nokuda kwokutyisa kwaJehovha, uye nokuda kwoukuru hwake hwakanaka kwazvo.+ 11  Maziso anozvikudza omunhu wepanyika achaninipiswa, manyawi evanhu achaderedzwa;+ uye Jehovha oga achakwidziridzwa pazuva iroro.+ 12  Nokuti izuva raJehovha wemauto.+ Riri pavanhu vose vanozvikwidziridza nevane manyawi, nepavanhu vose vakakwirira kana kuti vakaderera;+ 13  pamisidhari yose yokuRebhanoni+ mirefu uye yakakwirira nepamiti yose mikuru yokuBhashani;+ 14  pamakomo ose marefu nepazvikomo zvose zvakakwirira;+ 15  pashongwe dzose dzakakwirira nepamasvingo ose akavakirirwa;+ 16  pangarava dzose dzeTashishi+ nepazvikepe zvose zvakanaka. 17  Kuzvikudza kwomunhu wepanyika kuchaderedzwa, uye manyawi evanhu achaderera;+ Jehovha oga achakwidziridzwa pazuva iroro.+ 18  Vanamwari vasina zvavanobatsira vachaparara zvachose.+ 19  Vanhu vachapinda mumapako ematombo nomumakomba ari muvhu nokuda kwokutyisa kwaJehovha uye nokuda kwoukuru hwake hwakanaka kwazvo,+ paanosimuka kuti nyika izununguke.+ 20  Pazuva iroro munhu wepanyika achakandira midune nezviremwaremwa vanamwari vake vesirivha vasina zvavanobatsira navanamwari vake vendarama vasina zvavanobatsira vavakanga vamugadzirira kuti akotamire,+ 21  kuti apinde mumakomba ari mumatombo nomumikaha yemabwe, nokuda kwokutyisa kwaJehovha noukuru hwake hwakanaka kwazvo,+ paanosimuka kuti nyika izununguke. 22  Nokuda kwenyu, regai munhu wepanyika, ane mhepo yokufema mumhino dzake,+ nokuti nei iye achifanira kufungwa nezvake?+

Mashoko Emuzasi