Isaya 18:1-7

18  Haiwa, iwe nyika yezvipembenene zvine mapapiro, zvinorira, iri munzvimbo yenzizi dzeItiopiya!+  Ndiyo iri kutuma nhume+ nomugungwa, nemagwa enhokwe ari pamusoro pemvura, ichiti: “Endai, imi nhume dzinomhanya, kurudzi rwakareba, rune ganda rinotsvedzerera, kuvanhu vanotyisa kwose kwose, rudzi rune simba guru uye runotsika-tsika, rune nyika yakakukurwa nenzizi.”+  Imi mose vagari vomunyika inobereka+ nemi vagari vepanyika, muchaona chimwe chinhu sezvinoitika panosimuka chiratidzo pamakomo,+ uye muchanzwa kurira sezvinoitika panenge pachiridzwa hwamanda.+  Nokuti Jehovha ati kwandiri: “Ndicharamba ndakanyarara, ndakatarira nzvimbo yangu isingachinji,+ sokupisa kukuru mukati mezuva,+ segore redova pakupisa kwokukohwa.+  Nokuti kukohwa kusati kwasvika, kutumbuka pakunopera uye ruva parinova zambiringa riri kuibva, munhu achagurawo nhungirwa nezvokuchekereresa miti uye achabvisa matavi anotandira, achaatema.+  Ose pamwe chete achasiyirwa shiri dzinodya nyama dzomumakomo uye mhuka dzepanyika.+ Shiri dzinodya nyama dzichapedzera zhizha pazviri, uyewo mhuka dzose dzepanyika dzichapedzera nguva yokukohwa pazviri.+  “Panguva iyoyo chipo chichaunzwa kuna Jehovha wemauto,+ chichibva kuvanhu vakareba, vane ganda rinotsvedzerera,+ uyewo kuvanhu vanotyisa kwose kwose, rudzi rune simba guru uye runotsika-tsika, rune nyika yakakukurwa nenzizi, kusvikira kunzvimbo yezita raJehovha wemauto, Gomo reZiyoni.”+

Mashoko Emuzasi