Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 17:1-14

17  Chirevo pamusoro peDhamasiko:+ “Tarirai! Dhamasiko rabviswa pakuva guta, uye rava murwi, dongo riri kukoromoka.+  Maguta eAroeri+ asiyiwa shure anongovawo zvawo nzvimbo dzemapoka ezvipfuwo, kwaanorara pasi, pasina angaadederesa.+  Guta rakavakirirwa raitwa kuti risavepo pakati paEfremu,+ uye umambo husavepo muDhamasiko;+ vaya veSiriya vachasara vachava vakangofanana nokukudzwa kwevanakomana vaIsraeri,” ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.+  “Zvino nezuva iroro kukudzwa kwaJakobho kuchava kwakaderera,+ uye muviri wake wakakora uchaondeswa.+  Mukohwi paanenge achicheka zviyo zvisati zvakohwewa uye ruoko rwake parunokohwa hura dzezviyo,+ achaita somunhu ari kuunganidza hura dzezviyo dzakasaririra mubani revaRefaimu.+  Mariri muchasara zvakasaririra sepanozunzwa muorivhi: maorivhi akaibva maviri kana kuti matatu kumusoro kwebazi; mana kana mashanu pamatavi awo anobereka zvibereko,” ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari waIsraeri.+  Pazuva iroro munhu wepanyika achatarira kumusoro kuMuiti wake, maziso ake acharamba akatarira Mutsvene waIsraeri.+  Haazotariri atari,+ iro basa remaoko ake;+ uye haazorambi akatarira zvakaitwa neminwe yake, angava matanda matsvene kana kuti zvigadziko zvokupisira rusenzi.+  Pazuva iroro maguta ake enhare achava senzvimbo yakasiyiwa zvachose musango, kunyange bazi ravakasiya zvachose nokuda kwevanakomana vaIsraeri; uye iro richava dongo.+ 10  Nokuti wakanganwa+ Mwari woruponeso+ rwako; uye hauna kuyeuka Dombo+ renhare yako. Ndokusaka uchidyara miti inofadza, uye uchisimamo nhungirwa yakabva kumwe. 11  Masikati unganyatsokomberedza miti yako noruzhowa, uye mangwanani ungameresa mbeu yako, asi kukohwa kuchatiza muzuva rehosha nemarwadzo asingarapiki.+ 12  Haiwa, nyonganyonga yevanhu vazhinji, vasina kugadzikana sokusagadzikana kwemakungwa! Haiwa ruzha rwemapoka emarudzi, anoita ruzha sokutinhira kwemvura ine simba!+ 13  Mapoka emarudzi+ achaita ruzha sokutinhira kwemvura yakawanda. Iye achaatuka,+ achatizira kure, adzingwe sehundi yemakomo pamberi pemhepo uye sechamupupuri chine rukato chiri kupeperetswa nedutu.+ 14  Panguva yemanheru, chokwadi, kuchaerekana kwava nokuvhundutsa. Mangwanani asati asvika—izvo hazvisisipo.+ Uyu ndiwo mugove wevaya vanotitorera nechisimba, nomugove wevaya vanotipamba.+

Mashoko Emuzasi