Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 16:1-14

16  Tumirai mutongi wenyika gondohwe,+ ribve kuSera, ripfuure nomurenje, riende kugomo romwanasikana weZiyoni.+  Vanasikana veMoabhi vachaita sechisikwa chine mapapiro chiri kutiza, chadzingwa mudendere racho,+ vari pamazambuko eAnoni.+  “Ipai mazano, tongai.+ “Ita kuti mumvuri wako uite sousiku pamasikati makuru.+ Vanza vakaparadzirwa;+ usatengesa chero upi zvake ari kutiza.+  Vanhu vangu vakaparadzirwa ngavagare vari vatorwa mauri, haiwa iwe Moabhi.+ Iva nzvimbo yokuti vavande mupambi.+ Nokuti mudzvinyiriri azoguma; kupamba kwaguma; vaya vanotsika-tsika vamwe vapedzwa chose panyika.+  “Chigaro choumambo chichasimbiswa kwazvo mumutsa worudo;+ mumwe achagara pachiri muchokwadi ari mutende raDhavhidhi,+ achitonga, achitsvaka kururamisira uye achikurumidza kuita zvakarurama.”+  Takanzwa nezvokudada kweMoabhi, kuti inodada kwazvo;+ kuzvikudza kwayo nokudada kwayo nokushatirwa kwayo kukuru,+ iko kutaura kwayo kusina zvakunobatsira hakuzoitiki.+  Naizvozvo Moabhi ichaungudza nokuda kweMoabhi; iyo yose ichaungudza.+ Vanotambudzika vachachemera makeke emazambiringa akaomeswa eKiri-hareseti,+  nokuti minda yakatenuka-tenuka yeHeshbhoni+ yaoma. Varidzi vemarudzi vatyorera pasi mapazi matsvuku-tsvuku omuzambiringa weSibma.+ Iwo akanga asvika kuJazeri;+ akanga atandira murenje. Nhungirwa dzawo dzakanga dzaregwa kuti dzingozvikurira kwazvo; dzakanga dzasvika kugungwa.  Ndokusaka ndichachema muzambiringa weSibma+ sokuchemwa kweJazeri. Ndichakunyorovesa nemisodzi yangu, haiwa iwe Heshbhoni+ neEreyare,+ nokuti kushevedzera kwauya pamusoro pezhizha rako nepamusoro pokukohwa kwako.+ 10  Kufara nokufara kukuru zvabviswa mumunda wemichero; uye muminda yemizambiringa hamuna kushevedzera kwokufara, hamuna kushevedzera kunoitwa.+ Muzvisviniro hamuna waini inotsikwa-tsikwa nomunhu anotsika.+ Ndagumisa kushevedzera.+ 11  Ndokusaka mudumbu mangu muri kurira pamusoro peMoabhi+ sezvinoita rudimbwa, uye ura hwangu pamusoro peKiri-hareseti.+ 12  Zvino zvakaonekwa kuti Moabhi akapedzwa simba ari panzvimbo yakakwirira;+ uye akasvika kunzvimbo yake tsvene kuzonyengetera,+ uye aisakwanisa kuita chero chinhu chipi zvacho.+ 13  Iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha nezveMoabhi kare. 14  Zvino zvanzi naJehovha: “Mumakore matatu, maererano nemakore omunhu wemaricho,+ kukudzwa+ kweMoabhi kuchanyadziswa nokunyongana kuzhinji kwemarudzi ose, uye vaya vanosara vachava vashomanana kwazvo, vasina simba.”+

Mashoko Emuzasi