Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 15:1-9

15  Chirevo pamusoro peMoabhi:+ Nokuti Ari+ reMoabhi rakapambwa usiku, uye rakaparadzwa. Nokuti Kiri+ reMoabhi rakapambwa usiku, uye rakaparadzwa.  Iye akwira kuImba uye kuDhibhoni,+ kunzvimbo dzakakwirira, kunosvimha misodzi. Moabhi inoungudza pamusoro peNebho+ nepamusoro peMedhebha.+ Misoro yose iri mairi ine miparavara;+ ndebvu dzose dzakadimburirwa.  Ivo vakasungira masaga+ vari mumigwagwa yayo. Vanhu vayo vose vanoungudza vari pamusoro pematenga edzimba+ ayo uye munzvimbo dzayo dzinoungana vanhu, vachiburuka vachisvimha misodzi.+  Maguta eHeshbhoni neEreyare+ anoshevedzera. Inzwi rawo ranzwika kusvikira kuJahazi.+ Ndokusaka varume veMoabhi vane zvombo vachiramba vachishevedzera. Mweya yavo yakadedera mukati mavo.  Mwoyo wangu unoshevedzera pamusoro paMoabhi.+ Vanhu vari kutiza vasvika kuZoari+ neEgrati-sherishiya.+ Nokuti munhu mumwe nomumwe anokwira pamukwidza weRuhiti+ achisvimha misodzi; nokuti pakuenda kuHoronaimu+ vanochema pamusoro pokuparadzwa kwacho.  Nokuti mvura yeNimurimu+ inoparadzwa chose. Nokuti uswa hwakasvibirira hwaoma, uswa hwapera; hapana chakasvibirira.+  Ndokusaka vachiramba vachitakura zvakasara pamwe chete nezvinhu zvavo zvakachengetwa zvavakaunganidza, vachiyambuka mupata une rukova wemiti yemishambangwena.  Nokuti kuchema kwasvika munharaunda yose yeMoabhi.+ Kuungudza kwayo kunosvika kuEgraimu; kuungudza kwayo kunosvika kuBheeri-erimu,  nokuti mvura yeDhimoni yazara neropa. Nokuti ndichaisa zvinhu zvokuwedzera paDhimoni, zvakadai seshumba nokuda kwevapukunyuki veMoabhi vaya vanopukunyuka uye nokuda kwevachasara vomunyika yacho.+

Mashoko Emuzasi