Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 14:1-32

14  Nokuti Jehovha achanzwira Jakobho ngoni,+ achasarudza Israeri;+ uye iye achavapa zororo panyika yavo,+ mutorwa achava pamwe chete navo, uye vachabatana neimba yaJakobho.+  Marudzi achavatora ouya navo kunzvimbo yawo, uye imba yaIsraeri ichavatora kuti vave vavo panyika yaJehovha kuti vave vashandirume nevashandikadzi;+ vachatapa+ vaya vaivatapa, uye vachava nesimba pane vaya vaivashandisa.+  Zvino nezuva raunozorodzwa naJehovha pakurwadziwa kwako nepakusagadzikana kwako nepauranda hwakaoma hwawakaitwa muranda pahuri,+  uchataura chirevo ichi pamusoro pamambo weBhabhironi woti: “Aishandisa vamwe aregedza sei, kudzvinyirira kwapera sei!+  Jehovha atyora shamhu yevakaipa, mudonzvo wevanotonga,+  uya airamba achirova vanhu neshamhu akashatirwa kwazvo,+ uya aikunda marudzi akatsamwa kwazvo nokutambudza kusingadzorwi.+  Nyika yose yazorora,+ haisisina chinonetsa. Vanhu vava kufara nokushevedzera kwokufara.+  Kunyange mijunipa+ yakafarawo pamusoro pako, iyo misidhari yokuRebhanoni, ichiti, ‘Kubvira pawakarara pasi, hakuna mutemi wemiti+ anouya kuzotitema.’  “Sheori+ iri pasi yazununguswa nemhosva yako kuti isangane newe pakupinda. Yamutsa vaya vasina simba vari murufu+ nemhosva yako, ivo vatungamiriri vose venyika vakaita sembudzi.+ Yasimudza madzimambo ose emarudzi pazvigaro zvawo zvoumambo.+ 10  Ose zvawo anotaura uye anoti kwauri, ‘Newewo wakaitwa asina simba kufanana nesu here?+ Wakafananidzwa nesu here?+ 11  Kudada kwako, irwo ruzha rwezviridzwa zvako zvine tambo,+ kwaburutsirwa kuSheori. Honye dzakawaridzwa pasi pako sepokurara; uye chokufuka chako ihonye.’+ 12  “Haiwa wawa sei kudenga,+ iwe anopenya, mwanakomana wemambakwedza! Warigirwa sei pasi,+ iwe waipedza marudzi simba!+ 13  Iwe wakati mumwoyo mako, ‘Ndichakwira kumatenga.+ Ndichakwidza chigaro changu choumambo+ pamusoro penyeredzi+ dzaMwari, uye ndichagara pasi pagomo rokusanganira,+ kumativi ari kure kwazvo okuchamhembe.+ 14  Ndichakwira kumusoro kwenzvimbo dzakakwirira dzemakore;+ ndichazvifananidza neWokumusorosoro.’+ 15  “Asi iwe uchaburutsirwa kuSheori,+ pasi pasi pegomba+ racho. 16  Vaya vanokuona vacharamba vakakutarira; vachanyatsokukuongorora, vachiti, ‘Uyu ndiye here murume uya aidederesa nyika, aizunungusa madzimambo,+ 17  akaita kuti nyika inobereka ive serenje uye uya akaparadza maguta ayo,+ asina kuvhurira kunyange vasungwa vake nzira inoenda kumusha?’+ 18  Mamwe madzimambo ose emarudzi, chokwadi iwo ose zvawo, akarara mukukudzwa, mumwe nomumwe muimba yake.+ 19  Asi iwe, waraswa usina guva rokuti uvigwe,+ senhungirwa inosemwa, wakafukidzwa nevanhu vakaurayiwa vakabayiwa nebakatwa vari kuburukira kumatombo egomba,+ sechitunha chakatsikwa-tsikwa.+ 20  Hauzovigwi pamwe chete navo, nokuti wakaparadza nyika yako, wakauraya vanhu vako. Vana vevanoita zvakaipa havangataurwi nezvavo nokusingagumi.+ 21  “Gadzirirai danda rokuurayira vanakomana vake nokuda kwokukanganisa kwemadzitateguru avo,+ kuti varege kusimuka vatore nyika inobereka uye vazadze pasi pose nemaguta.”+ 22  “Ndichavamukira,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. “Ndichaparadza zita+ nevakasara nechizvarwa nevazukuru muBhabhironi,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 23  “Ndichariita nzvimbo yenungu nemadziva emvura ane tsanga zhinji, ndicharitsvaira nomutsvairo wokutsakatisa,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. 24  Jehovha wemauto akapika,+ achiti: “Chokwadi zvichaitikawo sezvandakafunga; uye zvichaitikawo sezvandakasarudza,+ 25  kuti ndityore muAsiriya munyika mangu+ uye kuti ndimutsike-tsike pamakomo angu;+ kuti joko rake ribve pavari nomutoro wake ubve papfudzi ravo.”+ 26  Izvi ndizvo zvakatemwa, zvakatemerwa nyika yose, uye urwu ndirwo ruoko rwakatambanudzirwa marudzi ose. 27  Nokuti Jehovha wemauto asarudza,+ ndiani angazviputsa?+ Ruoko rwake rwakatambanudzwa, ndiani angarudzosa?+ 28  Mugore rakafa Mambo Ahazi+ chirevo ichi chakaitika: 29  “Ani naani wako ngaarege kufara,+ haiwa iwe Firistiya,+ nokuti mudonzvo womunhu anokurova watyoka.+ Nokuti pamudzi wenyoka+ pachabuda nyoka ine uturu,+ uye chibereko chayo chichava nyoka yomoto inobhururuka.+ 30  Matangwe evakaderera achadya, uye varombo vacharara pasi vakachengeteka.+ Ndichauraya mudzi wako nenzara, uye vanosara vako vachaurayiwa.+ 31  Ungudza, haiwa iwe gedhi! Shevedzera, haiwa iwe guta! Imi mose muchaora mwoyo, haiwa imi vaFiristiya! Nokuti kuchamhembe kuri kubva utsi, uye hakuna munhu anobva pahondo yakarongwa.”+ 32  Zvino vanhu vachapindura nhume+ dzorudzi rwacho vachitii? Kuti Jehovha avaka nheyo dzeZiyoni,+ uye vanotambudzika vevanhu vake vachapotera mariri.

Mashoko Emuzasi