Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Isaya 13:1-22

13  Chirevo pamusoro peBhabhironi+ chakaonekwa naIsaya mwanakomana waAmozi+ pane zvaakaratidzwa:  “Simudzai chiratidzo+ pamusoro pegomo rematombo ari pachena. Shevedzerai kwavari, ninirai ruoko,+ kuti vapinde mumasuo evanokudzwa.+  Ini ndakarayira vanhu vangu vakatsveneswa.+ Ndakashevedzawo vanhu vangu vane simba kuti varatidze kutsamwa kwangu,+ ivo vanhu vangu vanopembera kwazvo nomufaro.  Teererai! Boka revanhu riri mumakomo, rakaita sevanhu vazhinji!+ Teererai! Mheremhere youmambo, yemarudzi akaungana!+ Jehovha wemauto ari kuunganidza uto rokurwa.+  Vari kubva kunyika iri kure,+ kunogumira matenga, Jehovha nezvombo zvokutsamwa kwake, kuti aparadze nyika yose.+  “Ungudzai,+ nokuti zuva raJehovha rava pedyo!+ Richasvika sokuparadza kunobva kune Wemasimbaose.+  Ndokusaka maoko ose achashaya simba, nomwoyo wose womunhuwo zvake uchati rukutu.+  Vanhu vanetseka.+ Vabatwa nokurwadziwa nokutambudzika kwazvo; vari kurwadziwa kwazvo sezvinoita mukadzi ari kusununguka.+ Vanotarirana vachishamisika. Zviso zvavo zviso zvinoratidza kutya nokushungurudzika.+  “Tarira! Zuva raJehovha riri kuuya, riine utsinye nokuda kwokushatirwa kukuru nokutsamwa kukuru, kuti riite nyika chinhu chinokatyamadza,+ uye kuti ritsakatise vatadzi vepanyika.+ 10  Nokuti nyeredzi dzokumatenga nemapoka adzo eKesiri+ hadzizobudisi chiedza chadzo; zuva richasviba parinobuda, uye mwedzi hauzoiti kuti chiedza chawo chivhenekere. 11  Ndicharanga nyika inobereka nokuda kwezvakaipa zvayo,+ uye vakaipa nokuda kwokukanganisa kwavo. Ndichagumisa kudada kwevanozvikudza, uye ndichaderedza kuzvitutumadza kwevadzvinyiriri.+ 12  Ndichaita kuti vanhuwo zvavo vave vashoma kupfuura ndarama yakanatswa,+ uye vanhu vepanyika vave vashoma kupfuura ndarama yokuOfiri.+ 13  Ndokusaka ndichadederesa denga kuti rizununguke,+ nyika ichazununguka ichibva munzvimbo yayo nokuda kwokushatirwa kukuru kwaJehovha wemauto+ uye nokuda kwezuva rokutsamwa kwake kukuru.+ 14  Mumwe nomumwe achadzokera kuvanhu vake; mumwe nomumwe achatizira kunyika yake+ semhara iri kudzingirirwa uye seboka rezvipfuwo risina munhu wokuti ariunganidze.+ 15  Munhu wose anowanikwa achabvoorwa, uye munhu wose anobatwa pakukokorodza achaurayiwa nebakatwa;+ 16  vana vavo vacharoverwa pasi ivo vachizviona.+ Dzimba dzavo dzichapambwa, uye madzimai avo achabatwa chibharo.+ 17  “Tarirai ndinovamutsira vaMedhiya,+ vasina basa nesirivha uye vasingafariri ndarama. 18  Uta hwavo huchaparadza majaya.+ Havazonzwiri tsitsi zvibereko zvedumbu;+ maziso avo haazonzwiri vanakomana urombo. 19  Bhabhironi, kushongedzwa kwoumambo,+ runako rwokudada kwevaKadheya,+ richava sepaya pakaparadzwa Sodhoma neGomora+ naMwari. 20  Harizombogarwi,+ uyewo harizorambi riripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ MuArabhu haazodziki tende rake imomo, uye hapana vafudzi vachaita kuti mapoka avo arare imomo. 21  Asi zvinogara munzvimbo dzisina mvura zvicharara imomo, uye dzimba dzavo dzichazadzwa nemazizi makuru.+ Mhou dzichagara imomo, uye madhimoni akaita sembudzi achasvetuka-svetuka imomo.+ 22  Hunguhwe dzichaungudza dziri mushongwe dzaro dzokugara,+ uye nyoka huru ichava mumizinda yomufaro mukuru. Nguva yaro yava kuda kusvika, uye mazuva aro haazosundirwi mberi.”+

Mashoko Emuzasi