Isaya 11:1-16

11  Zvino pachigutsa chaJese+ pachabuda davi;+ uye bukira+ rinobva pamidzi yake richabereka zvibereko.+  Mudzimu waJehovha uchagara pamusoro pake,+ mudzimu wouchenjeri+ uye wokunzwisisa,+ mudzimu wezano uye wokuva nesimba,+ mudzimu wokuziva+ uye wokutya Jehovha;+  uye iye achafara pakutya Jehovha.+ Haazotongi nokungoona chete nemaziso ake, kana kungotsiura maererano nezvaanenge anzwa nenzeve dzake.+  Asi achatongera vakaderera nokururama,+ uye achatsiura nokururama nokuda kwevanyoro venyika. Acharova nyika neshamhu yomuromo wake;+ uye achauraya munhu akaipa nomudzimu wemiromo yake.+  Kururama kuchava bhandi romuhudyu make,+ uye kutendeka bhandi rechiuno chake.+  Mhumhi ichagara negwayana gono kwenguva duku,+ ingwe icharara pasi nembudzana, mhuru nomwana weshumba ava nezenze+ nemhuka yakakodzwa pamwe chete;+ uye mukomanawo zvake muduku achazvitungamirira.  Mhou nebheya zvichafura pamwe chete; vana vazvo vacharara pasi pamwe chete. Kunyange shumba ichadya uswa senzombe.+  Mwana anoyamwa achatamba pamwena wemhungu;+ uye mwana akarumurwa achaisa ruoko rwake muburi rinopinza chiedza mumwena wenyoka ine uturu.  Hazvizombokuvadzi+ kana kumboparadza pagomo rangu rose dzvene;+ nokuti nyika ichazara nokuziva Jehovha sokufukidzwa kwakaitwa gungwa nemvura.+ 10  Zvino pazuva iroro+ pachava nomudzi waJese+ unenge wakamira sechiratidzo nokuda kwevanhu.+ Marudzi achaenda kwaari achibvunza,+ uye nzvimbo yake yokuzororera ichakudzwa.+ 11  Zvino pazuva iroro Jehovha achapazve ruoko rwake, kechipiri,+ kuti awane vanosara vevanhu vake vachasara kuAsiriya+ nokuIjipiti+ nokuPatrosi+ nokuKushi+ nokuEramu+ nokuShinari+ nokuHamati nokuzvitsuwa zvegungwa.+ 12  Iye achasimudzira marudzi chiratidzo, ounganidza vakapararira vaIsraeri;+ uye achaunganidza vakapararira vaJudha vachibva kumigumo mina yenyika.+ 13  Godo raEfremu richapera,+ uye vaya vanovenga Judha vachaparadzwa. Efremu haazoitiri Judha godo, uyewo Judha haazoitiri Efremu utsinye.+ 14  Vachabhururuka nepapfudzi revaFiristiya nechokumavirira;+ vachapamba vanakomana vokuMabvazuva vari pamwe chete.+ Vachatambanudzira ruoko rwavo pana Edhomu naMoabhi,+ uye vanakomana vaAmoni vachava pasi pavo.+ 15  Jehovha achagura rurimi rwegungwa reIjipiti,+ achasimudzira ruoko rwake paRwizi+ simba rake richipenya. Acharurova muhova dzarwo nomwe, uye achaita kuti vanhu vafambe vakapfeka hwashu dzavo.+ 16  Pachava nomugwagwa mukuru+ unobva kuAsiriya nokuda kwevanosara+ vevanhu vake avo vachasara,+ sezvapakava nomumwe nokuda kwaIsraeri pazuva raakabuda munyika yeIjipiti.

Mashoko Emuzasi