Isaya 10:1-34

10  Vane nhamo vaya vari kudzika mirau inokuvadza+ nevaya, vanogara vachinyora, vakanyora zvinonetsa chose,  kuti vasundire kure vakaderera vachibva panyaya inofanira kutongwa, kuti vabvutire vanhu vangu vanotambudzika kururamisira,+ kuti chirikadzi dzive zvakapambwa zvavo, uye kuti vapambe kunyange nherera!+  Zvino muchaitei pazuva rokufungwa+ kwenyu uye pakuparadzwa, pakunenge kuchibva kure?+ Muchatizira kuna ani kuti mubatsirwe,+ uye muchasiya kupi kukudzwa kwenyu,+  kunze kwokuti munhu achakotamira vasungwa uye kuti vanhu varambe vachiwira pasi pakati pevakaurayiwa?+ Nokuda kweizvi zvose kutsamwa kwake hakuna kupera, asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa.+  “Hekani, muAsiriya,+ shamhu yokutsamwa kwangu,+ uye katanda kari muruoko rwavo nokuda kwehasha dzangu!  Ndichamutuma kurudzi rwakatsauka,+ ndichamupa murayiro nokuda kwevanhu vakandishatirisa kwazvo,+ kuti atore zvakapambwa zvizhinji uye atore zvakatorwa nechisimba zvizhinji, kuti aruite nzvimbo yokutsika-tsika sevhu romumigwagwa.+  Kunyange angasava saizvozvo, iye achanzwa achida; kunyange mwoyo wake ungasava saizvozvo, iye acharonga, nokuti kutsakatisa nokuparadza+ marudzi mazhinji+ zviri mumwoyo make.  Nokuti achati, ‘Machinda angu haaziwo madzimambo here?+  Karino+ harina kufanana neKakemishi+ here? Hamati+ harina kufanana neApadhi+ here? Samariya+ harina kufanana neDhamasiko+ here? 10  Nguva dzose panosvika ruoko rwangu paumambo hwamwari asina zvaanobatsira ane mifananidzo yakavezwa inopfuura iya iri kuJerusarema nokuSamariya,+ 11  handizoitiriwo Jerusarema nezvidhori zvaro+ sezvandichave ndaitira Samariya navanamwari varo vasina zvavanobatsira here?’+ 12  “Zvino kana Jehovha agumisa basa rake rose paGomo reZiyoni nepaJerusarema, ndichaita kuti pave nokuzvidavirira nokuda kwezvibereko zvokuvirima kwomwoyo wamambo weAsiriya nokuzvikoshesa kwokuzvikudza kwemaziso ake.+ 13  Nokuti iye ati, ‘Ndichazviita nesimba roruoko rwangu,+ uye nouchenjeri hwangu, nokuti ndinonzwisisa; uye ndichabvisa miganhu yevanhu,+ ndichapamba+ zvinhu zvavo zvakachengetwa, uye ndichawisira pasi vagari vemo somunhu ane simba.+ 14  Ruoko+ rwangu ruchasveerera pfuma+ yevanhu, sezvinoitwa dendere; ini ndichaunganidza nyika yose, sezvinoita munhu paanounganidza mazai akasiyiwa, hapazovi nomunhu anopapamisa mapapiro ake kana kushama muromo wake kana kurira.’” 15  Demo ringazvikudza kune anotema naro here, kana kuti saha ringazvirumbidza kune anocheka naro here, sokunge kuti mudonzvo wakavheyesa vaya vaiusimudza, sokunge kuti shamhu yakasimudza uya asiri danda?+ 16  Naizvozvo Ishe wechokwadi, Jehovha wemauto, acharamba achitumira vanhu vake vakobvu hosha inoonza,+ uye mukukudzwa kwake chinotsva chicharamba chichitsva sokubvira kunoita moto.+ 17  Chiedza+ chaIsraeri chichava moto,+ Mutsvene wake achava murazvo;+ uye iwo uchapisa woparadza masora ake nemakwenzi ake eminzwa nezuva rimwe chete.+ 18  Iye achagumisa kunaka kwesango rake nokwomunda+ wake wemichero kubvira kumweya kusvikira kunyama, uye zvichava sokupera kwomunhu ari kurwara.+ 19  Mimwe miti yose yomusango rake ichava mishoma zvokuti mukomanawo zvake achakwanisa kunyora kuwanda kwayo.+ 20  Zvino nezuva iroro vaya vachasara vaIsraeri+ nevaya vachapukunyuka veimba yaJakobho havazombozendamirizve iye aivarova,+ asi vachazendamira Jehovha, iye Mutsvene waIsraeri,+ muchokwadi.+ 21  Vakasara, ivo vakasara vaJakobho, vachadzoka kuna Mwari Ane Simba.+ 22  Nokuti kunyange vanhu vako, haiwa iwe Israeri, vakava sejecha regungwa,+ vachasara vari pakati pavo vachadzoka.+ Kuparadzwa+ kwakasarudzwa kuchafashamira mukururama,+ 23  nokuti Changamire Ishe, Jehovha wemauto, achaparadza+ uye achaita chisarudzo chisingachinji pakati penyika yose.+ 24  Naizvozvo zvanzi naChangamire+ Ishe, Jehovha wemauto: “Musatya muAsiriya, haiwa imi vanhu vangu vagere muZiyoni,+ uya aichimbokurovai+ neshamhu uye aichimbokusimudzirai mudonzvo wake sezvaiita Ijipiti.+ 25  Nokuti munguva duku iri kutevera—hasha dzangu nokutsamwa+ kwangu zvichange zvaperera mukuparara kwavo.+ 26  Jehovha wemauto achamusimudzira tyava+ sezvakaitika pakakundwa Midhiyani padombo rainzi Orebhu;+ uye mudonzvo wake uchava pagungwa,+ uye achausimudza sezvaakaitira Ijipiti.+ 27  “Zvino nezuva iroro mutoro wake uchabva papfudzi rako,+ joko rake richabva pamutsipa wako,+ uye joko racho richaparadzwa+ nemafuta.” 28  Iye asvika paAyati;+ apfuura nomuMigroni; achengetesa zvinhu zvake paMikmashi.+ 29  Vayambuka zambuko, Gebha+ inzvimbo yavo yokurara, Rama+ radedera, Gibhiya+ raSauro ratiza. 30  Pururudza, haiwa iwe mwanasikana weGarimu.+ Teerera, haiwa iwe Raisha. Haiwa iwe unotambudzika, Anatoti!+ 31  Nzvimbo inonzi Madhimena yatiza. Vagari vomuGebhimu vatsvaka pokuvanda. 32  Iye achamira muNobhu+ achiri masikati. Anovheyesa ruoko rwake achityisidzira gomo romwanasikana weZiyoni, icho chikomo cheJerusarema.+ 33  Tarirai! Ishe wechokwadi, Jehovha wemauto, ari kutema matavi noruzha rukuru kwazvo;+ uye aya akareba ari kutemwa, uye akakwirira anova akaderera.+ 34  Atema matenhere omusango nomudziyo wesimbi, uye Rebhanoni richawiswa nomunhu ane simba.+

Mashoko Emuzasi