Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Isaya 1:1-31

1  Zvakaratidzwa+ Isaya+ mwanakomana waAmozi, zvaakaona pamusoro peJudha neJerusarema mumazuva aUziya,+ Jotamu,+ Ahazi+ naHezekiya,+ madzimambo eJudha:+  Inzwai,+ haiwa imi matenga, uye teerera, haiwa iwe nyika, nokuti Jehovha akataura kuti: “Ndakarera ndikakudza vanakomana,+ asi ivo vakandimukira.+  Nzombe inonyatsoziva munhu akaitenga, mbongoro inoziva chidyiro chezvipfuwo chomuridzi wayo; asi vaIsraeri havana kuziva,+ vanhu vangu havana kunzwisisa.”+  Rune nhamo rudzi runotadza,+ vanhu vakaremerwa nokukanganisa, vana vanoita zvakaipa,+ vanakomana vanoparadza!+ Vakasiya Jehovha,+ havana kuremekedza Mutsvene waIsraeri,+ vakadzokera shure.+  Ndepapi pamwe pamucharohwazve,+ zvamunowedzera kumukira?+ Musoro wose unorwadza, uye mwoyo wose hauna simba.+  Kubvira pasi petsoka kusvikira kumusoro hapana pari nani.+ Maronda nemakakuvara nembonje itsva—hazvina kusvinwa kana kusungwa, kana kupfaviswa nemafuta.+  Nyika yenyu yava dongo,+ maguta enyu apiswa nomoto;+ nyika yenyu yapedzwa+ nevanhu vamusingazivi+ vari pamberi penyu chaipo, uye kuva dongo kwacho kwakaita sokuparadza kwevanhu vamusingazivi.+  Mwanasikana weZiyoni+ asiyiwa sedumba riri mumunda wemizambiringa, sekamba kokurindira kari mumunda wemagaka, seguta rakavharidzirwa.+  Kudai Jehovha wemauto asina kutisiyira vakapona vashomanana chete,+ tingadai takava seSodhoma, tingadai takafanana neGomora.+ 10  Inzwai shoko raJehovha,+ imi vatungamiriri+ veSodhoma.+ Teererai mutemo waMwari wedu, imi vanhu veGomora. 11  Zvanzi naJehovha: “Kuwanda kwezvibayiro zvenyu kunondibatsirei? Ndakwana nezvinopiwa zvose zvinopiswa+ zvemakondohwe+ nemafuta emhuka dzakakodzwa zvakanaka;+ uye handifariri+ ropa+ renzombe duku nemakwayana makono nenhongo.+ 12  Pamunoramba muchipinda kuzoona chiso changu,+ kuti mutsike-tsike zvivanze zvangu,+ ndiani akakumbira izvi pamaoko enyu? 13  Chiregai kuunzazve zvinopiwa zvezviyo+ zvisina zvazvinobatsira. Rusenzi—chinhu chinondisemesa.+ Kugara kwomwedzi+ uye sabata,+ kukokera kuungana+—handingashiviriri kushandiswa kwesimba remashiripiti+ pamwe chete nokuungana kukuru. 14  Mweya wangu unovenga kugara kwenyu kwemwedzi nemwaka yenyu yemitambo.+ Zvava mutoro+ kwandiri; ndaneta nokuzvitakura.+ 15  Pamunotambanudza zvanza zvenyu,+ ndinokuvanzirai maziso angu.+ Kunyange mukaita minyengetero mizhinji,+ handizoteereri;+ maoko enyu azere neropa.+ 16  Zvigezei;+ zvichenesei;+ bvisai zvakaipa zvemabasa enyu pamberi pangu;+ regai kuita zvakaipa.+ 17  Dzidzai kuita zvakanaka;+ tsvakai kururamisira;+ ruramisai anodzvinyirira;+ tongerai nherera;+ rwirai mhosva yechirikadzi.”+ 18  “Chiuyai zvino, tiruramise zvinhu,” anodaro Jehovha.+ “Kunyange zvivi zvenyu zvikava somucheka wakati piriviri, zvichacheneswa sechando;+ kunyange zvikava somucheka mutsvuku, zvichava semvere dzemakwai. 19  Kana muchida uye mukateerera, muchadya zvakanaka zvenyika yacho.+ 20  Asi kana mukaramba,+ mukapandukira, muchaparadzwa nebakatwa; nokuti muromo waJehovha wazvitaura.”+ 21  Haiwa taundi riya rakatendeka+ rava pfambi+ sei! Rakanga rizere nokururamisira;+ kururama kwaimbogara mariri,+ asi zvino mava nemhondi.+ 22  Sirivha yako yava tsvina yakaita furo.+ Doro rako regorosi rakasanganiswa nemvura.+ 23  Machinda ako akasindimara uye ishamwari dzembavha.+ Mumwe nomumwe wavo anoda pfumbamuromo+ uye anodzingirira zvipo.+ Havatongi mhosva nokuda kwenherera; uye havagamuchiri mhosva inouya nechirikadzi.+ 24  Naizvozvo zvanzi naIshe wechokwadi, Jehovha wemauto, Ane Simba waIsraeri:+ “Hekani! Ndichazvibvisira vavengi vangu, uye ndichatsiva+ vavengi vangu.+ 25  Ndichadzosa ruoko rwangu pauri, ndichabvisa tsvina yako yakaita furo sezvinoitwa nesipo, uye ndichabvisa marara ako ose.+ 26  Ndichakudzorerazve vatongi sezvazvakanga zvakaita pakutanga, nevanopa mazano sezvazvakanga zvakaita pakutanga.+ Pashure peizvi uchanzi Guta roKururama, Taundi Rakatendeka.+ 27  Ziyoni richadzikinurwa+ nokururamisira, uye vanodzoka varo vachadzikinurwa nokururama.+ 28  Vanomukira nevanotadza vachaparara panguva imwe chete,+ uye vaya vanosiya Jehovha vachapera.+ 29  Nokuti vachanyara pamusoro pemiti mikuru yamaida,+ uye muchatsverudzwa nokuda kweminda yamakasarudza.+ 30  Nokuti muchava somuti mukuru une mashizha ari kuoma,+ uye somunda usina mvura. 31  Munhu ane simba achava setambo yokukwevesa,+ zvinobva pabasa rake sepfarivari; uye zviri zviviri zvichatsva panguva imwe chete, zvisina anodzima.”+

Mashoko Emuzasi