Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Hosiya 9:1-17

9  “Rega kufara, haiwa iwe Israeri.+ Rega kufara sezvinoita mamwe marudzi.+ Nokuti wakasiya Mwari wako nokuita ufeve.+ Wakada mubhadharo wokufeva pamapuriro ose ezviyo.+  Buriro nechisviniro chewaini hazvivapi zvokudya,+ uye waini inotapira inomuodza mwoyo.+  Havazorambi vachigara munyika yaJehovha,+ Efremu achadzokera kuIjipiti+ uye vachadya zvinhu zvisina kuchena vari kuAsiriya.+  Havazorambi vachidururira Jehovha waini.+ Zvibayiro zvavo hazvizomufadzi;+ kwavari zvakaita sezvokudya zvomunguva yokuchema;+ vose vanozvidya vachazvisvibisa. Nokuti zvokudya zvavo ndezvemweya yavo; hazvizopindi muimba yaJehovha.+  Muchaiteiko pazuva rokusangana nepazuva rokuitira Jehovha mutambo?+  Nokuti tarirai! vachaenda nokuda kwokupambwa kwenyika.+ Ijipiti ichavaunganidza;+ Memfisi+ ichavaviga. Zvinhu zvavo zvinokosha zvesirivha, zvichatorwa norukato;+ makwenzi ane minzwa achava mumatende avo.+  “Mazuva okufungwa nezvawo achasvika;+ mazuva okutsiva zvakakodzera achasvika.+ Vaya vaIsraeri vachazviziva.+ Muprofita achava benzi,+ munhu anotaura zvakafuridzirwa achapengeswa nokuwanda kwokukanganisa kwako,+ uyewo ruvengo ruchawanda.”  Murindi+ waEfremu aiva naMwari wangu.+ Kana ari muprofita,+ chiteyeso chomubati weshiri chiri panzira dzake dzose;+ muimba yaMwari wake mune ruvengo.  Vanyanyisa kuita zvakashata,+ somumazuva eGibhiya.+ Iye achayeuka kukanganisa kwavo;+ achafunga nezvezvivi zvavo. 10  “Ndakawana Israeri akaita semazambiringa ari murenje.+ Ndakaona madzitateguru enyu+ akaita seonde rokutangatanga riri pamuonde panguva yawo yokutanga kubereka. Ivo vakapinda maiva naBhaari wePeori,+ vakazvitsaurira kuchinhu chinonyadzisa,+ uye vakava vanonyangadza sechinhu chavaida.+ 11  Kana ari Efremu, kukudzwa kwake kunobhururuka kwoenda+ sezvinoita chisikwa chinobhururuka, zvokuti hapana anozobereka, hapana dumbu rinozova nomwana uye hapazovi nokubata pamuviri.+ 12  Nokuti kunyange zvazvo vachirera vanakomana vavo, ndichaita kuti vashayikirwe nevana zvokuti hakuzovi nomunhu;+ nokuti—vachava nenhamo pandinovasiya!+ 13  Efremu, wandakaona akaita seTire rakaiswa mumafuro,+ iye Efremu achabudisira muurayi vanakomana vake.”+ 14  Haiwa Jehovha, vapei zvamunofanira kuvapa.+ Vapei zvibereko zvinoita kuti pamuviri pabve+ nemazamu anoputana. 15  “Zvakaipa zvavo zvose zvaiva muGirigari,+ nokuti ndaitofanira kuvavenga vari imomo.+ Ndichavadzinga mumba mangu nokuda kwokuipa kwezvavakaita.+ Handizorambi ndichivada.+ Machinda avo ose akasindimara.+ 16  Efremu anofanira kurohwa.+ Mudzi wavo uchaoma.+ Havazobereki zvibereko.+ Uyewo, kana vakabereka, ndichauraya zvinhu zvinodiwa zvedumbu ravo.”+ 17  Mwari wangu+ achavaramba, nokuti havana kumuteerera,+ vachava vapoteri pakati pemamwe marudzi.+

Mashoko Emuzasi