Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Hosiya 7:1-16

7  “Panguva yandichaporesa Israeri,+ kukanganisa kwaEfremu nezvinhu zvakaipa zveSamariya+ zvichaiswawo pachena;+ nokuti vakareva nhema,+ uye mbavha inopinda mukati; boka revapambi rinomhanyira kunze.+  Havambofungi mumwoyo mavo+ kuti ndichayeuka zvakaipa zvavo zvose.+ Zvino zvavakaita zvavakomba.+ Zvava pamberi pangu.+  Vanofadza mambo nezvakaipa zvavo, uye vanofadza machinda nokunyengera kwavo.+  Vose zvavo imhombwe,+ vakaita sevira rakabviriswa nomubiki, anorega kukuchidzira kana akanya mukanyiwa kusvikira waiswa mbiriso.  Pazuva ramambo wedu, machinda akazvirwarisa+—akashatirwa nokuda kwewaini.+ Iye akatambanudza ruoko rwake pamwe chete nevazvidzi.  Nokuti vakaita kuti mwoyo yavo ive yakada kufanana nevira;+ iyo iri kubvira mukati mavo.+ Mubiki wavo akarara usiku hwose; mangwanani vira racho rinopfuta sokunge murazvo womoto.+  Vose zvavo vanopisa sezvinoita vira, uye vanoparadza vatongi vavo. Madzimambo avo ose akawa;+ hapana kana mumwe wawo anoshevedzera kwandiri.+  “Efremu anozvivhenganisa nemamwe marudzi.+ Efremu ava keke reraundi risina kupindurwa.+  Vanhu vaasingazivi vakapedza simba rake,+ asi iye haana kuzviziva.+ Bvudzi rake rakanga rakachenuruka, rachena, asi iye haana kuzviziva. 10  Kudada kwaIsraeri kwakamupupurira pachena,+ asi havana kudzoka kuna Jehovha Mwari wavo,+ uyewo havana kumutsvaka nokuda kweizvi zvose.+ 11  Efremu akaita senjiva+ isingafungi, isina njere.+ Vakashevedzera kuIjipiti;+ vakaenda kuAsiriya.+ 12  “Hazvinei kuti vanoenda nenzira ipi, ndichavatambanudzira mambure angu.+ Ndichavakwevera pasi sezvinoitwa zvisikwa zvokumatenga zvinobhururuka.+ Ndichavaranga sezvakaudzwa ungano yavo.+ 13  Vane nhamo,+ nokuti vakanditiza!+ Ngavapambwe, nokuti vakanditadzira! Ini ndakavadzikinura,+ asi ivo vakandirevera nhema.+ 14  Havana kushevedzera kwandiri nemwoyo yavo+ kuti vabatsirwe, kunyange zvazvo vakaramba vachiungudza vari pamibhedha yavo. Vakaramba vachipedza nguva vasina chavanoita nokuda kwezviyo zvavo newaini yavo inotapira;+ vakaramba vachindimukira.+ 15  Zvino ini, ndakavaranga;+ ndakasimbisa maoko avo,+ asi ivo vakaramba vachindirongera zvakaipa.+ 16  Ivo vakadzoka, asi kwete kukunamata kwakakwirira;+ vakanga vaita souta hwakadhamba.+ Machinda avo achaurayiwa nebakatwa nokuda kwokupa mhosva norurimi rwawo.+ Uku ndiko kuchava kunyombwa kwavo munyika yeIjipiti.”+

Mashoko Emuzasi