Hosiya 5:1-15

5  “Inzwai, haiwa imi vapristi,+ teererai, haiwa imi imba yaIsraeri, nemi, haiwa imba yamambo,+ teererai nokuti ndimi muchatongwa; nokuti mava chiteyeso+ kuMizpa uye semambure akatambanudzirwa pamusoro peTabhori.+  Vaya vaitsauka vakanyanyisa pabasa rokuuraya,+ uye ndaivaranga vose zvavo.+  Ini ndakaziva Efremu,+ uye Israeri ave asina kuvanzika kwandiri.+ Nokuti zvino, haiwa iwe Efremu, wakabata vakadzi semahure;+ Israeri akazvisvibisa.+  Zvavakaita hazvivabvumiri kudzoka kuna Mwari wavo,+ nokuti ivo vanongoda kuita ufeve+ pakati pavo; uye havana kubvuma Jehovha.+  Kudada kwaIsraeri kwakamupupurira zvakaipa pachena;+ uye Israeri naEfremu vanogumburwa mukukanganisa kwavo.+ Judha akagumburwawo pamwe chete navo.+  Vakaenda kunotsvaka Jehovha vaine makwai avo nemombe dzavo, asi havana kumuwana.+ Iye akanga abva kwavari.  Ivo vakanyengera Jehovha,+ nokuti vakabereka vanakomana vatorwa.+ Zvino mwedzi uchavaparadza pamwe chete nemigove yavo.+  “Ridzai hwamanda+ muri muGibhiya,+ ridzai bhosvo muri muRama! Shevedzerai nokuda kwehondo muri kuBheti-avheni+—vari shure kwako, haiwa iwe Bhenjamini!+  Haiwa iwe Efremu, uchava chinhuwo zvacho chinozvidzwa pazuva rokutukwa.+ Ndakazivisa mashoko akavimbika pakati pemadzinza aIsraeri.+ 10  Machinda aJudha ava sevaya vanodzosa muganhu shure.+ Ndichadururira kushatirwa kwangu kukuru pavari sezvinongoitwa mvura. 11  Efremu anodzvinyirirwa, anodzvinyirirwa kwazvo pakutongwa,+ nokuti akanga azvisarudzira kuti atevere mhandu yake.+ 12  Ndakanga ndakaita sechitemamachira+ kuna Efremu uye sokuora kuimba yaJudha. 13  “Efremu akaona urwere hwake, uye Judha akaona ronda rake.+ Efremu akaenda kuAsiriya,+ akatumira shoko kuna mambo mukuru.+ Asi iyeye haana kukwanisa kukuporesai,+ haana kukwanisa kubvisa ronda renyu nokurapa chero kupi zvako.+ 14  Nokuti ndichava somwana weshumba kuna Efremu+ uye somwana weshumba ava nezenze kuimba yaJudha. Ini, ndichabvambura-bvambura, ndichaenda ndovatakura, uye hakuzovi nomununuri.+ 15  Ndichaenda, ndichadzokera kunzvimbo yangu kusvikira vabvuma mhosva yavo;+ uye vachatsvaka kunzwirwa nyasha neni.+ Vachanditsvaka+ pavanenge vava kutambudzika kwazvo.”+

Mashoko Emuzasi