Hosiya 2:1-23

2  “Itii kuvanun’una venyu, ‘Vanhu vangu!’+ nokuhanzvadzi dzenyu, ‘Haiwa iwe mukadzi akanzwirwa ngoni!’+  Tonganai naamai venyu;+ tonganai, nokuti havasi mudzimai wangu+ uye ini handisi murume wavo.+ Ngavabvise ufeve hwavo pamberi pavo nemabasa oupombwe hwavo pakati pemazamu avo,+  kuti ndirege kuvapfekenura+ chose ndivaite sezvavakanga vakaita pavakaberekwa,+ ndivaite serenje+ uye ndivaite senyika isina mvura,+ ndovauraya nenyota.+  Handizonzwiri vanakomana vavo ngoni,+ nokuti ivo vanakomana voufeve.+  Nokuti amai vavo vakaita ufeve.+ Iye akanga akavatakura mudumbu akaita zvinonyadzisa,+ nokuti akati, ‘Ndinoda kutevera vaya vanondida kwazvo,+ vaya vanondipa zvokudya zvangu nemvura yangu, machira angu akagadzirwa nemvere dzemakwai nerineni yangu, mafuta angu nechokunwa changu.’+  “Naizvozvo tarira ndichasosera nzira yako neminzwa; uye ndichamuvakira rusvingo rwematombo,+ zvokuti haazowani migwagwa yake.+  Achatevera vadiwa vake, asi haazovabati; achavatsvaka, asi haazovawani.+ Achati, ‘Ndinoda kuenda, ndidzokere kumurume wangu,+ iye wokutanga,+ nokuti panguva iyoyo ndaiva nani kupfuura zvino.’+  Asi iye haana kuziva+ kuti ndini ndakanga ndamupa zviyo+ newaini inotapira nemafuta, uye kuti ndakanga ndamuwanzira sirivha, nendarama, yavakashandisira Bhaari.+  “‘Naizvozvo ndichadzoka ndobvisa zviyo zvangu munguva yazvo newaini yangu inotapira mumwaka wayo,+ ndichabvuta machira angu akagadzirwa nemvere dzemakwai nerineni yangu zvinofukidza kusapfeka kwake.+ 10  Zvino ndichafukura nhengo dzake dzakavanzika kuti vadiwa vake vaone,+ uye hapazovi nomunhu wokuti amubvute muruoko rwangu.+ 11  Ndichagumisa kupembera nomufaro+ kwake kwose, mutambo wake,+ kugara kwake kwomwedzi+ nesabata rake nemwaka yake yose yomutambo. 12  Ndichaparadza muzambiringa+ wake nomuonde+ wake, zvaaiti nezvazvo: “Izvo chipo changu, chandakapiwa nevadiwa vangu”; uye ndichazviita sesango,+ uye zvichadyiwa nemhuka yomusango. 13  Ndichaita kuti azvidavirire+ nokuda kwemazuva emifananidzo yaBhaari+ yaakaramba achikwidzira utsi hwezvibayiro,+ paakaramba achizvishongedza nerin’i yake nechishongo chake,+ akaramba achitevera vadiwa vake,+ akandikanganwa,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 14  “‘Naizvozvo ndichamunyengera, ndomuendesa kurenje,+ uye ndichamuudza zvinobaya mwoyo.+ 15  Kubvira ipapo ndichamupa minda yake yemizambiringa,+ nebani reAkori+ kuti rive suo retariro; uye achapindura ari ikoko somumazuva ouduku hwake+ uye somuzuva raakabuda munyika yeIjipiti.+ 16  Nezuva iroro,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uchanditi murume Wangu, uye hauzonditizve tenzi Wangu.’+ 17  “‘Ndichabvisa mazita emifananidzo yaBhaari mumuromo make,+ haizomboyeukwi nemazita ayo.+ 18  Muzuva iroro ndichavaitira sungano nemhuka dzomusango+ nezvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nezvinhu zvinokambaira panyika, ndichaparadza uta nebakatwa nokurwa munyika yacho,+ uye ndichaita kuti varare pasi vakachengeteka.+ 19  Ndichakuroora uve wangu nokusingagumi,+ ndichakuroora uve wangu mukururama nomukururamisira nomumutsa worudo nomungoni.+ 20  Ndichakuroora uve wangu mukutendeka; uye uchaziva Jehovha.’+ 21  “‘Zvino nezuva iroro ndichapindura,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘ndichapindura matenga, uye iwo, achapindura nyika;+ 22  nyika, ichapindura zviyo+ newaini inotapira nemafuta; uye izvo zvichapindurawo Jezreeri.*+ 23  Ndichamudyara panyika sezvinoitwa mbeu,+ ndichanzwira ngoni iye akanga asina kunzwirwa ngoni,+ ndichati kune vaya vasiri vanhu vangu: “Imi muri vanhu vangu”;+ naivo vachatiwo: “Imi muri Mwari wedu.”’”+

Mashoko Emuzasi

Ho 2:​22 Zvinoreva kuti, “Mwari achadyara mbeu.”