Hosiya 14:1-9

14  “Haiwa iwe Israeri, dzoka kuna Jehovha Mwari wako,+ nokuti wakagumburwa mukukanganisa kwako.+  Endai nemashoko mudzokere kuna Jehovha.+ Imi mose itii kwaari, ‘Regererai kukanganisa;+ uye gamuchirai zvakanaka, uye tichapa nzombe duku dzemiromo yedu.+  Asiriya haizotiponesi.+ Hatizotasvi mabhiza.+ Hatizotizve: “Haiwa Mwari wedu!” kubasa remaoko edu, nokuti ndimi munonzwira ngoni nherera.’+  “Ndichagadzirisa kusatendeka kwavo.+ Ndichavada ndisingatumwi nomumwe munhu,+ nokuti ndakadzora kutsamwa kwangu kwaari.+  Ndichava sedova kuna Israeri.+ Iye achatumbuka seruva, uye midzi yake ichatandira somuti wokuRebhanoni.  Matavi ake achatungira, kukudzwa kwake kuchaita sokuya kwomuti womuorivhi,+ uye kunhuhwirira kwake kuchaita sokuya kwomuti wokuRebhanoni.  Mumumvuri wake muchavazve nevanogaramo.+ Vacharima zviyo, uye vachatungira somuzambiringa.+ Chiyeuchidzo chake chichaita sewaini yokuRebhanoni.  “Efremu achati, ‘Ndichineizve chokuita nezvidhori?’+ “Ini ndichapindura uye ndicharamba ndakamutarira.+ Ndakaita somujunipa wakasvibirira.+ Zvibereko zvako zvichawanikwa kwandiri.”  Ndiani akachenjera, kuti anzwisise zvinhu izvi?+ Ndiani akangwara kuti azvizive?+ Nokuti nzira dzaJehovha dzakarurama,+ uye vakarurama ndivo vachafamba madziri;+ asi vadariki ndivo vachagumburwa madziri.+

Mashoko Emuzasi