Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Hosiya 13:1-16

13  “Efremu paaitaura, kudedera kwaivapo; iye aiva munhu aikudzwa pakati paIsraeri.+ Asi akava nemhosva ine chokuita naBhaari,+ akabva afa.+  Zvino vanowedzera kutadza, vozvigadzirira mufananidzo wakaumbwa nesirivha yavo yakanyungudutswa,+ zvidhori zvinoenderana nokunzwisisa kwavo,+ zvose zvazvo zviri basa remhizha.+ Ivo vanoti kwazviri, ‘Vanhu vanobayira ngavatsvode mhuruwo zvadzo.’+  Naizvozvo vachaita semakore emangwanani+ uye sedova rinokurumidza kunyangarika; sehundi inopeperetswa nedutu ichibviswa paburiro+ uye soutsi hunobuda paburi redenga reimba.  “Asi ini ndini Jehovha Mwari wako kubvira uchiri munyika yeIjipiti,+ kwakanga kusina mumwe Mwari wawaiziva kunze kwangu; uye kwakanga kusina mumwe muponesi kunze kwangu.+  Ini ndakakuziva uri murenje,+ uri munyika yehosha.+  Vakagutswawo zvaienderana nemafuro avo.+ Vakagutswa, mwoyo yavo ikatanga kuzvikwidziridza.+ Ndokusaka vakandikanganwa.+  Ndichaita somwana weshumba kwavari.+ Ndicharamba ndakatarira seingwe iri pedyo nenzira.+  Ndichavarwisa sezvinoita mhuka inonzi bheya yarasa vana vayo,+ ndichatsemura zvakavhariridza mwoyo yavo. Ndichavadya sezvinoita shumba;+ chikara chichavabvambura-bvambura.+  Haiwa iwe Israeri, chichakuparadza+ nokuti wakarwa neni, wakarwa nomubatsiri wako.+ 10  “Ko zvino, mambo wako ari kupi, kuti akuponese mumaguta ako ose,+ nevatongi vako, vaya vawaiti, ‘Ndipei mambo nemachinda’?+ 11  Ndakakupa mambo ndakatsamwa,+ uye ndichamubvisa ndakashatirwa kwazvo.+ 12  “Kukanganisa kwaEfremu kwakaputirwa pamwe chete, chivi chake chakachengetwa.+ 13  Kurwadziwa kwomukadzi ari kusununguka ndiko kuchauya kwaari.+ Iye mwanakomana asina kuchenjera,+ nokuti kana nguva yakwana haazorambi aripo, vanakomana pavanobuda muchibereko.+ 14  “Ndichavadzikinura pasimba reSheori;+ ndichavanunura parufu.+ Haiwa iwe Rufu, kuruma kwako kuripi?+ Haiwa iwe Sheori, kuparadza kwako kuripi?+ Kunzwira tsitsi kuchavanzwa kuti maziso angu arege kukuona.+ 15  “Kunyange kana iye akabereka+ sezvinoita tsanga, mhepo inobva kumabvazuva, iyo mhepo yaJehovha, ichauya.+ Ichauya ichibva kurenje, uye ichaomesa tsime rake yoita kuti chitubu chake chipwe.+ Iyeye achapamba pfuma yezvinhu zvose zvakanaka.+ 16  “Samariya richava nemhosva,+ nokuti rinopandukira Mwari waro.+ Vachaurayiwa nebakatwa.+ Vana vavo vachaputsirwa pasi,+ uye vakadzi vavo vane pamuviri vachatumburwa.”+

Mashoko Emuzasi