Hosiya 12:1-14

12  “Efremu anodya mhepo+ uye zuva rose anodzinganisa mhepo yokumabvazuva.+ Anowanziridza kureva nhema nokupamba.+ Vanoita sungano neAsiriya,+ uye vanoenda kuIjipiti nemafuta.  “Jehovha achatonga Judha,+ achaitawo kuti Jakobho azvidavirire zvichienderana nenzira dzake;+ achamutsiva zvichienderana nezvaakaita.+  Akabata mukoma wake chitsitsinho ari mudumbu,+ uye akarwisana naMwari nesimba rake guru.+  Akaramba achirwisana nengirozi, akazokunda.+ Akachema, kuti ateterere kunzwirwa nyasha.”+ Iye akamuwana kuBheteri,+ akatanga kutaura nesu ikoko.+  Jehovha Mwari wemauto,+ Jehovha ndicho chiyeuchidzo chake.+  “Zvino iwe, unofanira kudzokera kuna Mwari wako,+ uchichengeta mutsa worudo+ nokururama;+ utarisire kuna Mwari wako nguva dzose.+  Mutengesi ane chikero chokunyengera muruoko rwake;+ akada kubiridzira.+  Efremu anoramba achiti, ‘Chokwadi, ndapfuma;+ ndawana zvinhu zvinokosha.+ Pakushanda zvakaoma kwangu kwose, havazowani kukanganisa kwakaenzana nechivi kwandiri.’+  “Asi ini ndini Jehovha Mwari wako kubvira uchiri munyika yeIjipiti.+ Ndichakugarisa mumatende somumazuva enguva yakatarwa. 10  Ndakataura nevaprofita,+ ndikawanziridza zvairatidzwa, uye ndakaramba ndichiita mifananidzo ndichishandisa vaprofita.+ 11  “Zvinhu zvemashiripiti+ uyewo zvenhema+ zvakaitika muGiriyedhi. Vakabayirawo nzombe muGirigari.+ Uyezve, atari dzavo dzakaita semirwi yematombo iri mumiforo yomunda.+ 12  Jakobho akatizira kunyika yeSiriya,+ Israeri+ akaramba achishanda kuti awane mudzimai,+ uye akachengeta makwai kuti awane mudzimai.+ 13  Jehovha akabudisa Israeri muIjipiti achishandisa muprofita,+ uye akachengetedzwa nomuprofita.+ 14  Efremu akatsamwisa Mwari kwazvo,+ anosiya mabasa ake okuteura ropa pana iye pachake,+ uye Tenzi wake Mukuru achamutsiva nokuda kwokuzvidza kwake.”+

Mashoko Emuzasi