Hosiya 10:1-15

10  “Israeri muzambiringa uri kuramba uchiipa.+ Anoramba achibereka zvibereko.+ Akaita kuti atari dzake dziwande zvichienderana nokuwanda kwezvibereko zvake.+ Vakamisa shongwe dzakanaka zvichienderana nokunaka kwenyika yavo.+  Mwoyo yavo yava nounyengeri;+ zvino vachawanikwa vaine mhosva. “Kune mumwe munhu achaputsa atari dzavo; iye achaparadza shongwe dzavo.+  Nokuti zvino vachati, ‘Hatina mambo,+ nokuti hatina kutya Jehovha. Kana ari mambo, achatiitirei?’  “Vanotaura mashoko asina basa, vachiita mhiko dzenhema,+ vachiita sungano;+ uye kururamisira kwamera somuti une muchetura uri mumiforo yomunda.+  Vagari vomuSamariya vachatya chidhori chemhuru chokuBheti-avheni;+ nokuti vanhu vacho vachachichema, pamwe chete nevapristi vevanamwari vokune dzimwe nyika vaiwanzochifarira nokuda kwokukudzwa kwacho, nokuti kuchave kwatapwa kuchibva pachiri.+  Mumwe munhu achaenda nacho kuAsiriya sechipo kuna mambo mukuru.+ Efremu achanyara,+ uye Israeri achanyara nezano racho.+  Samariya namambo waro vachaparadzwa,+ sedavi rakagurwa riri pamusoro pemvura.  Nzvimbo dzakakwirira dzokuBheti-avheni,+ icho chivi chaIsraeri,+ dzichatsakatiswa. Minzwa norukato+ zvichamera paatari dzavo.+ Vanhu vachati kumakomo, ‘Tifukidzei!’ nokuzvikomo, ‘Tiwirei!’+  “Haiwa Israeri, iwe wakatadza+ kubvira pamazuva eGibhiya.+ Vakaramba vakamira ikoko. Kurwa nevanakomana vanoita zvisina kururama hakuna kuvakunda muGibhiya.+ 10  Ndichavaranga+ pandinenge ndava kuda. Marudzi achavaunganira pavanosungirirwa kuzvikanganiso zvavo zviviri.+ 11  “Efremu aiva tsiru rakapingudzwa raifarira kupura zviyo;+ uye ini, ndakapfuura nepamutsipa wake wakanaka. Ndinoita kuti mumwe munhu atasve Efremu.+ Judha anorima;+ Jakobho anomuputsira mavhinga.+ 12  Dyarai mbeu mukururama;+ kohwai zvinoenderana nomutsa worudo.+ Rimai nyika inorimika,+ pakunenge kuchine nguva yokutsvaka Jehovha kusvikira auya,+ okupai murayiridzo mukururama.+ 13  “Imi makarima zvakaipa.+ Makakohwa zvisina kururama.+ Makadya zvibereko zvounyengeri,+ nokuti makavimba nenzira yenyu,+ makavimba nokuwanda kwevanhu venyu vane simba.+ 14  Mheremhere yamuka pakati pevanhu vako,+ uye maguta ako akavakirirwa achapambwa ose,+ sokupamba kwakaita Sharimani imba yaAribheri, pazuva rokurwa, amai pavakaputsirwa pasi pedyo nevanakomana vavo.+ 15  Mumwe munhu achakuitirai saizvozvi, haiwa iwe Bheteri, nokuda kwokuipa kwenyu kwakanyanyisa.+ Chokwadi mambo waIsraeri achaparadzwa pamambakwedza.”+

Mashoko Emuzasi